Regulamin Organizacyjny

Załącznik do Uchwały Nr 371/2023
Zarządu Powiatu w Chełmnie
z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie

Zmieniony Uchwałą Zarządu Powiatu
nr 9/2024 z dnia 22 maja 2024 r.
(tekst ujednolicony)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Chełmnie, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

§ 2
Starostwo działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:
1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
2. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
3. Uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego z późniejszymi zmianami.

§ 3
Ilekroć w Regulaminie, bez bliższego określenia jest mowa o:
1) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Chełmiński,
2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Chełmińskiego,
3) zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Chełmnie,
4) starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Chełmnie,
5) staroście – należy przez to rozumieć Starostę Chełmińskiego,
6) komisjach – należy przez to rozumieć Komisje Rady Powiatu Chełmińskiego.

§ 4
Starostwo jest jednostką budżetową z siedzibą w Chełmnie, przy pomocy, której zarząd wykonuje zadania powiatu.

§ 5
1. Starostwo wykonuje:
1) określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym oraz zadania z zakresu administracji rządowej,
2) zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej,
3) zadania wynikające z uchwał rady i zarządu.
2. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3. Czynności kancelaryjne i biurowe reguluje instrukcja kancelaryjna.

Rozdział II
ORGANIZACJA STAROSTWA

§ 6

1. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi starostwa są wydziały, zespoły, wieloosobowe stanowiska pracy, samodzielne stanowiska.
2. W wydziałach mogą być tworzone referaty lub komórki równorzędne, stanowiące wewnętrzne komórki organizacyjne wydziałów.
3. Wydziały, każdy w zakresie określonym w regulaminie, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań powiatu.

§ 7
W skład starostwa wchodzą:
1) Wydział Organizacyjny – „OR”;
2) Wydział Finansowy – „FN”;
3) Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – „GKN”;
4) Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska - „AABŚ”;
5) Wydział Komunikacji i Transportu – „KT”;
6) Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – „OZKS”;
7) Zespół Zarządzania Projektami – „ZZP”;
8) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – „PCZK”;
9) Powiatowy Rzecznik Konsumentów – „PRK”;
10) Audytor Wewnętrzny – „AW”;
11) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – „PIN”;
12) Archiwum zakładowe,
13) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – „PZON”.

§ 8
1. Wydziałami kierują naczelnicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa zapewniając właściwe ich funkcjonowanie.
2. Naczelnicy wydziałów zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych wydziałom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed starostą.
3. Naczelnicy mogą kierować, za zgodą starosty, wydziałami przy pomocy swych zastępców, którzy działają w zakresie spraw zleconych im przez naczelników i ponoszą przed nimi odpowiedzialność.
4. Funkcję Naczelników mogą pełnić: sekretarz, skarbnik, geodeta powiatowy.
5. Pracą Wydziału Organizacyjnego kieruje sekretarz.
6. Pracą Wydziału Finansowego kieruje skarbnik.
7. Pracą Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami kieruje geodeta powiatowy.
8. Pracą Zespołu Zarządzania Projektami kieruje kierownik.
9. Pracą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności kieruje przewodniczący, którego powołuje i odwołuje starosta.

Rozdział III
STAROSTA, WICESTAROSTA, SKARBNIK POWIATU, SEKRETARZ POWIATU

§ 9
Starosta

Starosta jest kierownikiem starostwa, zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
Do zakresu zadań i kompetencji starosty należy w szczególności:
1) organizowanie i kierowanie pracą starostwa,
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Wydziałem Organizacyjnym,
b) Wydziałem Finansowym,
c) Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
d) Powiatowym Zarządem Dróg w Chełmnie,
e) Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Chełmnie,
f) Domem Pomocy Społecznej w Mgoszczu,
g) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
h) Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie,
i) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
j) Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
k) Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów,
l) Audytorem Wewnętrznym,
3) upoważnianie pracowników starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
4) realizacja polityki zarządzania zasobami ludzkimi w starostwie,
5) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników starostwa z zakresu prawa pracy,
6) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty ustawami, uchwałami rady i zarządu oraz wynikających z postanowień statutu powiatu i regulaminu,
7) współdziałanie z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami realizującymi zadania zbieżne z zadaniami powiatu,
8) utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu.

§ 10
Wicestarosta

1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez starostę, do których należy w szczególności:
1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Wydziałem Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska,
b) Wydziałem Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu,
c) Wydziałem Komunikacji i Transportu,
d) Zespołem Zarządzania Projektami,
e) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmnie,
f) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Chełmnie,
g) Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie,,
h) Zespołem Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie,
i) Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie,
j) Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
2) współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Chełmnie,
3) utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu,
4) współdziałanie z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami realizującymi zadania zbieżne z zadaniami powiatu.
2. W czasie nieobecności starosty lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania starostwem wykonuje wicestarosta.

§ 11
Skarbnik Powiatu

Do zadań skarbnika powiatu należy w szczególności:
1) kierowanie Wydziałem Finansowym,
2) zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu,
3) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości oraz finansów publicznych,
4) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
5) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
6) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez starostę.

§ 12
Sekretarz Powiatu

Do zadań sekretarza powiatu należy w szczególności:
1) kierowanie Wydziałem Organizacyjnym,
2) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w starostwie,
3) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady funkcjonowania starostwa i jego komórek wewnętrznych,
4) koordynowanie i nadzorowanie prac dotyczących przygotowywania projektów uchwał rady i zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń organów powiatu,
5) zapewnianie warunków materialno-technicznych dla działalności starostwa,
6) nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz administrowania budynkami wchodzącymi w skład siedziby starostwa,
7) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej,
8) koordynowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej w starostwie,
9) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
10) wykonywanie innych zadań powierzonych przez starostę, w tym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
11) sprawowanie nadzoru nad archiwum zakładowym.

