Regulamin Organizacyjny

Załącznik do uchwały nr 384/2023 
Zarządu Powiatu w Chełmnie
z dnia 2 sierpnia 2023 r. Regulamin organizacyjny
Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady działania Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

§2

Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.)
3. Uchwały nr XI/45/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r. 
w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.

Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką zarządzającą siecią dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego.

§3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
- Radzie - rozumie się przez to Radę Powiatu Chełmińskiego
- Zarządzie Powiatu – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Chełmińskiego
- Staroście – rozumie się przez to Starostę Chełmińskiego
- Powiatowym Zarządzie Dróg – rozumie się przez to Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
- Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie

§4

Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg mieści się w Chełmnie, ul. Łunawska 9, 86-200 Chełmno.

§5

Obszar działania Powiatowego Zarządu Dróg obejmuje sieć dróg powiatowych, znajdujących się na terenie następujących gmin Powiatu Chełmińskiego: gmina Chełmno, gmina miasto Chełmno, gmina Stolno, gmina Kijewo Królewskie, gmina Unisław, gmina Papowo Biskupie, gmina Lisewo.

§6

Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie jest jednostką budżetową.

§7

Powiatowym Zarządem Dróg kieruje Dyrektor, który jest zwierzchnikiem służbowym dla swoich pracowników.

§8

1. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg powołuje i zwalnia Zarząd Powiatu.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta Powiatu Chełmińskiego.

§9

Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje zadania należące do Zarządu Powiatu jako zarządca dróg powiatowych z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg.

Rozdział II

Organizacja Powiatowego Zarządu Dróg.

§10

1. Powiatowy Zarząd Dróg używa symbolu: PZD
2. Komórka, każda w zakresie określonym w Regulaminie, podejmuje działania i prowadzi sprawy związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. 
3. W skład Powiatowego Zarządu Dróg wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Komórka Techniczna DT
Służba Liniowa SL
Komórka Finansowo - Administracyjna DA

§11

Wewnętrzną strukturę organizacyjną Powiatowego Zarządu Dróg określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§12

1. Pracami Komórki Technicznej kieruje Główny Specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych.
2. Pracami Służby liniowej kieruje Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu
3. Pracami Komórki Finansowo – Administracyjnej kieruje Główny Księgowy.

Rozdział III

Podstawowy zakres działania Powiatowego Zarządu Dróg.

§13

1. Do zakresu działania Powiatowego Zarządu Dróg należą w szczególności sprawy:
1) planowania rozwoju sieci dróg powiatowych oraz sieci dróg rowerowych na terenie powiatu chełmińskiego,
2) organizacja utrzymania dróg powiatowych, dróg rowerowych, obiektów mostowych i urządzeń drogowych w stanie zgodnym z wymogami technicznymi,
3) ochrona dróg powiatowych i dróg rowerowych,
4) nadzór nad przestrzeganiem przepisów techniczno – budowlanych, eksploatacyjnych i porządkowych w zakresie gospodarki drogowej oraz warunków technicznych projektowania dróg, dróg rowerowych i obiektów inżynierskich,
5) przedstawianie zarządcy dróg projektu planu lokalizacyjnego, rodzajowego i finansowego na budowę, utrzymanie i ochronę dróg powiatowych, dróg rowerowych oraz obiektów inżynierskich,
6) utrzymanie nawierzchni dróg, dróg rowerowych, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
7) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
8) pełnienie funkcji inwestora w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych i dróg rowerowych,
9) organizowanie wykonawstwa robót przez zewnętrznych wykonawców zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych,
10) nadzór nad budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych, dróg rowerowych oraz przestrzeganiem na tych drogach przepisów eksploatacyjnych i porządkowych,
11) wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego w zakresie gospodarki drogowej,
12) koordynacja robót w pasie drogowym,
13) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
14) sporządzanie informacji i gromadzenie danych o sieci dróg powiatowych,
15) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
16) standaryzacja warunków organizacyjno – technicznych odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach,
17) organizacja techniczno – sprzętowa odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych,
18) zapewnienie przejezdności dróg powiatowych,
19) zatwierdzanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych, dróg rowerowych i drogowych obiektów inżynierskich,
20) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
21) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
22) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska powstających w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
23) sadzenie nowych drzew, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
24) prowadzenie gospodarki gruntami pod drogami oraz gruntów i innych nieruchomości pozostających w zarządzie organu zarządzającego drogą,
25) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat z tego tytułu,
26) pobieranie kar za samowolne zajęcie pasa drogowego oraz za przekroczenie terminu określonego w zezwoleniu,
27) wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów z dróg powiatowych,
28) wykonywanie zadań z zakresu obronności Państwa i przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,
29) koordynacja zagadnień powodziowych w zakresie dróg powiatowych.

§14

Szczegółowe zadania Powiatowego Zarządu Dróg

1. Do zadań w zakresie ochrony dróg należy:
1) naliczanie opłat według stawek ustalonych przez Radę Powiatu Chełmińskiego i wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, pobieranie opłat oraz egzekucja kar za samowolne jego zajęcie,
2) sprawdzanie zasadności potrzeby wykonania, podanie warunków technicznych i wydawanie decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów z dróg powiatowych,
3) uzgadnianie projektów technicznych obiektów budowlanych w zakresie ich lokalizacji w stosunku do drogi, linii telekomunikacyjnych, energetycznych oraz przewodów wodnych, sanitarnych, gazowych i innych umieszczonych w pasie drogowym i w jego sąsiedztwie,
4) nadzorowanie przestrzegania przepisów porządkowych na drogach, drogach rowerowych i drogowych obiektach inżynierskich, w szczególności przepisów dotyczących składowania materiałów i umieszczania obcych urządzeń w pasie drogowym, ochrony dróg przed zanieczyszczeniami, prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania wszelkich robót wykonywanych w obrębie pasa drogowego,
5) kontrolowanie czy roboty w pasie drogowym są wykonywane na podstawie zezwolenia wydanego przez zarząd drogi i zgodnie z ustaleniami zawartymi w tym zezwoleniu,
6) kontrolowanie zgodności z projektem usytuowania obiektów budowlanych, linii przesyłowych telekomunikacyjnych, energetycznych, ciepłowniczych i innych w stosunku do drogi,
7) dokumentowanie wszelkich naruszeń pasa drogowego i nakładanie kar za samowolne naruszenie pasa drogowego,
8) wprowadzanie ograniczeń ruchu na zagrożonych odcinkach dróg np. przełomami lub zamykanie ich całkowicie dla ruchu z wyznaczeniem objazdów.

