Statut

Uchwała nr XXXIV/277/2006
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 czerwca 2006

w sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Chełmnie wraz z przekazaniem w zarząd mienia powiatu

Na podstawie art. 12 pkt. 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje :

§ 1.
Nadaje się statut Powiatowemu Zarządowi Dróg w Chełmnie stanowiący  załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.
Przekazuje się w zarząd mienie powiatu, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski
 
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/277/06
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 czerwca 2006 r.

 
Statut
Powiatowego Zarządu Dróg
w Chełmnie

 

Powiatowy Zarząd Dróg, zwany dalej „PZD” działa na podstawie:
1)Ustawy o drogach publicznych,
2)Ustawy prawo o ruchu drogowym,
3)Ustawy o samorządzie powiatowym,
4)Ustawy o finansach publicznych,
5)Niniejszego statutu

§ 1.
PZD jest jednostką organizacyjną Powiatu Chełmińskiego.

§ 2.
Siedzibą PZD jest miasto Chełmno.

§ 3.
Terenem działania PZD jest Powiat Chełmiński.

§ 4.
PZD realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz z upoważnienia Starosty, w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

§ 5.
Zadania samorządu powiatu w zakresie zarządzania drogami określa Ustawa o drogach publicznych, zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych określa Ustawa prawo o ruchu drogowym.

§ 6.
Realizując zadania PZD współdziała w szczególności z:
- organami i jednostkami samorządu terytorialnego
- organami administracji rządowej
- policją drogową

§ 7.
1. Powiatowym Zarządem Dróg kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor reprezentuje PZD na zewnątrz i kieruje jego działalnością.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

§ 8.
1. Dyrektor PZD wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w PZD.
2. W ramach PZD tworzy się komórki organizacyjne.

§ 9.
Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania PZD określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Chełmnie.

§ 10.
Zmiany w statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Żukowski (17 maja 2007)
Opublikował: Krzysztof Żukowski (18 maja 2007, 08:15:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 10169