Nagrania z sesji

Nagrania z sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego dostępne są poniżej:

SESJA I - 20.11.2018 r.

SESJA II - 20.12.2018 r.

SESJA III - 27.02.2019 r.

SESJA IV - 26.03.2019 r.

SESJA V - 28.05.2019 r.

SESJA VI - 25.06.2019 r.

Sesja VII - 10.09.2019 r.

Sesja VIII - 29.10.2019 r.

Sesja IX - 26.11.2019 r.

Sesja X - 19.12.2019 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XI - 19.02.2020 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XII - 28.04.2020 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XIII - 16.06.2020 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XIV - 25.08.2020 r.
(transkrypcja dostępna)

.

Sesja XV - 20.10.2020 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XVI - 25.11.2020 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XVII - 23.12.2020 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XVIII - 27.01.2021 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XIX - 24.03.2021 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XX - 11.05.2021 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XXI - 22.06.2021 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XXII - 29.09.2021 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XXIII - 10.11.2021 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XXIV - 21.12.2021 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XXV - 23.02.2022 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XXVI - 20.04.2022 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XXVII - 28.06.2022 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XXVIII - 17.08.2022 r.
(transkrypcja w przygotowaniu)

Sesja XXIX - 25.10.2022 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XXX - 22.11.2022 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XXXI - 21.12.2022 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XXXII - 7.03.2023 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XXXIII - 25.04.2023 r.
Z powodu problemów technicznych (uszkodzenie karty SD),
nagranie XXXIII Sesji jest niekompletne.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XXXIV - 23.05.2023 r.
(transkrypcja dostępna)

Sesja XXXV - 20.06.2023 r.
(transkrypcja w przygotowaniu)
KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chełmiński, ul. Kolejowa 1, 86-200 Chełmno, tel.: 056 677 24 10.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 15 ust. 1a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U.2018.995) stanowiący, iż „Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2018.1330) i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz o tym iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (26 listopada 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (26 listopada 2018, 14:38:45)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (28 czerwca 2023, 14:41:29)
Zmieniono: dodano nagranie z XXXV sesji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3621