2. Do zadań w zakresie utrzymania dróg należy:
1) oznakowanie i doraźne wypełnienie ubytków w nawierzchniach dróg lub ich naprawa, gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zlecenie robót w zakresie naprawy nawierzchni dróg innym wykonawcom,
2) wykonywanie doraźnych lub trwałych napraw miejscowych uszkodzonych poboczy, pasów dzielących, wysepek, skarp, nasypów i wykopów,
3) oznakowanie odcinków dróg zagrożonych przełomami i koniecznych objazdów, oznakowanie miejsc robót interwencyjnych wymagających zmian w organizacji ruchu oraz ewentualne usuwanie skutków przełomów w mniejszych zakresach,
4) usuwanie z korony drogi, przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
5) wykonywanie przecinek w poboczach, likwidujących zastoiska wodne na nawierzchni drogi,
6) czyszczenie nawierzchni jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w zakresie ustalonym przepisami, udrażnianie rowów przydrożnych oraz innych urządzeń odwadniających,
7) bezpośrednie kierowanie robotami zimowego utrzymania, przygotowanie i magazynowanie materiałów do zwalczania gołoledzi lub nadzór nad ich przygotowaniem przez innych wykonawców.

3. Do zadań w zakresie utrzymania drogowych obiektów inżynierskich należy:
1) przeprowadzanie przeglądów bieżących drogowych obiektów inżynierskich w ramach patrolowania sieci drogowej,
2) przeprowadzanie przeglądów podstawowych drogowych obiektów inżynierskich oraz analiza ich wyników w aspekcie ich dalszej eksploatacji i potrzeb zakresu niezbędnych napraw lub przeprowadzania przeglądu szczegółowego,
3) zabezpieczenie obsługi technicznej przeglądów szczegółowych,
4) wykonywanie prac interwencyjnych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu na i pod drogowymi obiektami inżynierskimi,
5) zabezpieczenie miejsc awarii drogowych obiektów inżynierskich przez odpowiednie ich oznakowanie i wykonywanie robót zabezpieczających,
6) przygotowywanie drogowych obiektów inżynierskich do spływu lodów i wysokich wód,
7) uczestniczenie w ochronie drogowych obiektów inżynierskich w czasie spływu lodów i wysokich wód,
8) interwencyjne czyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami,
9) wykonywanie drobnych robót utrzymaniowych i konserwacyjnych zapewniających bezpieczeństwo ruchu, trwałość i estetykę drogowych obiektów inżynierskich, w tym:
a) okresowe czyszczenie elementów konstrukcyjnych łożysk, nisz, urządzeń dylatacyjnych, wpustów, rynien odwadniających, elementów podpór, koryta rzek i terenu pod obiektami i w ich sąsiedztwie,
b) odmulanie przepustów,
c) wykonywanie robót przygotowawczych związanych z ochroną przeciwpożarową przeciwlodową i przeciwpowodziową,
d) malowanie poręczy, siatek przeciwporażeniowych na obiektach, utrzymanie skarp i stożków poprzez uzupełnianie rozmytych ich części i brakujących umocnień oraz wycinanie zbędnego zadrzewienia, krzewów i zarośli,
e) uzupełnianie drobnych ubytków betonu gotowymi preparatami do zabezpieczenia konstrukcji betonowych.

4. Do zadań w zakresie utrzymania urządzeń drogowych należy:
1) w odniesieniu do oznakowania dróg:
a) opracowywanie i aktualizacja planów oznakowania pionowego, utrzymanie w czystości i czytelności znaków pionowych, wymiana uszkodzonych znaków i uzupełnienie brakujących,
b) uzupełnianie brakujących i wymiana pachołków drogowych,
c) zabezpieczanie uszkodzonych elementów urządzeń drogowych (poręczy mostowych, drogowych barier ochronnych) i wykonywanie drobnych napraw tych urządzeń,
d) opracowywanie i aktualizacja planów oznakowania poziomego, uzupełnianie ubytków oznakowania poziomego,
2) w odniesieniu do zieleni przydrożnej:
a) pielęgnowanie istniejącego zadrzewienia,
b) uzupełnienie brakujących drzew i krzewów,
c) opracowywanie rocznych planów wycinki drzew,
d) wycinanie pojedynczych drzew przydrożnych porażonych chorobami, suchych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, frezowanie pni, przycinanie gałęzi ograniczających skrajnię drogową i widoczność poziomą,
e) wycinanie lub karczowanie samosiewów drzew i krzewów na poboczach, skarpach, w rowach i w miejscach ograniczających widoczność,
f) koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach, w rowach i miejscach ograniczających widoczność wg przyjętej standaryzacji dróg,
g) współpraca z Gminami oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska (RDOŚ) w zakresie wycinki drzew.
3) w odniesieniu do urządzeń odwadniających:
a) zapewnienie sprawności urządzeń kanalizacji deszczowej,
b) wykonywanie napraw, konserwacji czyszczenia oraz usuwania awarii urządzeń kanalizacji deszczowej,
c) podejmowanie technicznie dostępnych działań w celu usunięcia zagrożenia wystąpienia awarii urządzeń kanalizacji deszczowej,
d) usuwania skutków awarii kanalizacji deszczowej.
5. Do zadań w zakresie inżynierii ruchu na drogach powiatowych należy:
1) opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,
2) analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3) analiza bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych,
4) opiniowanie lokalizacji przystanków autobusowych,
5) opiniowanie lokalizacji przejść dla pieszych,
6) opiniowanie lokalizacji obszarów zabudowanych i oznakowanie miejsc wprowadzających ograniczenia w ruchu drogowym,
7) uzgadnianie wniosków na korzystanie z dróg w sposób szczególny.

