AABŚ.A.6740.1.23.2023.JB

Chełmno, dnia 24-05-2023 r.

Starosta Chełmiński
ul. Kolejowa 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.1.23.2023.JB

INFORMACJA
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 - tekst jednolity ze zmianami) Starosta Chełmiński podaje do publicznej wiadomości informację, że dla Art & Eko Hacom Polyester Sp. z o. o., została wydana decyzja Nr 81/2023 (znak sprawy: AABŚ.A.6740.1.23.2023.JB) o pozwoleniu na:

przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków Nr 205, 204 na budynki o funkcji produkcyjnej, w zabudowie produkcyjnej, na działkach nr 222/1 i 222/2, obręb ewidencyjny Bajerze, gmina Kijewo Królewskie,

Wnioskowana inwestycja obejmuje przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków Nr 205, 204 na budynki o funkcji produkcyjnej, w zabudowie produkcyjnej, na działkach nr 222/1 i 222/2, obręb ewidencyjny Bajerze, gmina Kijewo Królewskie,

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, społeczeństwo ma prawo zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Powyższe możliwe jest w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Kolejowej 1 w pokoju nr 206 w godz. 7:30-15:30 (we wtorek 7:30-16:30, w piątek 7:30-14:30). Treść w/w decyzji zostaje udostępniona od dnia 24-05-2023r. przez okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik
Wydziału Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (24 maja 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (24 maja 2023, 14:07:55)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26