Statut


Uchwała nr XXXIV/274/2006
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 czerwca 2006

w sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie wraz z przekazaniem w zarząd mienia powiatu

Na podstawie art. 12 pkt. 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje :

§ 1.
Nadaje się statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.
Przekazuje się w zarząd mienie powiatu, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski


Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/274/2006
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 czerwca 2006 r. 


STATUT
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej „Centrum” działa na podstawie:
- ustawy o pomocy społecznej 
- ustawy o samorządzie powiatowym 
- ustawy o finansach publicznych 
- niniejszego statutu
oraz wykonuje zadania przewidziane w innych ustawach.

§ 1.
Siedzibą Centrum jest miasto Chełmno.

§ 2.
Terenem działania Centrum jest Powiat Chełmiński.

§ 3.
Centrum realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki społecznej jako jednostka organizacyjna.

§ 4.
Zadania samorządu powiatu w zakresie polityki społecznej określa ustawa o pomocy społecznej.

§ 5.
Realizując zadania Centrum współdziała w szczególności z:
- organami i jednostkami samorządu terytorialnego,
- właściwymi sądami,
- organami administracji rządowej, 
- instytucjami pomocy społecznej,
- kościołami i związkami wyznaniowymi,
- fundacjami i stowarzyszeniami,
- jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia,
- Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
- Powiatowym Urzędem Pracy.

§ 6.
Przy Centrum działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

§ 7.
1. Centrum kieruje Kierownik.
2. Kierownik reprezentuje Centrum na zewnątrz i kieruje jego działalnością.
3. Kierownika powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu zgodnie z procedurą określoną w ustawie, o której mowa w § 4. 

§ 8.
Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Centrum.

§ 9.
Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Centrum określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Chełmnie.

§ 10.
Gospodarkę finansową Centrum regulują odrębne przepisy.

§ 11.
Zmiany w statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania. 

metryczka


Wytworzył: Sylwester Glaubert (5 września 2011)
Opublikował: Sylwester Glaubert (8 września 2011, 09:20:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5921