Rozdział IV

Zakres działań i kompetencji Dyrektora jednostki.

§15

1. Dyrektor organizuje pracę Powiatowego Zarządu Dróg.
2. Dyrektor kieruje całokształtem pracy Powiatowego Zarządu Dróg i ponosi odpowiedzialność za wyniki tej pracy.
3. Dyrektor reprezentuje Powiatowy Zarząd Dróg na zewnątrz.
4. Dyrektor ustala politykę kadrową i płacową Powiatowego Zarządu Dróg, podejmuje też czynności w sprawach z zakresu Prawa pracy.
5. Dyrektor wydaje decyzje administracyjne w sprawach wynikających z pełnienia funkcji zarządcy dróg powiatowych na podstawie udzielonego mu przez Zarząd Powiatu upoważnienia.
6. Dyrektor nadzoruje prace związane z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatowego Zarządu Dróg i zapewnia bieżącą kontrolę jego wykonywania.
7. Dyrektor współdziała ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu Powiatowego Zarządu Dróg.
8. Dyrektor przyjmuje, rozpatruje i załatwia skargi i wnioski.
9. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za organizowanie pracy na wszystkich stanowiskach, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przestrzegania tajemnicy służbowej i państwowej.
10. Dyrektora w razie nieobecności zastępuje Główny Specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych w Dziale Technicznym lub inna osoba przez niego upoważniona.
11. Kierownicy i osoby na samodzielnych stanowiskach podlegają Dyrektorowi i od niego otrzymują zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Rozdział V

Zakresy działania komórek organizacyjnych Powiatowego Zarządu Dróg.

§16

Komórka Techniczna (DT)

1. Zakres planowania zadań inwestycyjno - remontowych:
1) Przygotowanie projektu planu lokalizacyjnego, rodzajowego i finansowego na budowę, utrzymanie i ochronę dróg powiatowych, drogowych obiektów mostowych i ścieżek rowerowych.
2) Opracowywanie planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg, drogowych obiektów inżynierskich oraz ścieżek rowerowych, opracowanie wytycznych w zakresie realizowanych zadań.
3) Przedstawienie zarządcy dróg projektu planu lokalizacyjnego, rodzajowego i projektu budowlanego na budowę, utrzymanie i ochronę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych oraz drogowych obiektów inżynierskich.
4) Typowanie zadań do współfinansowania z funduszy zewnętrznych.
5) Przygotowywanie materiałów dla potrzeb określania szacunkowych kosztów realizacji zadań oraz kosztów przygotowania dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych, w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych.

2. Zakres przygotowania zadań inwestycyjno – remontowych:
1) Zlecanie opracowania dokumentacji projektowych na zadania inwestycyjne i remontowe oraz zlecanie uproszczonych projektów technicznych na roboty drogowo – mostowe o charakterze bieżącego utrzymania, opracowywanie kosztorysów inwestorskich.
2) Opracowywanie danych wyjściowych dla dokumentacji projektowych, weryfikowanie i opiniowanie dokumentacji projektowych na roboty drogowo – mostowe.
3) Nadzór nad terminowym uzyskiwaniem przez Projektantów wymaganych uzgodnień, opinii o projektach w zakresie m.in. oddziaływania na środowisko, pozwoleń wodno- prawnych, opinii rzeczoznawców, podziałów geodezyjnych, ekspertyz, odstąpień od warunków technicznych itp.
4) Nadzorowanie całego procesu projektowania, organizowanie rad technicznych, przejmowanie dokumentacji projektowej z biur projektowych i sprawdzanie zgodności zakresu opracowania, kompletności dokumentacji, wymaganych zatwierdzeń Dokumentacji Projektowej i nadzorowanie korekt dokumentacji.
5) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przygotowania i realizacji projektów rowerowych realizowanych przez podmioty zewnętrzne.
6) Dbałość o poprawność i spójność dokumentacji projektowej w zakresie budowy ścieżek rowerowych.
7) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi, samorządowymi biorącymi udział przygotowaniu i realizacji budowy ścieżek rowerowych.
8) Promocja i prawidłowe rozliczanie budowy ścieżek rowerowych.
9) Organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji w zakresie ścieżek rowerowych.

3. Zakres realizacji zadań inwestycyjno-remontowych i zamówień publicznych:
1) Przeprowadzanie procedury realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Powiatowym Zarządzie Dróg.
2) Określenie trybu udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
3) Prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z prowadzonymi przetargami.
4) Uczestnictwo z ramienia Zamawiającego w komisji przetargowej, przestrzeganie Regulaminu Komisji Przetargowej.
5) Administrowanie umowami będącymi efektem zamówienia publicznego.
6) Przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych.
7) Przygotowanie procedury w przypadku postępowania odwoławczego lub skargowego.
8) Współdziałanie z Urzędem Zamówień publicznych w ramach obowiązków wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych.
9) Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych.
10) Przygotowywanie umów cywilnoprawnych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
11) Zlecanie robót inwestycyjnych i remontowych na sieci drogowo – rowerowej, chodnikach, drogowych obiektach inżynierskich i administrowanych budynkach.
12) Monitoring przebiegu realizacji zadań remontowo inwestycyjnych na sieci drogowo – rowerowej, chodnikach, drogowych obiektach inżynierskich, administrowanych budynkach, na wszystkich etapach, w tym w szczególności:
a) przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, projektów umów cywilnoprawnych niewynikających z prawa zamówień publicznych,
b) zlecanie opracowywania uproszczonych projektów technicznych na roboty drogowe,
c) przygotowywanie i przekazywanie wykonawcom robót: terenu budowy, dzienników budowy i dokumentacji projektowej,
d) udział w spotkaniach, radach budowy,
e) stała współpraca z inspektorem nadzoru, nadzorem autorskim, wykonawcą robót,
f) współpraca z laboratorium drogowym w zakresie kontroli jakości wykonanych prac,
g) przygotowywanie materiałów do niezbędnych aneksów terminowych lub kwotowych,
h) nadzór nad weryfikacją kosztorysów na roboty dodatkowe lub zamienne,
i) weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków i kwalifikacja kosztów,
j) organizowanie i udział w odbiorach częściowych i końcowych robót drogowych i mostowych.

