Polityka prywatności

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 8/2018
Starosty Chełmińskiego
z dnia 25 maja 2018 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Chełmiński, z siedzibą w Chełmnie (86-200) przy ul. Kolejowej 1.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej również, jako RODO).


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W czasie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje następujące zasady:

1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje, co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.

 - W praktyce działalności Starostwa Powiatowego w Chełmnie, najczęściej podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 c) RODO - a więc przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Wskazany przepis, w powiązaniu z konkretną normą prawa materialnego (np. Ustawa prawo budowlane, Ustawa prawo oświatowe, Ustawa prawo o ruchu drogowym), definiować będzie, jakie dane Starostwo powinno przetwarzać, aby zrealizować prawny obowiązek;
 - W pewnych przypadkach, podstawą przetwarzania danych osobowych może być również art. 6 ust. 1 b) RODO. Dotyczy to sytuacji, w których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dzięki tej przesłance, przetwarzane będą, więc dane wszystkich tych osób, które współpracują ze Starostwem na różnych płaszczyznach (wszelkiego rodzaju umowy sprzedaży towarów lub usług);
 - Przetwarzanie danych osobowych może również opierać się na treści art. 6 ust. 1 a) RODO, a więc osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Innymi słowy, w pewnych sytuacjach, może się zdarzyć, że przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie odrębnej, wyraźnej i dobrowolnej zgody (dotyczy to np. udziału w konkursach, akcjach promocyjnych itp.)

2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest podstawa na wszystkie cele.

3. Adekwatności – Administrator przetwarza tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;

4. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;

5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – Administrator nie przetwarza danych osobowych dłużej niż jest to konieczne;

6. Integralności i poufności danych – przetwarzane dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Administrator dokłada najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami. Dane osobowe są przekazywane wyłącznie wówczas, gdy istnieje taki obowiązek prawny.
Każdy podmiot, który może, choćby teoretycznie, mieć styczność z danymi osobowymi (np. dostawcy oprogramowania) musi zawrzeć ze Starostwem umowę powierzenia przetwarzania danych.


UPRAWNIENIA

Zasadą jest, że każda osoba, której dane są przetwarzane powinna zostać w odpowiedni sposób poinformowana (w szczególności: kto jest administratorem, jak można się z nim skontaktować, jaki jest cel przetwarzania, jaka jest podstawa przetwarzania, jakie kategorie danych są przetwarzane, komu dane będą udostępnione).

Ponadto, osoby, których dane osobowe są przetwarzane, zgodnie z ogólnymi regułami mają również prawo do:

 1) dostępu do zgromadzonych danych;
 2) uzyskania kopii danych;
 3) sprostowania danych;
 4) uzupełnienia danych;
 5) usunięcia danych;
 6) ograniczenia przetwarzania;
 7) przenoszenia danych;
 8) sprzeciwu.

Osoby, których dane są przetwarzane mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Lojalnie informujemy jednak, że z uwagi na specyfikę działalności Starostwa (przede wszystkim działalność publiczna, przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przewidzianego prawem obowiązku), obowiązywać mogą zasady odrębne, a w szczególności:

 1) Administrator wykonujący zadanie publiczne, w określonych prawem przypadkach może nie przekazać informacji, o tym, że planuje dalej przetwarzać Dane osobowe w celu innym niż cel, w którym zostały zebrane (art. 13 ust. 3 RODO);
 2) Administrator wykonujący zadanie publiczne, w określonych prawem przypadkach może nie przekazać informacji, o których mowa w art. 14 RODO (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą);
 3) Administrator wykonujący zadanie publiczne, w określonych prawem przypadkach może odmówić realizacji prawa dostępu do przetwarzanych danych.

Zasady realizacji opisanych wyżej (oraz innych) wyłączeń wynikają z powszechnie obowiązujących przepisach prawa (Ustawie o Ochronie Danych Osobowych oraz branżowych aktów prawnych wydanych na podstawie art. 23 RODO).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych mają Państwo prawo każdorazowo zasięgnąć we właściwej merytorycznie komórce Starostwa (np. wydział zajmujący się daną sprawą) lub też bezpośrednio u wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


POLITYKA COOKIES

Nasze witryny wykorzystują technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika oraz dostosowania witryny do Państwa potrzeb.

Pliki Cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Państwa informacjami.

Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:
 1) umożliwienia zalogowania;
 2) utrzymania sesji (stanu zalogowania);
 3) dopasowania zawartości strony do Państwa potrzeb (w szczególności możliwości ustawień urządzenia, z którego Państwo korzystacie);
 4) tworzenia statystyk (statystyki te mają charakter anonimowy).
W celu optymalizacji działania naszego portalu, dopuszczamy możliwość zamieszczania plików Cookies zaufanym zewnętrznym podmiotom, takim ja Google.

Mają Państwo prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies nie były automatycznie rejestrowane (wskazówki odnajdą Państwo w plikach pomocy dostawcy danego oprogramowania). Zastrzegamy, że zablokowanie Cookies (lub inne analogiczne zabiegi) mogą utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić korzystanie z określonych usług.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa  danych osobowych zachęcamy do kontaktu:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Katarzyna Henzler, inspektor@cbi24.pl.

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gamański (25 maja 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (25 maja 2018, 10:40:19)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (23 września 2022, 11:59:21)
Zmieniono: aktualizacja adresu siedziby

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3885