Karty usług Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

Karty usług
Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska


_________________________________________________________________________________


- wnioski należy składać: w formie papierowej lub w formie elektronicznej (drogą mailową lub przez platformę ePUAP);
- w przypadku nieuzupełnienia dokumentów organ będzie wzywał wnioskodawcę do ich uzupełnienia;

- Składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, w przypadkach określonych w ustawie o opłacie skarbowej, do wniosku interesant zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (nie podlega opłacie skarbowej m.in. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego);

- Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Chełmno o numerze:
UWAGA - NOWE KONTO
45 1160 2202 0000 0005 1465 2118

- Opłatę skarbową w konkretnej sprawie należy ustalić na podstawie ustawy o opłacie skarbowej lub kontaktując się z pracownikiem wydziału,

- Dokonując opłaty skarbowej należy pamiętać o podaniu w tytule przelewu informacji, za co dokonywana jest opłata,

- Składając wniosek o wydanie dziennika budowy, do wniosku interesant zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za ten dziennik;

- Opłatę za dziennik należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie o numerze:
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001

- Dokonując opłaty za dziennik budowy należy pamiętać o podaniu w tytule przelewu informacji za co dokonywana jest opłata,

- Opłaty za dziennik budowy wynoszą odpowiednio:
 - mały dziennik wraz z opracowaniem – 21 zł,
 - średni dziennik wraz z opracowaniem – 28 zł,
 - duży dziennik wraz z opracowaniem – 30 zł;
w przypadku, gdy interesant posiada swój dziennik budowy pobierana jest opłata za opracowanie (w tym zarejestrowanie) w wysokości 11 zł (w takim przypadku dziennik budowy należy dostarczyć do Urzędu celem jego zarejestrowania),

- W przypadku kontaktu z pracownikami wydziału poniżej podane zostają odpowiednie dane kontaktowe:
Sprawy z zakresu budownictwa:
telefony: 677-24-38, 677-24-59
maile: a.studzinska@powiat-chelmno.pl, a.sibilla@powiat-chelmno.pl, b.polinska@powiat-chelmno.pl, j.bobowska@powiat-chelmno.pl,

Sprawy z zakresu ochrony środowiska:
telefon: 677-24-20,
mail: j.janiszewska@powiat-chelmno.pl,

Naczelnik Wydziału:
telefon: 677-24-14,
mail: a.beska@powiat-chelmno.pl,_________________________________________________________________________________

UWAGA!!!

Informujemy, że od 25 października 2017 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Chełmnie.


Od dnia 25 października 2017 roku wpłat należy dokonywać na następujące numery kont:

Konto podstawowe:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001

Opłatę ewidencyjną należy wpłacać na konto numer:
32 9484 1163 2726 0753 0764 0016

Opłatę skarbową należy wpłacać na konto Urzędu Miasta w Chełmnie:
UWAGA - NOWE KONTO
45 1160 2202 0000 0005 1465 2118

_________________________________________________________________________________


Administracja Architektoniczno-Budowlana
AABŚ 02 - Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (107kB) pdf

AABŚ 03 - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (111kB) pdf

AABŚ 04 - Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego (108kB) pdf

AABŚ 05 - Zgłoszenie robót budowlanych/ budowy nie wymagających pozwolenia na budowę (111kB) pdf

AABŚ 06 - Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego (108kB) pdf

AABŚ 07 - Pozwolenie na budowę lub roboty budowlane (114kB) pdf

AABŚ 08 - Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę (112kB) pdf

AABŚ 09 - Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (109kB) pdf

Załączniki:
UWAGA!!!

Z dniem 17 grudnia 2016r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016r., pod pozycją 1493.

Do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożonego przed dniem 17 grudnia 2016r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jednocześnie informuje się, iż na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w zakładce: Zadania/ Budownictwo i mieszkalnictwo/ Proces budowlany (http://mib.gov.pl/2-57e10bb7028f4.htm) dodatkowo zamieszczono przykłady wypełnienia poszczególnych wzorów, a także inne informacje pomocne przy wypełnianiu wniosków.

Poniżej zamieszczono plik z treścią rozporządzenia i edytowalne wzory druków.


Rozporządzenie (1100kB) pdf
Uwaga: z powyższego rozporządzenia obowiązującym jest jest jedynie druk B-4 (Informacja uzupełniająca) - obowiązuje do dnia 18 września 2021 r.Druki obowiązujące od dnia 1 lipca 2021 r.
PB-1 Wniosek o pozwolenie na budowę (283kB) pdf
PB-6 Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (180kB) pdf
PB-7 Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (317kB) pdf
PB-8 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (285kB) pdf
PB-5 Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (231kB) pdf

Druki obowiązujące od 17-18 lutego 2021 r.
ZGŁOSZENIE budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) (258kB) pdf
ZGŁOSZENIE zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18) (279kB) pdf
WNIOSEK o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14) (290kB) pdf


Informacja uzupełniająca (B-4) (48kB) word

Druki pozostałe

Wniosek o wydanie dziennika budowy (14kB) plik
NOWY: Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (26kB) word
NOWY: Zrzeczenie się prawa do odwołania (26kB) wordOchrona środowiska, przyroda, łowiectwo

AABŚ 16 - Rejestracja/wyrejestrowanie zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

AABŚ 17 - Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

AABŚ 19 - Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

AABŚ 20 - Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

AABŚ 21 - Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

AABŚ 22 - Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Druk wniosku - plik DOC (34kB) word
Druk wniosku - plik PDF (160kB) pdf

AABŚ 23 - Przyjęcie zgłoszonej instalacji
Druk wniosku - plik DOC (57kB) word
Druk wniosku - plik PDF (150kB) pdf

AABŚ 25 - Wydawanie kart wędkarskich

AABŚ 27 - Zezwolenie na hodowanie/utrzymywanie charta/chartów lub mieszańca charta/mieszańców chartówGospodarka odpadami

AABŚ 13 - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (nie dotyczy pozwolenia zintegrowanego)

AABŚ 14 - Zezwolenie na prowadzenie zbierania / przetwarzania odpadów
Druki wniosków:
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (33kB) word
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (36kB) wordLeśnictwo

AABŚ 28 - Wydanie zaświadczenia, czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

AABŚ 18 - Zmiana lasu na użytek rolnyRejestracja jachtów
AABŚ 11 - Rejestracja jachtów


metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (13 lipca 2012)
Opublikował: Dariusz Banach (13 lipca 2012, 12:31:31)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (11 lipca 2023, 13:59:20)
Zmieniono: zmiana cen dzienników budowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 26616