4. Zakres uzgodnień ewidencji, utrzymania i obsługi pasa drogowego:
1) Prowadzenie książek dróg.
2) Gromadzenie wszelkich danych o drogach powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg.
3) Prowadzenie szczegółowej ewidencji dróg w zakresie stanu nawierzchni drogowych, zlecanie wykonania przeglądów stanu technicznego dróg określonych odrębnymi przepisami
4) Prowadzenie ewidencji dróg oraz bieżąca aktualizacja ewidencji drogowej w programie komputerowym.
5) Zbieranie danych o natężeniu ruchu, organizowanie i przeprowadzanie pomiarów ruchu drogowego oraz wykonywanie analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6) Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji i postanowień związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczeń urządzeń obcych w pasie drogowym.
7) Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
8) Sprawdzanie zasadności potrzeby wykonania, podanie warunków technicznych i wydawanie decyzji administracyjnych na wykonanie zjazdów z drogi.
9) Współpraca z Kierownikiem Bazy Sprzętu i Transportu w zakresie bieżącej kontroli zgodności zajęcia pasa drogowego w stosunku do wydawanych decyzji.
10) Naliczanie opłat według stawek ustalonych przez Radę Powiatu Chełmińskiego i wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, pobieranie opłat oraz egzekucja kar za samowolne jego zajęcie.
11) Naliczanie opłat według stawek ustalonych przez Radę Powiatu Chełmińskiego i wydawanie decyzji administracyjnych na umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (tzw. urządzenie obce).
12) Uzgadnianie lokalizacji urządzeń obcych w pasach drogowych oraz budowli w sąsiedztwie dróg.
13) Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów budowlanych oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
14) Przygotowywanie umów w sprawie technicznych warunków przebudowy pasa drogowego lub budowy dróg związanych z inwestycją niedrogową.
15) Uzgadnianie projektów technicznych obiektów budowlanych w zakresie ich lokalizacji w stosunku do drogi, linii telekomunikacyjnych, energetycznych oraz przewodów wodnych, sanitarnych, gazowych i innych umieszczonych w pasie drogowym i w jego sąsiedztwie oraz określania technologii odtworzenia poszczególnych elementów pasa drogowego.
16) Prowadzenie rejestru wydawanych uzgodnień.
17) Przygotowanie wniosków mających na celu regulowanie spraw własnościowych gruntów zajętych pod drogi.
18) Przygotowywanie opinii oraz projektów uchwał w zakresie zaliczania lub pozbawiania kategorii dróg gminnych i powiatowych.
19) Wykonywanie przeglądów stanu technicznego dróg określonych odrębnymi przepisami.
20) Zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach na drogach oraz uzgadnianie przejazdów pojazdów ponadnormatywnych.
21) Projektowanie i nadzór nad pielęgnacją zadrzewienia.
22) Uzgadnianie użytkowania przystanków autobusowych.
23) Rozpatrywanie wniosków o odszkodowania wynikające ze zdarzeń w pasie drogowym oraz podejmowanie natychmiastowych działań w celu usunięcia zagrożeń.
24) Współpraca z ubezpieczycielem lub brokerem w sprawach należnych odszkodowań związanych z majątkiem Powiatu.
25) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem dróg i odszkodowaniami.
26) Przygotowywanie uzgodnień dotyczących wykorzystania dróg w sposób szczególny.
27) Poszukiwanie wykonawców na roboty drogowo – mostowe.

5. Zakres kosztorysowania, spraw gwarancyjnych oraz organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego:
1) Opracowywanie, aktualizacja i analiza kosztorysów inwestorskich.
2) Prowadzenie bazy danych cen robót budowlanych.
3) Zbieranie danych o ruchu oraz wykonywanie analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4) Nadzór i kontrola sprawności organizacji ruchu, analiza warunków ruchu.
5) Opracowywanie wytycznych do organizacji ruchu, inspirowanie i przygotowanie koncepcji i aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu.
6) Formułowanie ogólnych wytycznych w aspekcie planów zagospodarowania terenu dla przedsięwzięć związanych z systemowymi rozwiązaniami organizacji ruchu i jego uspokojenia.
7) Współdziałanie ze służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
8) Ochrona dróg poprzez kontrolowanie przejazdu pojazdów nienormatywnych (współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego i Policją).
9) Prowadzenie całości spraw związanych z utrzymaniem oznakowania oraz nazewnictwem dróg, w tym zlecanie, nadzorowanie i rozliczanie robót w tym zakresie.
10) Prowadzenie wszelkich spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na poruszanie się po drogach pojazdów ponadnormatywnych.
11) Uczestniczenie w komisyjnych odbiorach elementów układu komunikacyjnego, organizacji ruchu i przeglądach przejazdów kolejowych.
12) Wdrażanie zmian w docelowym oznakowaniu dróg powiatowych.
13) Wykonywanie projektów organizacji ruchu związanych z bieżącą eksploatacją i rozbudową infrastruktury.
14) Podejmowanie czynności w ramach akcji prowadzonych w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.
15) Udzielanie informacji o stanie faktycznym obowiązującej organizacji ruchu.