Rozdział IV
ZADANIA WSPÓLNE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA

§ 13

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych starostwa należy:
1) realizacja zadań wynikających z uchwał rady i zarządu,
2) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje rady, posiedzenia zarządu oraz dla potrzeb starosty,
3) współuczestniczenie w opracowywaniu zamierzeń rozwojowych powiatu,
4) współdziałanie ze skarbnikiem powiatu w zakresie przygotowywania i realizacji budżetu,
5) rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym interpelacji i wniosków radnych,
6) usprawnianie organizacji, metod i form pracy starostwa,
7) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków,
8) prowadzenie w zakresie ustalonym przez starostę kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu,
9) współpraca z komisjami rady w zakresie realizowanych zadań,
10) programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów,
11) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
12) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych,
13) współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej, obrony cywilnej oraz zadań wynikających z ustawy o Obronie Ojczyzny,
14) kontrola wykonywania zadań powierzonych innym podmiotom,
15) realizacja programów operacyjnych wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego oraz innych dokumentów planistycznych,
16) przygotowywanie materiałów do wniosków o środki zewnętrzne składanych przez starostwo,
17) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
18) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Rozdział V
PODSTAWOWE ZAKRESY DZIAŁANIA WYDZIAŁÓW

§ 14
Wydział Organizacyjny

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie starostwa, świadczenie pomocy prawnej, obsługę administracyjną organów powiatu, prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, a także koordynowanie działalności kontrolnej w starostwie.
Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:
1. W zakresie obsługi rady i zarządu:
1) opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych rady i zarządu,
2) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy rady i zarządu,
3) zapewnienie obsługi technicznej i administracyjnej rady, komisji rady i zarządu,
4) prowadzenie rejestrów:
a) uchwał rady i zarządu,
b) interpelacji, zapytań i wniosków radnych,
5) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał rady i zarządu, wniosków i opinii komisji rady, interpelacji i wniosków radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
6) przedkładanie organom nadzoru uchwał rady i zarządu,
7) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
8) przedkładanie aktów prawa do ogłoszenia oraz gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.

2. W zakresie spraw kadrowych i organizacyjno-prawnych:
1) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez starostę,
2) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
3) zapewnienie pracownikom starostwa odpowiednich warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
5) koordynowanie realizacji procesu okresowych ocen pracowników starostwa,
6) planowanie i realizacja wydatków osobowych starostwa,
7) analiza czasu pracy pracowników starostwa,
8) opracowywanie obowiązujących sprawozdań o zatrudnieniu,
9) opracowywanie projektów aktów regulujących struktury i zasady działania starostwa, a w szczególności: regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy i wynagradzania,
10) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
11) prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwienia spraw w imieniu starosty,
12) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz,
13) przyjmowanie klientów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze starostą i wicestarostą,
14) udział w negocjowaniu warunków i opiniowaniu umów i porozumień zawieranych przez powiat oraz prowadzenie rejestru umów i porozumień,
15) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji podmiotom działającym w sferze bezpieczeństwa,
16) nadzorowanie spraw z zakresu ochrony danych osobowych i realizacji zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
17) wykonywanie zadań związanych z wyborami,
18) prowadzenie sekretariatu starostwa,
19) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy starostwa,
20) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
1) administrowanie budynkiem starostwa,
2) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz konserwacją wyposażenia starostwa,
3) gospodarowanie drukami, formularzami, pieczęciami urzędowymi i tablicami,
4) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów i mienia starostwa, w tym ochroną przeciwpożarową,
5) realizacja zadań związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
6) gospodarowanie taborem samochodowym,
7) prowadzenie archiwum starostwa,
8) zabezpieczenie łączności telefonicznej i obsługi informatycznej starostwa,
9) prowadzenie strony www oraz BIP starostwa,
10) zabezpieczenie informacji wizualnej dla klientów,
11) prowadzenie ewidencji i gospodarowanie środkami trwałymi, przeprowadzanie, wspólnie z Wydziałem Finansowym, inwentaryzacji ilościowej,
12) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawionych do ich odbioru.

4. W zakresie zamówień publicznych:
1) koordynowanie spraw związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań zgodnie z prawem zamówień publicznych,
2) uczestniczenie w pracach komisji przetargowej,
3) nadzorowanie przestrzegania w starostwie przepisów w zakresie zamówień publicznych,
4) prowadzenie rejestru zamówień publicznych realizowanych przez powiat,
5) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.

5. W zakresie kontroli:
1) koordynowanie działalności kontrolnej w starostwie,
2) opracowywanie w porozumieniu z właściwymi wydziałami starostwa rocznych planów kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu,
3) uczestniczenie w pracach zespołów kontrolnych powoływanych przez starostę,
4) analiza materiałów pokontrolnych i opracowywanie generalnych wniosków w celu eliminacji uchybień i polepszenia efektywności działania starostwa,
5) współpraca z komisjami rady, w tym w szczególności z komisją rewizyjną w zakresie prowadzonej przez nie działalności kontrolnej.

