Obowiązek informacyjny RODO


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Chełmiński, tel. 56 677 24 10, e-mail: sekretariat@powiat-chelmno.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Katarzynę Henzler, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781).

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w zakresie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wynikające z przepisów prawa, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Państwa sprawach w Urzędzie.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
W przypadku wyrażonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej odwołania.

4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

5. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 e) w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO ), przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

8. Podanie przez Państwa danych w przypadku zgody jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie, będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu.

9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcami Państwa danych mogą być:
 a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Starostwem Powiatowym w Chełmnie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Chełmiński.

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Derebecki (11 lutego 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (11 lutego 2020, 10:05:36)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (7 lipca 2021, 08:51:26)
Zmieniono: dodano nazwisko IOD

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2861