6. Zakres utrzymywania obiektów inżynierskich:
1) Planowanie budżetu w zakresie inwestycji i remontów obiektów inżynierskich.
2) Opracowywanie wniosków do planów remontów kapitalnych obiektów inżynierskich.
3) Organizowanie okresowej kontroli stanu technicznego i wartości użytkowej obiektów inżynierskich.
4) Nadzór nad robotami mostowymi prowadzonymi przez wykonawców i odbiór robót o charakterze inwestycyjnym i utrzymaniowym.
5) Przygotowywanie dokumentacji technicznej na roboty z zakresu bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich.
6) Monitoring przebiegu realizacji robót inwestycyjno-remontowych przy drogowych obiektach inżynierskich na wszystkich etapach, w tym w szczególności:
a) przygotowywanie i przekazywanie wykonawcom robót, terenu budowy, dzienników budowy i dokumentacji projektowej,
b) udział w spotkaniach, radach budowy,
c) stała współpraca z inspektorem nadzoru, nadzorem autorskim, wykonawcą robót,
d) współpraca z Laboratorium Drogowym w zakresie kontroli jakości wykonanych prac,
e) przygotowywanie materiałów do niezbędnych aneksów terminowych i kwotowych,
f) nadzór nad weryfikacją kosztorysów na roboty dodatkowe lub zamienne, 
g) weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków i kwalifikacja kosztów, Zarządu oraz Partnerów
h) przygotowywanie sprawozdań z prowadzonego projektu dla Zarządu.
7) Prowadzenie książek obiektów mostowych.
8) Gromadzenie danych ewidencyjnych o obiektach inżynierskich.
9) Nadzór i udział w odbiorach robót z zakresu kapitalnych remontów obiektów inżynierskich.

7. Zakres budowy dróg rowerowych:
1) Planowanie budżetu w zakresie budowy dróg rowerowych.
2) Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie dróg rowerowych ze środków zewnętrznych.
3) Współpraca z instytucjami dofinansowującymi zadania inwestycyjne w zakresie dróg rowerowych.
4) Rozliczanie i kompleksowa obsługa umowy o dofinansowanie zewnętrzne budowy dróg rowerowych.
5) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przygotowania i realizacji projektów.
6) Koordynacja realizacji budowy dróg rowerowych realizowanych przez odrębne Jednostki Samorządu Terytorialnego.
7) Dbałość o poprawność dokumentacji technicznej.
8) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi biorącymi udział w przygotowaniu i realizacji budowy dróg rowerowych.
9) Promocja i prawidłowe rozliczanie budowy dróg rowerowych.

§17

Służba Liniowa (SL)

1. Zakres ochrony dróg:
1) nadzorowanie przestrzegania przepisów porządkowych na drogach i obiektach mostowych, w szczególności przepisów dot. składowania materiałów i umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym, ochrony dróg przed zanieczyszczeniem, prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania wszelkich robót wykonywanych w obrębie pasa drogowego,
2) przeprowadzanie przy współudziale Policji kontroli dopuszczalnych nacisków na oś masy i wymiarów pojazdów samochodowych oraz kontrolowanie przestrzegania ograniczeń dotyczących nośności obiektów mostowych i zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach i ciężarze przekraczających dopuszczalne normy,
3) kontrolowanie czy roboty obce w pasie drogowym są wykonywane na podstawie zezwolenia wydanego przez zarząd drogi i zgodnie z ustaleniami zawartymi w tym zezwoleniu,
4) planowanie wycinki drzew oraz załatwianie wszystkich formalności związanych z wycinką zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska,
5) organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanych robót drogowo- mostowych,
6) prowadzenie spraw związanych z interwencyjnym zbieraniem i utylizacją padłych. zwierząt z obszaru pasa drogowego dróg powiatowych,
7) kontrolowanie zgodności z obowiązującymi przepisami lokalizacji w stosunku do drogi obiektów budowlanych i linii przesyłowych-telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowniczych, ciepłowniczych i innych, 
8) dokumentowanie wszelkich naruszeń pasa drogowego i składanie o tym informacji Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg,
9) wprowadzanie ograniczeń ruchu, na polecenie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg na zagrożonych odcinkach dróg, np. przełomami lub też zamykanie ich całkowicie dla ruchu poprzez ustawienie odpowiednich znaków drogowych i ewentualnie zapór.
2. Zakres utrzymania dróg:
1) Wykonywanie przeglądów (określonych odrębnymi przepisami) stanu technicznego dróg.
2) ustalenie potrzeb w zakresie
a) bieżącego utrzymania dróg, 
b) poprawy oznakowania,
c) zabezpieczenia materiałowo - sprzętowego do robót interwencyjnych i bieżących, 
3) oznakowywanie i doraźne wypełnienie ubytków w nawierzchniach dróg lub ich naprawa, gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wnioskowanie zlecania robót w zakresie naprawy nawierzchni dróg innym wykonawcom,
4) wykonywanie doraźnych lub trwałych napraw miejscowych uszkodzeń poboczy, pasów dzielących, wysepek, skarp, nasypów i wykopów, 
5) oznakowanie odcinków dróg zagrożonych przełomami i koniecznych objazdów oraz oznakowanie miejsc robót interwencyjnych wymagających zmian w organizacji ruchu; usuwanie skutków przełomów, 
6) usuwanie z korony drogi przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu, 
7) wykonywanie przecinek w poboczach, likwidujących zastoiska wodne na nawierzchni drogi,
8) czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników w zakresie ustalonym przepisami, udrażnianie rowów przydrożnych oraz innych urządzeń odwadniających, 
9) kierowanie zimowym utrzymaniem dróg:
a) opracowywanie planów zimowego utrzymania, 
b) ustalanie zasad organizacyjnych prac związanych z zimą,
c) zbieranie danych o przejezdności dróg, informacja i łączność,
d) koordynacja całości zadań przy zimowym utrzymaniu dróg,
e) przygotowywanie i magazynowanie materiałów do zwalczania gołoledzi lub nadzór nad ich wykonywaniem przez innych wykonawców, 
f) wykonywanie innych prac zimowego utrzymania dróg w zakresie ustalonym przez Zarząd.

