zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Siedziby Statostwa Powiatowego w Chełmnie”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.2510.1.2019.2020.JG
wartość: poniżej 5.548.000 Euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 8, złożona przez Firmę Budowlaną Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o., ul. Okólna 7a, 87-100 Toruń. Oferta została najwyżej oceniona a oferent dostarczył wszystkie wymagane dokumenty. Przedstawione dokumenty są zgodne z zapisami SIWZ i komisja nie wnosi do nich zastrzeżeń. 
________________________________________________________________________________________
dodano dnia 5.08.2020 r.

Umowa została podpisana dnia 4 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510144545-N-2020 z dnia 5.08.2020 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych 510144545-N-2020
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (77kB) pdf

________________________________________________________________________________________
dodano dnia 15.07.2020 r.

Chełmno dnia 15.07.2020 r.

Znak sprawy: ZZP.2510.1.2019.2020.JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie inwestycji pn. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”, na działce nr 209/32, obręb nr 2, przy ul. Dworcowej w Chełmnie.


Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 15.07.2020 r. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie inwestycji pn. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”, na działce nr 209/32, obręb nr 2, przy ul. Dworcowej w Chełmnie.

I. Komisja stwierdza że;

1. Wezwany do uzupełnienia dokumentów wymienionych w SIWZ w rozdz. VI, ust. 5, oferent nr 8 – Firma Budowlana Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o., ul. Okólna 7a, 87-100 Toruń,, uzupełnił ofertę o wszystkie brakujące dokumenty, przedstawione dokumenty są zgodne z zapisami SIWZ i do przedstawionych dokumentów komisja nie wnosi zastrzeżeń.

2. Oferta nr 8 jest kompletna i najkorzystniejsza.

3. Komisja wnioskuje o podpisanie umowy na wykonanie inwestycji z w/w oferentem.________________________________________________________________________________________
dodano dnia 07.07.2020 r.

Chełmno dnia 07.07.2020 r.

Znak sprawy: ZZP.2510.1.2019.2020JG

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego oceny ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie inwestycji pn. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”.


Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 07.07.2020 r. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”.

I. W przetargu złożono dziesięć ofert, które uzyskały następującą ilość punktów:

Numer oferty, Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Kryterium cena, kryterium okres gwarancji, kryterium doświadczenie kierownika budowy, łączna ilość uzyskanych punktów.

oferta nr 1. Konsorcjum Firm: KWK Construction Deweloper Sp. z o.o., ul. Produkcyjna 15, 85-792 Bydgoszcz, OXAR Sp. z o.o., ul. Wypoczynkowa 4, 86-010 Koronowo,
cena: 57,4485 pkt, gwarancja: 36 pkt, doświadczenie: 4 pkt, łącznie: 97,4485 pkt.

oferta nr 2. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
cena: 57,9536 pkt, gwarancja: 36 pkt, doświadczenie: 4 pkt, łącznie: 97,9536 pkt.

oferta nr 3. GRUPA SZYMBUD Sp. z o.o., ul. Częstochowska 2g, 42-270 Kłomnice,
cena: 56,4678 pkt, gwarancja: 36 pkt, doświadczenie: 4 pkt, łącznie: 96,4678 pkt.

oferta nr 4. KONTBUD Sp. z o.o., ul. Smoleńska 17a, 85-833 Bydgoszcz,
cena: 58,7726 pkt, gwarancja: 36 pkt, doświadczenie: 4 pkt, łącznie: 98,7726 pkt.

oferta nr 5. Przedsiębiorstwo SOLGRUD Sp. z o.o., ul. Olchowa 4, 86+300 Grudziądz,
cena: 56,0534 pkt, gwarancja: 36 pkt, doświadczenie: 4 pkt, łącznie: 96,0534 pkt.

oferta nr 6. Wiksbud Sp. z o.o., ul. Okrzei 7, 87-600 Lipno,
cena: 52,8589 pkt, gwarancja: 36 pkt, doświadczenie: 4 pkt, łącznie: 92,8589 pkt.

