STATUT

Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/275/06
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 czerwca 2006 r.


STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MGOSZCZU


Dom Pomocy Społecznej, zwany dalej „Domem” jest samodzielną powiatową jednostką budżetową i działa na podstawie:

1) ustawy o pomocy społecznej
2) ustawy o samorządzie powiatowym
3) ustawy o finansach publicznych
4) niniejszego statutu
oraz wykonuje zadania przewidziane w innych ustawach.

§ 1. Dom znajduje się w Mgoszczu, gmina Lisewo, Powiat Chełmiński.

§ 2. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie.

§ 3. Dom realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki społecznej
jako jednostka organizacyjna.

§ 4. Zadania samorządu powiatu w zakresie polityki społecznej określa ustawa
o pomocy społecznej.

§ 5. Realizując zadania Dom współdziała w szczególności z:
1) Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej i innymi jednostkami pomocy społecznej,
2) instytucjami społecznymi,
3) kościołami i związkami wyznaniowymi,
4) fundacjami i stowarzyszeniami,
5) jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia,
6) Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

§ 6. 1. Domem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz i kieruje jego działalnością.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu zgodnie z procedurą
określoną w ustawie, o której mowa w § 4.

§ 7. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób
zatrudnionych w Domu.

Uchwałą nr VII /63 /2011 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 9 listopada 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu, uchyla się § 8 w brzmieniu:
§ 8. 1. Przy Domu tworzy się Gospodarstwo Pomocnicze, którego przedmiotem
działania jest produkcja rolna.
2. Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego zatrudnia Dyrektor Domu.
3. Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego odpowiada za powierzone
mienie.
4. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Gospodarstwa
Pomocniczego określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez
Dyrektora Domu.

§ 9. Szczegółową organizację oraz i zasady funkcjonowania Domu określa
Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Chełmnie.

§ 10. Gospodarkę finansową Domu regulują odrębne przepisy.

§ 11. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego
nadania.

metryczka


Wytworzył: Stanisław Otremba (9 kwietnia 2013)
Opublikował: Stanisław Otremba (9 kwietnia 2013, 14:26:30)
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5189