3. Zakres utrzymania urządzeń drogowych:
1) oznakowanie dróg:
a) utrzymanie w czystości i czytelności znaków pionowych, wymiana uszkodzonych znaków i uzupełnianie brakujących,
b) zabezpieczanie uszkodzonych elementów urządzeń drogowych (poręczy mostowych, barier ochronnych) i wykonywanie drobnych napraw tych urządzeń,
c) uzupełnianie ubytków oznakowania poziomego w zakresach określonych przez Powiatowy Zarząd Dróg,
2) urządzenia przydrożne: 
a) dbałość o czystość i estetykę parkingów i miejsc postojowych, sprzątanie i usuwanie zanieczyszczeń i nieczystości oraz wykonywanie drobnych robót naprawczych,
3) zieleń przydrożna:
a) pielęgnowanie istniejącego zadrzewienia, 
b) uzupełnianie brakujących drzew i krzewów,
c) wycinanie pojedynczych drzew przydrożnych, usuwanie pni i przycinanie gałęzi ograniczających skrajnię drogową lub stwarzające inne zagrożenia, 
d) koszenie traw i niszczenie chwastów i samosiewów drzew i krzewów na poboczach, skarpach, w rowach i na pasach dzielących, zwłaszcza w miejscach ograniczających widoczność,
4) kanalizacja deszczowa:
a) zapewnienie sprawności urządzeń kanalizacji deszczowej, 
b) wykonywania napraw, konserwacji, czyszczenia oraz usuwania awarii urządzeń kanalizacji deszczowej,
c) podejmowanie technicznie dostępnych działań w celu usunięcia zagrożenia wystąpienia awarii urządzeń kanalizacji deszczowej, 
d) usuwania skutków awarii kanalizacji deszczowej.

4. Zakres utrzymania obiektów inżynierskich:
1) prowadzenie bieżących przeglądów obiektów mostowych w ramach patrolowania sieci drogowej,
2) wykonywanie prac interwencyjnych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu na i pod obiektami mostowymi,
3) zabezpieczanie miejsc awarii obiektów inżynierskich przez odpowiednie ich oznakowanie i wykonanie robót zabezpieczających,
4) konserwowanie sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych,
5) uczestniczenie w ochronie obiektów mostowych w czasie spływu lodów i wysokich wód, 
6) zabezpieczanie obsługi technicznej przeglądów podstawowych i szczegółowych,
7) interwencyjne czyszczenie przepustów pod drogami, 
8) wykonywanie drobnych robót utrzymaniowych i konserwacyjnych zapewniających bezpieczeństwo ruchu, trwałość i estetykę obiektów, w tym:
a) okresowe czyszczenie elementów konstrukcyjnych łożysk, nisz, urządzeń dylatacyjnych, wpustów, rynien odwadniających, elementów podpór, koryta rzek i terenów pod obiektami i w ich sąsiedztwie, 
b) wykonywanie robót przygotowawczych związanych z ochroną przeciwpożarową, przeciwlodową i przeciwpowodziową,
c) przeglądy bieżące obiektów mostowych oraz prace przygotowawcze dotycząc przeglądów podstawowych, szczegółowych i specjalnych, 
d) malowanie poręczy, siatek przeciwpożarowych i przeciwporażeniowych na obiektach,
e) utrzymanie skarp i stożków obejmujące uzupełnienie rozmytych skarp i brakujących umocnień oraz wycinanie zbędnego zadrzewienia, krzewów i zarośli,
f) uzupełnianie drobnych ubytków betonu gotowymi preparatami do zabezpieczania konstrukcji betonowych.

5. Zakres utrzymania budynków i wyposażenia technicznego:
1) Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Powiatowego Zarządu Dróg.
2) Wykonywanie drobnych robót remontowych w budynkach i innych obiektach Powiatowego Zarządu Dróg.
3) Utrzymanie we właściwym stanie technicznym środków transportowych i sprzętowych , eksploatowanych przez pracowników Służby Liniowej.
4) Zgłaszanie Dyrektorowi napraw bieżących i robót remontowych, których wykonanie przekracza możliwości Służby Liniowej.
5) Wykonywanie konserwacji sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych. 
6) Współpraca z Instytucjami w zakresie przeglądów okresowych urządzeń i budynków PZD.
7) Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów PZD.
8) Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami znajdującymi się w posiadaniu PZD.
9) Nadzór nad funkcjonowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, telefonicznej, alarmowej i zasilania energetycznego w obiektach PZD.
10) Zlecanie prac konserwatorskich i porządkowych oraz podejmowanie działań niezbędnych do usunięcia awarii lub uszkodzeń w budynkach administrowanych przez PZD.

6. Zakres zakupów, rozliczeń ‚utrzymania i konserwacji sprzętu i urządzeń:
1) Dokonywanie zakupów inwestycyjnych sprzętu dla PZD.
2) Zakup części zamiennych do pojazdów oraz urządzeń i sprzętu będącego w posiadaniu PZD oraz prowadzenie ewidencji realizowanych zakupów. 
3) Prowadzenie spraw odbioru sprzętu przekazanego, pochodzącego z zakupu oraz sprzętu po dokonanym remoncie.
4) Utrzymanie w stałej sprawności sprzętu i środków transportu PZD oraz dysponowanie tymi środkami. 
5) Prowadzenie spraw związanych z konserwacją naprawą sprzętu i urządzeń, gospodarowanie środkami transportu.
6) Nadzór w zakresie terminowych przeglądów okresowych i rejestracyjnych sprzętu, urządzeń i środków transportowych PZD. 
7) Planowanie remontów sprzętów oraz obsługi technicznej.
8) Utrzymanie oraz konserwowanie sprzętu.
9) Organizacja garażowania sprzętu oraz zabezpieczenia na okres zimowy.
10) Dbałość o stan techniczny sprzętu i środków transportowych PZD.
11) Gospodarka paliwami i smarami oraz kontrola norm zużycia. 
12) Obsługa i dbałości o stan techniczny samochodów służbowych.
13) Rozliczanie i analiza zużycia paliwa przez sprzęt techniczny oraz pojazdy służbowe.
14) Prowadzenia kart pracy sprzętu znajdującego się na stanie PZD i wystawianie kart drogowych.
15) Kontrola właściwego sporządzania raportów dziennych pracy sprzętu i analiza kart drogowych.

