Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej na działce nr 167/2 w Malankowie

Chełmno, dnia 24-05-2024r.
     Starosta Chełmiński
         ul. Kolejowa 1
       6-200 Chełmno
AABŚ.A.6740.1.64.2024.BP                                                      


INFORMACJA
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO


    
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 - tekst jednolity ze zmianami) Starosta Chełmiński podaje do publicznej wiadomości informację, że dla PVPOWER sp. z o. o., została wydana decyzja Nr 110/2024 (znak sprawy: AABŚ.A.6740.1.64.2024.BP)  o pozwoleniu na:

budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną towarzyszącą, na działce nr 167/2, obręb ewidencyjny Malankowo, gmina Lisewo.

    Wnioskowana inwestycja obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną towarzyszącą, na działce nr 167/2, obręb ewidencyjny Malankowo, gmina Lisewo.
    Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, społeczeństwo ma prawo zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Powyższe możliwe jest w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Kolejowej 1 w pokoju nr 206 w godz. 7:30-15:30(we wtorek 7:30-16:30, w piątek 7:30-14:30). Treść w/w decyzji zostaje udostępniona od dnia 27-05-2024r. przez okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmnie.                                                                                                                            z up. Starosty
                                                                                                Arkadiusz Beska
                                                                                                     Naczelnik
                                                                                            Wydziału Administracji
                                                                                      Architektoniczno - Budowlanej
                                                                                                    i Środowiska
metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (27 maja 2024)
Opublikował: Agata Sibilla (27 maja 2024, 08:24:02)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 20