6. Realizacja zadań w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym w szczególności:
1) opracowywanie planów, procedur systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania,
2) organizowanie i zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych,
3) organizowanie, kierowanie i koordynowanie akcjami zwalczającymi klęski żywiołowe,
4) koordynowanie i udział w szacowaniu strat w sytuacji wystąpienia kryzysu oraz planowanie procesu odbudowy,
5) organizowanie ochrony przeciwpowodziowej w powiecie,
6) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności,
7) planowanie i przygotowanie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy lekarskiej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
8) analiza stanu przygotowania i funkcjonowania systemu ochrony ludności i spraw obronnych,
9) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
10) organizowanie akcji kurierskiej,
11) opracowywanie i prowadzenie dokumentacji obronnej w starostwie, w tym planu operacyjnego funkcjonowania starostwa i dokumentacji HNS,
12) ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych dla starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
13) dokonywanie oceny stanu przygotowań obronnych i obrony cywilnej,
14) opracowywanie planów obrony cywilnej powiatu oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej gmin,
15) tworzenie i przygotowywanie do działania formacji obrony cywilnej i innych jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
16) przygotowywanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej do udzielania pomocy ludności poszkodowanej,
17) nadzór i kontrola stanu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w gminach oraz w administracji powiatowej,
18) prowadzenie kancelarii tajnej.

§ 15
Archiwum zakładowe

Do podstawowych zadań archiwum zakładowego należy:
1) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt,
2) przejmowanie, przechowywanie, zabezpieczanie przejętej dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych oraz prowadzenie jej ewidencji,
3) udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum,
4) przeprowadzanie skontrum dokumentacji i kwerend archiwalnych,
5) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
6) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum,
7) przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego.

§ 16
Wydział Finansowy

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.
Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:
1. W zakresie planowania budżetu:
1) opracowywanie projektu budżetu powiatu,
2) opracowywanie układu wykonawczego,
3) aktualizacja planów budżetowych, przygotowanie zmian,
4) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych i wydziałów.

2. W zakresie rachunkowości:
1) prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu,
2) prowadzenie rachunkowości starostwa,
3) prowadzenie rachunkowości dochodów Skarbu Państwa,
4) prowadzenie rachunkowości funduszy celowych.

3. W zakresie sprawozdawczości:
1) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
2) sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
3) uzgadnianie sprawozdań jednostkowych jednostek organizacyjnych powiatu,
4) sporządzanie sprawozdań o pomocy publicznej,
5) sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS.

4. W zakresie wykonywania budżetu:
1) opracowywanie materiałów dotyczących wykonania budżetu dla potrzeb zarządu, rady oraz jej komisji,
2) analiza bieżącego wykonania budżetu,
3) informowanie zarządu o bieżącej sytuacji budżetu.

5. W zakresie pozostałych zadań bieżących:
1) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
2) prowadzenie obsługi kasowej starostwa,
3) obsługa zadłużenia powiatu,
4) prowadzenie kontroli finansowej,
5) współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,
6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
7) opracowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
8) rozliczanie inwentaryzacji w starostwie.

6. W zakresie windykacji należności powiatu i Skarbu Państwa i funduszy celowych:
1) sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty i upomnień,
2) sporządzanie informacji i zestawień o dłużnikach dla obsługi prawnej w celu wszczęcia postępowań egzekucyjnych,
3) bieżąca współpraca z obsługą prawną oraz komórkami organizacyjnymi starostwa, szczególnie w zakresie ujawnienia mienia dłużnika,
4) w przypadku dokonania wpłaty przez dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego sporządzanie informacji dla obsługi prawnej w celu ograniczenia egzekucji,
5) przekazywanie wpłat i zaliczek na rzecz sądu lub komornika na podstawie poleceń przygotowanych przez obsługę prawną,
6) rozliczanie wpłat wpływających od komornika bądź dłużnika.

§ 17
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Wykonuje zadania z zakresu gospodarowania i wywłaszczania nieruchomości, ochrony gruntów rolnych, państwowej służby geodezyjnej.
I. Referat Gospodarki Nieruchomościami. Do jego zadań należy m.in.:
1. W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu:
1) tworzenie i prowadzenie ewidencji nieruchomości,
2) określanie wartości nieruchomości pozostających w zasobach,
3) sporządzanie planu wykorzystania zasobów,
4) oddawanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu w najem, dzierżawę oraz w użyczenie,
5) prowadzenie sprawozdawczości dot. nieruchomości,
6) przejmowanie nieruchomości do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu,
7) przygotowywanie dokumentacji związanej ze zbywaniem nieruchomości oraz ustanawianiem na nich prawa użytkowania wieczystego,
8) administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości,
9) przygotowywanie i prowadzenie przetargów na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,
10) prowadzenie postępowania w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży w trybie bezprzetargowym,
11) wydawanie decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd państwowym i powiatowym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
12) ustalanie w drodze decyzji administracyjnej ceny nieruchomości i wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,
13) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu,
14) wydawanie decyzji o przekazywaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi na ich wniosek,
15) przyjmowanie wniosków o przejęcie zbędnych nieruchomości lub ich części dotychczasowym zarządcom,
16) ustalanie cen nieruchomości, a także ustalanie stawek procentowych i wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd oraz ich bieżąca aktualizacja,
17) ustalanie terminów zabudowy nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste lub przekazywanych w trwały zarząd,
18) ustalanie w drodze decyzji dodatkowej opłaty rocznej po bezskutecznym upływie terminu zagospodarowania nieruchomości,
19) przekazywanie w trwały zarząd zarządcom dróg publicznych, nieruchomości zajętych pod drogi krajowe i powiatowe,
20) występowanie z wnioskiem o dokonywanie podziału nieruchomości oraz wydawanie opinii o podziale nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
21) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
22) ustanawianie służebności przesyłu na nieruchomości wraz z ustaleniem stosownego wynagrodzenia.

