Klauzula informacyjna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, tel. 56 677 24 46

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IOD:
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie jest Pani Katarzyna Henzler.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

metryczka


Wytworzył: Sylwester Glaubert (29 maja 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (29 maja 2018, 14:18:07)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (9 maja 2023, 14:26:31)
Zmieniono: zmiana adresu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2257