Projekt 'Rodzina w Centrum'

Projekt 'Rodzina w Centrum'

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego "Rodzina w centrum Etap I"

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiegoZgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. [...]

Projekt "Rodzina w Centrum"

INFORMACJA W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu, pn. „Rodzina w Centrum” (RPKP.09.03.02-04-0008/16) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług [...]

metryczka