2. W zakresie Prawa Wodnego;
1) przekazywanie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
2) prowadzenie spraw dotyczących przejścia w trwały zarząd nieruchomości pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi,
3) zbywanie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

3. W zakresie wywłaszczeń nieruchomości, czasowych zajęć i zwrotów nieruchomości:
1) prowadzenie postępowania ofertowego dotyczącego nabycia nieruchomości niezbędnej dla realizacji celów publicznych,
2) wszczynanie postępowania wywłaszczeniowego,
3) występowanie do właściwych sądów o ujawnienie wpisów dotyczących wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w księgach wieczystych,
4) orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu, nadaniu nieruchomości zamiennej oraz o zwrocie nieruchomości,
5) wypłacanie odszkodowań za wywłaszczane nieruchomości,
6) przygotowywanie wniosków o ujawnienie decyzji wywłaszczeniowej w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów,
7) wydawanie decyzji dotyczących ograniczenia korzystania z nieruchomości,
8) ustalanie odszkodowania za straty wyrządzone na skutek ograniczenia korzystania z nieruchomości,
9) orzekanie o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, odmowie zwrotu i umorzeniu postępowania,
10) występowanie do właściwych sądów o ujawnienie decyzji o zwrocie nieruchomości w księgach wieczystych, a także w ewidencji gruntów.

4. W zakresie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
1) wydawanie decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe i gminne,
2) ujawnianie w księdze wieczystej prawa własności nieruchomości,
3) wydawanie decyzji o wygaśnięciu lub ustanowieniu trwałego zarządu.

5. W zakresie ustawy przepisy wprowadzające reformę administracji publicznej w części dotyczącej mienia powiatu:
1) przygotowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej mienia ruchomego i nieruchomego Skarbu Państwa podlegającego przejęciu przez powiat dla wszystkich jednostek organizacyjnych, starostwa oraz dróg powiatowych,
2) przygotowywanie dokumentacji i wniosków do wojewody w sprawie przejęcia mienia,
3) regulowanie w księgach wieczystych spraw własności mienia nieruchomego przejętego przez powiat,
4) regulacja stanu prawnego gruntów prywatnych zajętych pod drogi powiatowe w dniu 31.12.1998 r.

6. W zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dokonywanie uzgodnień projektów studium i planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu,
2) uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

7. W zakresie ustawy o lasach:
1) prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji lub protokołu w sprawie przekazania w zarząd Lasów Państwowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
2) wnioskowanie o przekazanie przez Lasy Państwowe osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej:
a) gruntów leśnych lub rolnych znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, w przypadku zmiany ich przeznaczenia na cele nierolnicze,
b) nieprzydatnych dla potrzeb gospodarki leśnej budynków i budowli wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nich,
3) przekazywanie lasom państwowym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zalesiania.

8. W zakresie gospodarki nieruchomościami rolnymi:
1) załatwianie spraw z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
2) przygotowywanie decyzji o nieodpłatnym przyznaniu własności działki osobie, której przysługuje prawo użytkowania tej działki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu.

9. W zakresie ochrony gruntów rolnych:
1) wydawanie decyzji o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych, a także gruntów, o których mowa w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
2) wydawanie decyzji o wymiarze należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji oraz decyzji o zwrocie uiszczonej należności,
3) nakładanie obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby z gruntów rolnych klas: I, II, III, IIIa, IIIb, IVa, IV, wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości opłaty za niewykonanie tego obowiązku,
4) wydawanie decyzji o ustalaniu podwyższonych należności i opłat rocznych za grunty, które zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy,
5) prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości.

II.
1. W zakresie ewidencji gruntów:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów:
a) wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów oraz zmiany klasy i użytków gruntowych,
b) wydawanie zaświadczeń w oparciu o dane zawarte w operacie ewidencji gruntów,
c) zawiadamianie wydziałów ksiąg wieczystych sądów o zmianach danych objętych działem I ksiąg wieczystych oraz zawiadamianie organów podatkowych w przypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego,
d) bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów w zakresie podmiotowym i przedmiotowym,
e) wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów, a także udostępnianie danych zawartych w operacie i udzielanie informacji zainteresowanym podmiotom,
f) sporządzanie zbiorczych zestawień gruntów,
g) prowadzenie rejestru cen nieruchomości,
h) wydawanie decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

2. W zakresie scalania i wymiany gruntów:
1) prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego.

III.
W zakresie służby geodezyjnej i kartograficznej zadania realizuje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, kierowany przez kierownika. Do zadań ośrodka należy m.in.:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, zwane dalej „powiatową bazą GESUT”,
3) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych i obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,
4) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
5) zakładanie osnów szczegółowych,
6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

§ 18
Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska

Wykonuje zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, leśnej, łowieckiej i rybackiej.
Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:
1. W zakresie administracji architektoniczno - budowlanej:
1) sprawowanie nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
2) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie:
a) zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych (projektu zagospodarowania działki lub terenu) z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi,
b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
5) nakładanie na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
6) przyjmowanie zgłoszeń budowy, wykonywania robót budowlanych oraz zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, a także przenoszenie zgłoszeń na rzecz innego inwestora,
7) wnoszenie sprzeciwu do zgłoszeń budowy, wykonywania robót budowlanych oraz zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a także nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
8) przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
9) wnoszenie sprzeciwu do zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych, a także nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
10) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub podlegających obowiązkowi zgłoszenia,
11) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projektach budowlanych i zatwierdzanie tych projektów,
12) wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę, zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wydawanie zmian oraz przenoszenia tych pozwoleń na innego inwestora, a także stwierdzanie wygaśnięcia tych decyzji,
13) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego, zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
14) przekazywanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
15) prowadzenie rejestru wniosków, rejestru zgłoszeń budowy oraz rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę,
16) przygotowywanie (przy współpracy z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych,
17) uczestniczenie w przeprowadzaniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
18) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
19) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
20) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
21) przekazywanie kopii decyzji wójtom oraz burmistrzowi jako organom podatkowym,
22) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
23) uzgadnianie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych lub samorządowych o znaczeniu ponadlokalnym, krajowym,
24) przyjmowanie od gmin kopii uchwalonych planów zagospodarowanie przestrzennego,
25) potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
26) potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
27) współdziałanie z organami nadzoru budowlanego oraz uczestniczenie na ich wezwanie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych, a także udostępnianie dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
28) przekazywanie rozstrzygnięć w postaci decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę, zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, odmowy wydania w/w pozwoleń, organowi nadzoru budowlanego stopnia powiatowego, Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
29) przekazywanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń budowy, zgłoszeń wykonywania robót budowlanych, oraz zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, przenoszenia zgłoszeń na rzecz innego inwestora, wniesionego sprzeciwu do w/w zgłoszeń w formie decyzji, organowi nadzoru budowlanego stopnia powiatowego,
30) przekazywanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń budowy, zgłoszeń wykonywania robót budowlanych, oraz zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, przenoszenia zgłoszeń na rzecz innego inwestora, Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
31) rejestrowanie i ostemplowywanie ,dzienników budowy/ robót budowlanych/ rozbiórki dla inwestycji zatwierdzonych przez Starostę Chełmińskiego,
32) prowadzenie rejestrów w/w dzienników,
33) współdziałanie z organami ochrony zabytków przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