7. Zakres utrzymania dróg rowerowych: 
1) Bieżąca kontrola stanu, ścieżek rowerowych i sporządzanie harmonogramu prac utrzymaniowych.
2) Opracowywanie i dobór optymalnych technologii utrzymania ścieżek rowerowych. 

§18

Organizacja pracy Służby Liniowej

1. Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu dokonuje objazdów dróg na obszarze działania Powiatowego Zarządu Dróg prowadząc obserwację stanu dróg urządzeń drogowych i obiektów mostowych. Częstotliwość objazdów, w zależności od ważności ciągu komunikacyjnego, istniejącego ruchu, stanu technicznego drogi, rzeźby terenu i występujących warunków atmosferycznych nie powinna być mniejsza niż dwa razy w miesiącu.
2. Objazdy dróg powinny mieć dwojaki charakter:
1) kontrolny, podczas którego kontrolujący rejestruje wszelkie usterki w specjalnie prowadzonym do tego celu dzienniku objazdów dróg i w kartach przeglądu bieżącego obiektów mostowych. W dokumentach tych zapisuje się również decyzje, co do sposobu usunięcia zauważonych usterek i terminu realizacji, 
2) kontrolno-interwencyjny z udziałem pracowników służby liniowej, zauważone usterki odnotowuje się w dzienniku i kartach wymienionych wyżej z tym, że te które zagrażają bezpieczeństwu ruchu są usuwane lub zabezpieczane na bieżąco przez pracowników służby liniowej,
3) Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu kwalifikuje poszczególne prace na interwencyjne możliwe do wykonania we własnym zakresie i wymagające zlecenia zewnętrznym podmiotom,
3. W zakresie organizacji i wykonawstwa robót interwencyjnych do obowiązków Kierownika Bazy Sprzętu i Transportu należy w szczególności:
1) rozdzielanie pracy pomiędzy pracowników Służby Liniowej,
2) zaopatrywanie służby liniowej w materiały, sprzęt i środki transportowe w ilościach potrzebnych do wykonania robót,
3) sprawowanie nadzoru technicznego nad robotami, 
4) zapewnianie na robotach warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
5) kontrola prawidłowości oznakowania prowadzonych przez pracowników Służby Liniowej robót drogowych i mostowych oraz kontrola prawidłowości oznakowania robót prowadzonych na terenie obwodu przez innych wykonawców,
6) sporządzanie zestawienia robót wykonanych siłami własnymi w poszczególnych miesiącach. 
4. Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu organizuje, koordynuje i nadzoruje zimowe utrzymanie dróg w tym w szczególności: 
1) opracowuje plany zimowego utrzymania dróg,
2) ustala zasady organizacyjne prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg, 
3) zbiera dane o przejezdności dróg, 
4) koordynuje całość zadań przy zimowym utrzymaniu dróg,
5) odpowiada za przygotowywanie i magazynowanie materiałów do zwalczania gołoledzi lub nadzór nad ich wykonywaniem przez innych wykonawców,
6) wykonuje inne prace zimowego utrzymania dróg w zakresie ustalonym przez Dyrektora.
5. Służba Liniowa przygotowuje i uaktualnia na bieżąco materiały ewidencyjne dróg, urządzeń drogowych i wyposażenia technicznego a między innymi wykonuje niezbędne pomiary do prowadzenia:
1) ewidencji dróg, parkingów drogowych i zatok autobusowych,
2) ewidencji przepustów, zadrzewień, znaków drogowych i geodezyjnych,
3) ewidencji przeglądów bieżących obiektów mostowych,
4) wykazów odcinków dróg wymagających posypywania środkami chemicznymi i materiałami uszorstniającymi zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg.

§19

Komórka Finansowo – Administracyjna (DA)

1. Zakres spraw pracowniczych:
1) sprawy osobowe: 
a) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy oraz badanie wykorzystania czasu pracy,
b) planowanie i kontrolowanie wykorzystania urlopów pracowniczych.
2) zatrudnienie i płace:
a) sporządzanie sprawozdań i zestawień z zakresu zatrudnienia, wynagrodzeń i średniej płacy,
b) prowadzenie ewidencji aktualnych wynagrodzeń pracowników, w tym dodatków stażowych i nagród jubileuszowych,
c) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowisko pracy,
d) organizowanie wstępnych badań lekarskich nowo przyjmowanych pracowników oraz badań okresowych w obowiązujących terminach,
e) współpraca z pracownikiem Starostwa Powiatowego w sprawach kadrowych.
3) kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kwalifikacji pracowników:
a) stwarzanie warunków podnoszenia kwalifikacji przez pracowników poprzez rozpowszechnianie informacji o aktualnych szkoleniach, kursach.
4) sprawy socjalno - bytowe:
a) rozpoznawanie stanu potrzeb pracowników w sferze spraw bytowych i socjalnych.
5) organizacja pracy:
a) prowadzenie ewidencji zarządzeń Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg,
b) współpraca z innymi komórkami w zakresie prowadzonych zagadnień z zakresu organizacji pracy.

