Statut

Uchwała nr IX/73/2015Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 29 grudnia 2015
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Chełmnie

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445 z późn. zm. ), a także art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:  

§ 1. 
W uchwale nr XXXIV/277/06 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Chełmnie wraz z przekazaniem w zarząd mienia powiatu, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Chełmińskiego  
Marek Jabłoński


Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/73//2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 29.12.2015 r.  

 
Statut
Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie  

§ 1. 
Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie, zwany dalej „PZD” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
4) uchwały nr XI/45/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie. 

§ 2. 
PZD jest jednostką organizacyjną Powiatu Chełmińskiego zorganizowaną w formie jednostki budżetowej, działającej na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu i regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie. 

§ 3. 
Siedzibą PZD jest miasto Chełmno. 

§ 4. 
PZD obejmuje swoją działalnością teren powiatu chełmińskiego w skład którego wchodzą gminy: Chełmno, Unisław, Kijewo Królewskie, Stolno, Papowo Biskupie, Lisewo i miasto Chełmno. 

§ 5.
PZD jest powołany do zarządzania drogami powiatowymi w zakresie planowania, budowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

§ 6. 
Realizując zadania PZD współdziała w szczególności z:
- organami i jednostkami samorządu terytorialnego,
- organami administracji rządowej,
- policją drogową.

§ 7.
1. Powiatowym Zarządem Dróg kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor reprezentuje PZD na zewnątrz i kieruje jego działalnością.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu. 

§ 8.
1. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje w ramach zwykłego zarządu i odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie PZD, wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych, przestrzega właściwej organizacji i dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż.
2. W ramach PZD tworzy się komórki organizacyjne.

§ 9. 
Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania PZD określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Chełmnie. 

§ 10. 
Zmiany w statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Żukowski (17 maja 2007)
Opublikował: Krzysztof Żukowski (18 maja 2007, 08:15:54)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (9 sierpnia 2023, 10:34:11)
Zmieniono: Zmiana uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Chełmnie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10737