2. W zakresie gospodarki wodnej:
1) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,
2) określanie świadczeń na rzecz spółek wodnych,
3) udzielanie spółkom wodnym pomocy finansowej z budżetu powiatu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

3. W zakresie rybactwa śródlądowego:
1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
2) prowadzenie spraw związanych z przegradzaniem narzędziami połowowymi łożysk wód płynących oraz ustawianiem narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych,
3) rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości co najmniej 7,5 m lub o mocy silnika co najmniej 15 kW,
4) sprawy powołania Społecznej Straży Rybackiej oraz uchwalania regulaminu straży.

4. W zakresie gospodarki leśnej:
1) nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,
2) zmiana lasu na użytek rolny,
3) zalesianie gruntów rolnych,
4) cechowanie drewna,
5) prowadzenie spraw związanych z ochroną lasów, zabiegami w lasach oraz utrzymywaniem lasów,
6) określanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów,
7) ocena udatności upraw oraz przekwalifikowanie gruntu rolnego na grunt leśny,
8) sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów oraz kontrola wynikających z nich zadań,
9) opiniowanie rocznych planów zalesień,
10) rekultywacja gruntów na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

5. W zakresie łowiectwa:
1) sprawy chwytania i przetrzymywania zwierzyny,
2) zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów i ich mieszańców,
3) wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich,
4) odłów i odstrzał redukcyjny zwierzyny,
5) sprawy związane z zakazem wykonywania polowań.

6. W zakresie postępowania z odpadami:
1) wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
2) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków,
3) wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przez przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów,
4) zatwierdzanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi,
5) sporządzanie przeglądów programów gospodarowania odpadami wydobywczymi,
6) wydawanie zezwoleń na prowadzenie i zamknięcie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
7) wyrażanie zgody na wydobywanie odpadów wydobywczych,
8) sprawy gwarancji finansowych składowania odpadów wydobywczych w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

7. W zakresie ochrony środowiska:
1) udostępnianie informacji o środowisku,
2) prowadzenie elektronicznej bazy danych oraz publicznie dostępnego wykazu danych dokumentów zawierających informacje o środowisku,
3) opiniowanie programów ochrony powietrza,
4) dokonywanie identyfikacji i sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
5) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
6) przygotowywanie projektu uchwały wyznaczającej obszary ciche w aglomeracji lub obszary ciche poza aglomeracją,
7) sprawy prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wykraczających poza obowiązki ustawowe,
8) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
9) określanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
10) wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
11) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
12) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
13) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
14) sprawy związane z obowiązkiem sporządzenia przeglądu ekologicznego,
15) sprawy związane z obowiązkiem ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia do stanu poprzedniego,
16) sprawy należności pieniężnych za szkody w środowisku,
17) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie ochrony środowiska,
18) sporządzanie informacji o korzystaniu ze środowiska,
19) sprawy związane z udzielaniem dotacji celowych w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
20) przygotowywanie projektu powiatowego programu ochrony środowiska oraz raportu z jego wykonania.

8. W zakresie ochrony przyrody:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej,
2) usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości gminnych,
3) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych,
4) prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

9. W zakresie geologii i górnictwa:
1) zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych,
2) koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż,
3) sprawy obmiaru wyrobisk i operatów ewidencyjnych,
4) określanie wysokości opłat eksploatacyjnych oraz opłat dodatkowych,
5) kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą,
6) sprawy związane z usuwaniem stwierdzonych uchybień oraz wstrzymaniem działalności regulowanych ustawą,
7) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji geologicznych,
8) rozporządzanie informacją geologiczną przysługującą Skarbowi Państwa.