oferta nr 7. Hosta Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Kowalewska 20, 87-122 Grębocin,
cena: 59,9998 pkt, gwarancja: 36 pkt, doświadczenie: 4 pkt, łącznie: 99,9998 pkt.

oferta nr 8. Firma Budowlana Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o., ul. Okólna 7a, 87-100 Toruń,
cena: 60,0000 pkt, gwarancja: 36 pkt, doświadczenie: 4 pkt, łącznie: 100,0000 pkt.

oferta nr 9. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „CELBUD-Przemysłówka” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn,
cena: 57,0527 pkt, gwarancja: 36 pkt, doświadczenie: 4 pkt, łącznie: 97,0527 pkt.

oferta nr 10. PROF.-BUD Jarosław Bąk, ul. Kolejowa 8a, 86-100 Świecie,
cena: 57,7800 pkt, gwarancja: 36 pkt, doświadczenie: 4 pkt, łącznie: 97,7800 pkt.


Komisja stwierdza że;
1. Wszystkie oferty są kompletne, spełniają wymagania określone w SIWZ.
2. Po dokonaniu indywidualnej oceny poszczególnych ofert najwyżej oceniona jest oferta nr 8, złożona przez Firmę Budowlaną Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o., ul. Okólna 7a, 87-100 Toruń.
3. Należy wezwać oferenta nr 8 do złożenia dodatkowych dokumentów wymienionych w Rozdz. VI ust. 5 SIWZ, w terminie do dnia 15.07.2020 r.


________________________________________________________________________________________
dodano dnia 26.06.2020 r.

Chełmno dnia 26.06.2020 r.

Znak sprawy: ZZP.2510.1.2019.2020.JG

Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 26.06.2020 r. dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie inwestycji pn. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”, na działce nr 209/32, obręb nr 2, przy ul. Dworcowej w Chełmnie.

1. Przewodniczący komisji poinformował przybyłych o kwocie pieniędzy przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania: kwota brutto przeznaczona w budżecie na wykonanie zadania to 19.434.338,58 zł. brutto.

2. Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie i czasie wpłynęło dziesięć ofert.

3. Złożone oferty zostały otwarte po czym odczytano nazwy oferentów, oferowane ceny brutto, termin wykonania zadania oraz doświadczenie kierownika budowy:

Numer oferty, Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena brutto, Okres gwarancji, doświadczenie kierownika budowy.


oferta nr 1. Konsorcjum Firm: KWK Construction Deweloper Sp. z o.o., ul. Produkcyjna 15, 85-792 Bydgoszcz, OXAR Sp. z o.o., ul. Wypoczynkowa 4, 86-010 Koronowo:
cena brutto: 19.111.772,39 zł., 5 lat gwarancji, doświadczenie: trzy usługi.

oferta nr 2. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków:
cena brutto: 18.945,181,38 zł., 5 lat gwarancji, doświadczenie: trzy usługi.

oferta nr 3. GRUPA SZYMBUD Sp. z o.o., ul. Częstochowska 2g, 42-270 Kłomnice:
cena brutto: 19.443.696,96 zł., 5 lat gwarancji, doświadczenie: trzy usługi.

oferta nr 4. KONTBUD Sp. z o.o., ul. Smoleńska 17a, 85-833 Bydgoszcz:
cena brutto: 18.681.205,20 zł., 5 lat gwarancji, doświadczenie: trzy usługi.

oferta nr 5. Przedsiębiorstwo SOLGRUD Sp. z o.o., ul. Olchowa 4, 86+300 Grudziądz:
cena brutto: 19.587.444,20 zł., 5 lat gwarancji, doświadczenie: trzy usługi.

oferta nr 6. Wiksbud Sp. z o.o., ul. Okrzei 7, 87-600 Lipno:
cena brutto: 20.771.208,29 zł., 5 lat gwarancji, doświadczenie: trzy usługi.