2. Zakres spraw administracyjnych:
1) sekretariat:
a) prowadzenie kancelarii, rejestracja korespondencji wchodzącej oraz wysyłanie korespondencji zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną,
b) zakup i zaopatrywanie poszczególnych komórek organizacyjnych w sprzęt biurowy, materiały piśmienne i druki,
c) zapewnienie sprawnej obsługi technicznej sekretariatu Powiatowego Zarządu Dróg,
d) prowadzenie ewidencji wewnętrznych aktów normatywnych,
e) prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw, 
f) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad ich załatwianie,
g) przygotowywanie pomieszczeń oraz obsługę spotkań i doraźnych narad organizowanych przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg;
h) koordynowanie spotkań i wymiany informacji pomiędzy współpracownikami i Dyrektorem,
i) organizacja przyjęcia interesantów oraz osób zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy jednostki,
j) obsługa połączeń telefonicznych, poczty elektronicznej,
k) udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych pracowników,
l) wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną,
m) prowadzenie rejestru wydanych zarządzeń,
n) przygotowywanie, powielanie pism i materiałów oraz archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 
o) nadzór nad przechowywanymi pieczęciami PZD,
p) dbanie o ład, estetykę i porządek w sekretariacie PZD,
q) opracowywanie i aktualizacja schematu i regulaminu organizacyjnego PZD.
2) inne sprawy administracyjne:
a) zakup i zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną i roboczą, środki czystości oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
b) prowadzenie składnicy materiałów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) załatwianie spraw o charakterze administracyjno - gospodarczym nieujętych w niniejszym zakresie czynności.
3) gospodarka sprzętowo - transportowa:
a) prowadzenie ewidencji środków trwałych będących na stanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz stałe aktualizowanie tej ewidencji,
b) sprawozdawczość, ewidencja i statystyka z zakresu pracy poszczególnych komórek,
c) prowadzenie spraw związanych z łącznością bezprzewodową.
4) bezpieczeństwo i higiena pracy:
a) systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) przedkładanie Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie oraz źródłach zagrożeń zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia występujących zagrożeń oraz prowadzenie rejestru zagrożeń,
c) udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadzenie rejestru wypadków przy pracy,
d) gospodarka sprzętem ochrony osobistej, odzieżą oraz obuwiem ochronnym i roboczym:
- kontrola właściwego zaopatrzenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, odzież oraz obuwie ochronne i robocze,
- kontrola użytkowania sprzętu ochrony osobistej, odzieży oraz obuwia roboczego i ochronnego przez pracowników na stanowiskach pracy.
e) współdziałanie z odpowiednimi komórkami Starostwa Powiatowego w organizowaniu wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników oraz kontrola przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów dotyczących tych badań, a w szczególności kontrola terminowego przeprowadzania badań lekarskich i zgłaszania się tych pracowników do tych badań,
f) prowadzenie obowiązującej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy sprawozdawczości statystycznej przewidzianej aktualnymi instrukcjami GUS,
g) informowanie kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:
- usunięcia stwierdzonych uchybień w zakresie należącym do kompetencji tych kierowników oraz informowanie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o realizacji tych zadań,
- wstrzymanie pracy maszyn, urządzeń technicznych, wstrzymania pracy na stanowiskach pracy, grupie stanowisk pracy bądź obiekcie w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika,
- odsunięcie od pracy pracownika, który nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy wymaganych na danym stanowisku pracy,
- wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania pracy, gdy jest to niezbędne ze względu na bezpieczeństwo pracy.
5) Ochrona przeciwpożarowa:
a) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg przepisów przeciwpożarowych,
b) prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową,
c) wnioskowanie o wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe oraz dopilnowanie okresowych kontroli i konserwacji urządzeń gaśniczych oraz jego właściwe rozmieszczenie.
6) ochrona środowiska:
a) prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną środowiska,
b) ustalanie kwartalnych danych niezbędnych do ustalenia opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

3. Zakres spraw finansowo - księgowych:
1) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi zwłaszcza na:
a) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości,
b) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości.
2) Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, polegające zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dot. zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowych i innymi będącymi w dyspozycji PZD,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzeniu roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
3) Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji PZD.
4) Dokonywanie w ramach kontroli:
a) wstępnej i bieżącej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego oraz jego zmian.
5) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
6) Dostosowanie projektu planu finansowego do uchwały budżetowej.
7) Nadzór na przestrzeganiem dyscypliny budżetowej.
8) Rozliczanie pracowników z tytułu delegacji, diet oraz innych należności i zobowiązań.
9) Obliczanie zasiłków rodzinnych, chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i opracowywanie wniosków o świadczenia rentowe i emerytalne.
10) Sprawozdawczość z zakresu pracy komórki.
11) Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dowodów księgowych oraz sprawozdań finansowych.
12) Prowadzenie ewidencji zaliczek oraz rozliczeń zaliczek wraz ze sporządzeniem miesięcznych zestawień rozliczeniowych zaliczek.
13) Rozliczanie podatków od nieruchomości i gruntów oraz podatku od środków transportowych.
14) Terminowe realizowanie przelewów bankowych.
15) Samodzielna obsługa programów komputerowych wraz ze składaniem podpisu elektronicznego w imieniu pracodawcy.

Rozdział VI

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

§20

1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 10⁰⁰- 14⁰⁰.
2. W przypadku, gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Dyrektor przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach od 10⁰⁰- 14⁰⁰. 
3. Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków winna być umieszczona w widocznym miejscu w budynku Powiatowego Zarządu Dróg.
 
§21

Rejestr skarg i wniosków prowadzi Komórka Finansowo – Administracyjna.

§22

Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Rozdział VII

Organizowanie działalności kontrolnej

§23

1. Czynności kontrolne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chełmnie są przeprowadzane zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Starosty Chełmińskiego w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Chełmnie i jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego oraz zasad jej koordynacji.
2. O sposobie wykorzystania wniosków i zaleceń pokontrolnych decyduje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Rozdział VIII

Zasady podpisywania pism

§24

1. Wszystkie pisma wychodzące zastrzeżone są do podpisu Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.
2. Pracownicy opracowujący pisma parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.


Załącznik do regulaminu organizacyjnego - schemat organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie POBIERZ (193kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Żukowski (2 sierpnia 2023)
Opublikował: Krzysztof Żukowski (9 sierpnia 2023, 09:47:39)
Podmiot udostępniający: Powiatowy Zarząd Dróg

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (9 sierpnia 2023, 13:16:30)
Zmieniono: Dodano podstawę prawną wprowadzającą regulamin oraz schemat organizacyjny PZD.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 390