10. W zakresie ochrony zwierząt:
1) opiniowanie pozyskiwania zwierząt wolno żyjących (dzikich).

11. W zakresie rolnictwa:
1) inicjowanie przedsięwzięć prorolniczych,
2) współpraca z organizacjami i samorządem rolniczym, w celu promocji i rozwoju sektora rolniczego,

§ 19
Wydział Komunikacji i Transportu

Realizuje zadania z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, ruchu drogowego, transportu drogowego i publicznego transportu zbiorowego.
Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:
1. W zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:
1) wydawanie praw jazdy, wymiana i wydawanie wtórników praw jazdy,
2) wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK),
3) wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę Zawodowego (PKZ),
4) wydawanie Karty Kwalifikacji Kierowcy (KKK),
5) dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo szkolenia okresowego w postaci odpowiedniego kodu „95”,
6) wydawanie międzynarodowych praw jazdy i ich wtórników,
7) wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
8) wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem,
9) wydawanie informacji o obowiązku poddania się badaniu lekarskiemu, badaniu psychologicznemu i kursowi reedukacyjnemu w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
10) przyjmowanie do depozytu praw jazdy, w tym zagranicznych, przekazanych przez uprawnione organy,
11) przekazywanie zatrzymanych zagranicznych praw jazdy do właściwego organu państwa, w którym zostały wydane,
12) unieważnianie polskiego krajowego prawa jazdy otrzymanego od zagranicznego organu, który wymienił to prawo jazdy na prawo jazdy zagraniczne i przekazywanie informacji o unieważnieniu do centralnej ewidencji kierowców (CEK),
13) przyjmowanie postanowień wydanych przez prokuraturę o zatrzymaniu prawa jazdy, zatrzymanych dokumentów oraz wyroków sądowych, w których orzeczono karę zakazu kierowania pojazdami,
14) wydawanie decyzji o zatrzymaniu, cofnięciu oraz o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego zatrzymanie lub cofnięcie,
15) przyjmowanie oryginału prawa jazdy w przypadku jego odnalezienia, po wydaniu wtórnika,
16) współpraca z zagranicznymi organami wydającymi uprawnienia do kierowania, w celu potwierdzania zagranicznych praw jazdy i kart kwalifikacji kierowcy,
17) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (OSK),
18) sprawowanie kontroli i nadzoru nad prowadzeniem przez przedsiębiorców szkolenia kierowców,
19) przyjmowanie informacji od OSK o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu,
20) prowadzenie ewidencji instruktorów/wykładowców oraz wydawanie legitymacji instruktora,
21) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne,
22) wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajem.

2. W zakresie ruchu drogowego:
1) prowadzenie wszelkich spraw związanych z czasową rejestracją, rejestracją, rejestracją profesjonalną i wyrejestrowaniem pojazdów,
2) czasowe wycofanie i przywracanie pojazdów do ruchu,
3) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych i nalepek legalizacyjnych,
4) przyjmowanie zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz wykonywanie czynności z tym związanych przewidzianych przepisami prawa,
5) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne,
6) przyjmowanie zawiadomień o nabyciu i zbyciu pojazdów,
7) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
8) prowadzenie ewidencji numerów rejestracyjnych,
9) dokonywanie systemowych potwierdzeń zgodności danych pojazdu, w związku z zawiadomieniami z innych organów rejestrujących,
10) czynności związane z przygotowaniem i realizacją zamówień na tablice rejestracyjne oraz dokumenty komunikacyjne,
11) prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie akt ewidencyjnych zarejestrowanych pojazdów,
12) nakładanie kar finansowych za brak terminowej rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu oraz za brak terminowego zwrotu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych,
13) wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów z dróg, a także jednostek do przechowywania tych pojazdów na prowadzonych parkingach strzeżonych,
14) przygotowywanie projektów uchwał rady dotyczących ustalenia wysokości opłat za usługi w zakresie usuwania pojazdów z dróg oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym,
15) prowadzenie postępowań w sprawie nieodebranych z parkingu pojazdów, które zostały usunięte z drogi, przygotowywanie wniosków do sądu o orzeczenie ich przepadku na rzecz Powiatu Chełmińskiego oraz ustalanie łącznych kosztów za usunięcie i przechowywanie,
16) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
17) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
18) wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
19) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
20) zatwierdzanie, odsyłanie do poprawy i odrzucanie projektów organizacji ruchu,
21) opiniowanie przedłożonych projektów organizacji ruchu dotyczących skrzyżowań z drogami wyższej kategorii,
22) prowadzenie ewidencji zatwierdzonych organizacji ruchu,
23) przyjmowanie od jednostek wprowadzających organizację ruchu zawiadomień o terminie ich wprowadzenia,
24) przeprowadzanie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia,
25) przeprowadzanie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych,
26) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I oraz II,
27) wydawanie opinii i zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w związku z organizacją zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozu osób kolejką turystyczną i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu.

3. W zakresie transportu drogowego:
1) udzielanie, odmowa udzielenia, zawieszenie, zmiana bądź cofnięcie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a także wypisów z zezwoleń,
2) wydawanie, odmowa wydania, zmiana bądź cofnięcie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w uzgodnieniu z właściwymi organami ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej na obszarze powiatu,
3) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
4) wydawanie, odmowa wydania, wymiana i stwierdzanie nieważności zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne oraz wypisów z zaświadczenia,
5) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
6) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
7) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
8) przyjmowanie zawiadomień o zmianach stanu faktycznego w zakresie posiadanych zezwoleń i licencji
9) przekazywanie danych do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD),
10) przeprowadzanie kontroli przewoźników drogowych,
11) koordynowanie rozkładów jazdy przewoźników wykonujących przewóz osób w regularnym transporcie zbiorowym w przypadkach przewidzianych w ustawie,
12) dokonywanie uzgodnień przebiegu planowanych linii komunikacyjnych z właściwymi organami,
13) powierzanie w drodze porozumienia, czynności kontrolnych organowi administracji publicznej lub innemu organowi państwowemu.

4. W zakresie publicznego transportu zbiorowego:
1) pozyskiwanie i rozliczanie środków związanych z finansowaniem publicznego transportu zbiorowego,
2) przygotowanie i przeprowadzanie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
3) prowadzenie postępowań związanych z uzyskaniem dotacji na wypłatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,
4) przekazywanie operatorowi rekompensat zgodnie z umową na świadczenie usługw zakresie publicznego transportu zbiorowego,
5) wydawanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
6) wydawanie potwierdzenia zgłoszenia przewozów osób oraz wypisów z potwierdzenia w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej,
7) ocena i kontrola realizacji usług przez operatora i przewoźnika,
8) współpraca z gminami, prowadzenie konsultacji oraz analiza potrzeb w publicznym transporcie zbiorowym,
9) określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej.