oferta nr 7. Hosta Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Kowalewska 20, 87-122 Grębocin:
cena brutto: 18.299.112,90 zł., 5 lat gwarancji, doświadczenie: trzy usługi.

oferta nr 8. Firma Budowlana Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o., ul. Okólna 7a, 87-100 Toruń:
cena brutto: 18.299.039,58 zł., 5 lat gwarancji, doświadczenie: trzy usługi.

oferta nr 9. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „CELBUD-Przemysłówka” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn:
cena brutto: 19.244.358,24 zł., 5 lat gwarancji, doświadczenie: trzy usługi.

oferta nr 10. PROF.-BUD Jarosław Bąk, ul. Kolejowa 8a, 86-100 Świecie:
cena brutto: 19.002.112,78 zł., 5 lat gwarancji, doświadczenie: trzy usługi.


Przypominamy:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp ( załącznik do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

Uwaga:
W myśl przepisów ustawy Pzp, złożenie przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, przed zamieszczeniem przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest czynnością nieskuteczną. Oznacza to, iż Wykonawca, który złoży przedmiotowe oświadczenie np. wraz z ofertą musi ponownie złożyć tenże dokument w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku zaniechania tej czynności przez Wykonawcę, zostanie on wezwany do uzupełnień z mocy art. 26 ust 3 ustawy Pzp, względnie do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.________________________________________________________________________________________
dodano dnia 16.06.2020 r.
________________________________________________________________________________________
dodano dnia 16.06.2020 r.

Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 26 czerwca 2020 r.


________________________________________________________________________________________
dodano dnia 10.06.2020 r.

Treść zapytań i odpowiedzi do SIWZ:


________________________________________________________________________________________
dodano dnia 02.06.2020 r.

Treść zapytań i odpowiedzi do SIWZ:


________________________________________________________________________________________
dodano dnia 27.05.2020 r.

Treść zapytań i odpowiedzi do SIWZ, zmiany w SIWZ, zmiana terminu składania ofert:

POBIERZ (318kB) pdf


________________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 15.05.2020 r.

Powiat Chełmiński
ogłasza
przetarg nieograniczony
na
wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa Siedziby Statostwa Powiatowego w Chełmnie”


_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540415-N-2020 z dnia 15.05.2020 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 540415-N-2020
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (136kB) pdf


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (123kB) word

Załącznik nr 1 - dokumentacja techniczna.
Ze względu na ograniczenia platformy BIP, dokumentacja została podzielona na części i spakowana do plików ZIP:

Dokumentacja (8739kB) zip

Projekt budowlany część 1 (19461kB) zip
Projekt budowlany część 2 (16788kB) zip
Projekt budowlany część 3 (16555kB) zip
Projekt budowlany część 4 (17938kB) zip
Projekt budowlany część 5 (13609kB) zip

Projekt wykonawczy część 1 (11291kB) zip
Projekt wykonawczy część 2 (18610kB) zip
Projekt wykonawczy część 3 (12798kB) zip
Projekt wykonawczy część 4 (15975kB) zip
Projekt wykonawczy część 5 (12766kB) zip
Projekt wykonawczy część 6 (17411kB) zip
Projekt wykonawczy część 7 (14955kB) zip
Projekt wykonawczy część 8 (19262kB) zip
Projekt wykonawczy część 9 (19410kB) zip
Projekt wykonawczy część 10 (8094kB) zip
Projekt wykonawczy część 11 (13482kB) zip

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy (51kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienu warunków udziału w postępowaniu (34kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (39kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót (40kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (41kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (109kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja doświadczenie kierownika budowy (38kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór zobowiazania (53kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (36kB) word

Treść zapytań i odpowiedzi do SIWZ, zmiany w SIWZ, zmiany terminu składania ofert:

z dnia 27.05.2020 r.

z dnia 02.06.2020 r.
POBIERZ (61kB) pdf

z dnia 10.06.2020 r.

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (15 maja 2020, 11:24:10)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (5 sierpnia 2020, 13:10:54)
Zmieniono: dodano informację o podpisaniu umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 47231