§ 20
Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Wykonuje zadania z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, promocji powiatu, spraw obywatelskich, kultury i sportu.
Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:
1. W zakresie oświaty:
1) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki oświatowej w zakresie spraw administracyjnych,
2) przygotowywanie projektu uchwały rady w sprawie dotowania szkół niepublicznych,
3) ustalanie stawki dotacji, przekazywanie ich szkołom publicznym i niepublicznym oraz rozliczanie,
4) prowadzenie kontroli w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji przekazanej przez powiat szkole niepublicznej,
5) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół oraz placówek oświatowych, które należą do zadań własnych powiatu,
6) zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach podlegających powiatowi,
7) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu,
8) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów szkół,
9) przygotowywanie projektu opinii na temat powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
10) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
11) powadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
12) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
13) przygotowywanie projektów uchwał, wynikających z zadań oświatowych określonych w przepisach prawnych,
14) prowadzenie spraw związanych z zorganizowaniem nauki religii uczniom danego wyznania w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, uczęszczających do szkół publicznych prowadzonych przez powiat,
15) prowadzenie spraw związanych z naborem uczniów do szkół publicznych prowadzonych przez powiat,
16) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
17) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
18) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły,
19) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
20) prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem nauczyciela do innej szkoły oraz nałożeniem na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach w celu uzupełnienia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych,
21) opracowywanie projektów uchwał zarządu w sprawach dodatków i nagród dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
22) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zgody na obniżenie nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
23) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem organizacji szkół i placówek oświatowych,
24) prowadzenie prac nad zapewnieniem warunków realizacji obowiązku nauki w szkołach ponadpodstawowych,
25) prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości, w tym wprowadzanie danych i wydawanie upoważnień do pracy w systemie informatycznym,
26) zapewnienie nauczycielom realizacji różnorodnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
27) przygotowywanie projektu uchwały rady w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie oraz uzgodnienia dziennego czasu pracy tej placówki,
28) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem dzieci na podstawie orzeczeń zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły lub placówki odpowiedniej dla realizacji danej formy kształcenia,
29) obsługa programów stypendialnych,
30) sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu, w tym o wynikach egzaminów w poszczególnych typach szkół,
31) przeprowadzenie analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
32) prowadzenie spraw z zakresu umieszczania nieletnich z terenu powiatu w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
33) współpraca z dyrektorem publicznej szkoły/placówki w zakresie uzgadniania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów do internatu oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

2. W zakresie promocji i ochrony zdrowia:
1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją i łączeniem publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz nadawaniem im statutu,
2) sprawowanie nadzoru w zakresie przewidzianym dla organu, który zakład utworzył, w tym dokonywanie kontroli i oceny:
a) realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,
b) prawidłowości gospodarowania mieniem,
3) organizowanie konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem,
4) przygotowywanie projektu uchwały o tworzeniu rady społecznej,
5) przygotowywanie, w uzgodnieniu z wydziałem finansowym, projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji,
6) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy na terenie powiatu,
7) opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych.

3. W zakresie promocji:
1) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych o powiecie oraz współpraca z wydawnictwami i agencjami reklamowymi,
2) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu,
3) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną,
4) przygotowywanie materiałów dla mediów oraz na stronę internetową powiatu.

4. W zakresie spraw obywatelskich:
1) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
2) załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych,
3) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji,
4) wnioskowanie do sądu o stwierdzenie zgodności działania stowarzyszeń i fundacji z przepisami prawa i statutem oraz celem, w jakim organizacja została ustanowiona,
5) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym przygotowywanie programu współpracy i ocena jego realizacji,
6) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa,
7) prowadzenie spraw związanych ze wskazaniem podmiotu świadczącego usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu do prosektorium najbliższego szpitala,
8) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
9) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
10) obsługa administracyjno-biurowa Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Chełmińskiego.

5. W zakresie kultury:
1) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,
2) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
3) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem powiatowej instytucji filmowej (fakultatywne),
4) prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów,
5) załatwianie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem i prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,
6) załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych,
7) organizowanie i współdziałanie w organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym,
8) przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych,
9) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
10) współdziałanie w organizacji na terenie powiatu obchodów świąt i rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
11) prowadzenie rejestru instytucji kultury utworzonych przez powiat,
12) ustanawianie społecznych opiekunów zabytków,
13) prowadzenie spraw związanych z realizacją i oceną realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami,
14) udzielanie i rozliczanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane,
15) udzielanie i rozliczanie dotacji w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury.

6. W zakresie sportu:
1) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
2) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
3) prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
4) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:
a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
c) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu.

7. W zakresie pomocy społecznej:
1) sprawowanie nadzoru nad działalnością domu pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w zakresie spraw organizacyjnych,
2) koordynowanie i analiza działalności jednostek organizacyjnych powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej,
3) koordynowanie opracowywania i realizacji programów z zakresu polityki społecznej.

§ 21
Zespół Zarządzania Projektami

Zajmuje się obsługą projektów oraz inwestycji realizowanych przez powiat, z wyłączeniem inwestycji drogowych.
Do podstawowych zadań zespołu należy w szczególności:
1) opracowywanie materiałów niezbędnych dla tworzenia dokumentów planistycznych powiatu,
2) opracowywanie projektów wieloletnich planów finansowych i inwestycyjnych powiatu oraz monitorowanie ich realizacji,
3) obsługa procesów inwestycyjnych prowadzonych przez powiat,
4) opracowywanie wniosków o fundusze zewnętrzne oraz ich obsługa,
5) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
6) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat.

ROZDZIAŁ VI
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

§ 22
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

1. Zadania powiatu w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy rzecznik konsumentów zwany dalej rzecznikiem.
2. Stosunek pracy z rzecznikiem nawiązuje starosta.
3. Rzecznik jest podporządkowany bezpośrednio staroście.
4. Do zadań rzecznika w szczególności należy:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4) współdziałanie z Prezesem UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.
5. Rzecznik w terminie do dnia 31 marca każdego roku przedkłada staroście do zaopiniowania roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazuje je Prezesowi UOKiK w terminie 7 dni od zaopiniowania przez starostę.

§ 23
Audytor Wewnętrzny

1. Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio staroście.
2. Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności:
1) przygotowywanie planu audytu wewnętrznego na podstawie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki,
2) ocena wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
3) dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli finansowej,
4) ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
5) przygotowywanie sprawozdań z wykonywanych zadań audytowych,
6) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.

§ 24
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Do zadań pełnomocnika należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji starosty, planu ochrony informacji niejawnych w starostwie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w starostwie lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
9) przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

§ 24 a
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zespół realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz innych aktów prawnych, a w szczególności:
1) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
2) wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
3) wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
4) wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo prawomocne orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień,
5) wydawanie kart parkingowych,
6) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie orzecznictwa,
7) wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

ROZDZIAŁ VII
TRYB PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 25

1. Starosta i wicestarosta przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 10.00 – 16.00.
2. Pozostali pracownicy starostwa przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy starostwa.
3. Informacja o dniach i godzinach przyjęć klientów w sprawie skarg i wniosków winna być umieszczona w widocznym miejscu w gmachu starostwa.

§ 26
Pracownik przyjmujący klientów w ramach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia zawierający:
1) datę przyjęcia,
2) imię, nazwisko i adres składającego,
3) zwięzłe określenie sprawy,
4) imię i nazwisko przyjmującego,
5) podpisy składającego i przyjmującego.

§ 27
1. Skargi i wnioski składane do starostwa rozpatrywane są w oparciu o zapisy zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego przez właściwą komórkę starostwa lub jednostką organizacyjną powiatu.
2. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje starosta.
3. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny.

§ 28
Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków koordynuje Wydział Organizacyjny, który:
1) czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi,
2) udziela obywatelom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwiania sprawy, kieruje obywatela do właściwej komórki organizacyjnej, lub organizuje przyjęcie obywateli przez starostę lub wicestarostę,
3) opracowuje okresowe analizy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

ROZDZIAŁ VIII
ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

§ 29

Celem kontroli jest:
1) zapewnienie zarządowi informacji niezbędnych do efektywnego kierowania gospodarką powiatu i podejmowania prawidłowych decyzji,
2) ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania, oraz skuteczności stosowanych metod i środków,
3) doskonalenie metod pracy starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 30
1. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.
2. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonują naczelnicy wydziałów i ich zastępcy oraz pracownicy zobowiązani do prowadzenia kontroli.
3. Zakres zadań kontrolnych pracowników wydziałów określają szczegółowe zakresy czynności.

§ 31
W ramach powierzonych zadań kontrolę wewnętrzną wykonują:
1) Wydział Organizacyjny – w zakresie zgodności działania z prawem, w sprawach organizacji i funkcjonowania wydziałów, dyscypliny pracy, przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
2) Wydział Finansowy – w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi i kredytami oraz prowadzenia rachunkowości,
3) doraźne zespoły powoływane przez starostę.

§ 32
1. Kontrole prowadzone są na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdzonych przez starostę lub na podstawie doraźnego polecenia starosty.
2. Plan kontroli określa jednostkę kontrolowaną, zakres kontroli i termin przeprowadzenia kontroli.
3. Naczelnicy wydziałów są odpowiedzialni za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie kontroli, prawidłowe wykorzystanie wyników kontroli oraz egzekwowanie wykonania wniosków i zaleceń z kontroli.
4. O sposobie wykorzystania wniosków i zaleceń pokontrolnych decyduje starosta.
5. Działalność kontrolną koordynuje Wydział Organizacyjny.

ROZDZIAŁ IX
ZASADY PODPISYWANIA PISM

§ 33

1. Do podpisu starosty zastrzeżone są:
1) pisma w sprawach należących do jego właściwości,
2) odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli i Prokuratora,
3) decyzje w sprawach kadrowych pracowników starostwa,
4) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez starostę do jego podpisu,
5) korespondencja kierowana do:
a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałków Sejmu i Senatu oraz posłów i senatorów,
b) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,
c) ministrów oraz kierowników urzędów centralnych,
d) wojewodów,
e) sejmików samorządowych województw,
f) starostów.
2. W czasie nieobecności starosty dokumenty określone w ust. 1 podpisuje wicestarosta.

§ 34
1. Naczelnicy wydziałów:
1) aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla starosty,
2) podpisują pisma w sprawach niezastrzeżonych dla starosty, a należących do zakresu działania wydziałów,
3) parafują wnioski urlopowe pracowników swojego wydziału.
2. Naczelnicy i pracownicy merytoryczni podpisują na podstawie upoważnienia starosty decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
3. Naczelnicy wydziałów określają rodzaje pism do podpisywania, których upoważnieni są zastępcy i inni pracownicy tych komórek.
4. Pracownicy opracowujący pisma, parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Chełmińskiego (2 lutego 2005)
Opublikował: Dariusz Banach (31 marca 2006, 15:03:35)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (4 czerwca 2024, 13:23:47)
Zmieniono: ujednolicenie treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24683