Karty usług Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

Karty usług
Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska


_________________________________________________________________________________

Zasady załatwiania spraw w czasie, gdy urząd jest zamknięty dla interesantów


- Pomimo zamknięcia urzędu dla interesantów, wydział w miarę możliwości będzie rozpatrywał i kończył sprawy, których akta będą kompletne i będą pozwalały na podejmowanie rozstrzygnięć (m.in. wydawanie decyzji, przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie zaświadczeń, opiniowanie, uzgadnianie, rejestrowanie, wydawanie kart, itd.),

- Wnioski należy składać: w formie papierowej (do urny wystawionej przed urzędem), lub w formie elektronicznej w postaci skanów (drogą mailową lub przez platformę ePUAP); w przypadku złożenia skanów wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć oryginały po zakończeniu stanu epidemii lub po zniesieniu przez Rząd ograniczeń; w przypadku nieuzupełnienia dokumentów organ będzie wzywał wnioskodawcę do ich uzupełnienia; w przypadku spraw pilnych lub ważnych interesant może uzupełniać dokumenty wcześniej (sposób kontaktu podany poniżej),

- Składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, w przypadkach określonych w ustawie o opłacie skarbowej, do wniosku interesant zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (nie podlega opłacie skarbowej m.in. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego);

- Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Chełmno o numerze:
45 1160 2202 0000 0003 3297 0730

- Opłatę skarbową w konkretnej sprawie należy ustalić na podstawie ustawy o opłacie skarbowej lub kontaktując się z pracownikiem wydziału,

- Dokonując opłaty skarbowej należy pamiętać o podaniu w tytule przelewu informacji, za co dokonywana jest opłata,

- Składając wniosek o wydanie dziennika budowy, do wniosku interesant zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za ten dziennik;

- Opłatę za dziennik należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie o numerze:
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001

- Dokonując opłaty za dziennik budowy należy pamiętać o podaniu w tytule przelewu informacji za co dokonywana jest opłata,

- Opłaty za dziennik budowy wynoszą odpowiednio: mały dziennik wraz z opracowaniem – 17zł, średni dziennik wraz z opracowaniem – 22 zł, duży dziennik wraz z opracowaniem – 26 zł; w przypadku, gdy interesant posiada swój dziennik budowy pobierana jest opłata za opracowanie (w tym zarejestrowanie) w wysokości 11 zł (w takim przypadku dziennik budowy należy dostarczyć do Urzędu celem jego zarejestrowania),

- W przypadku załatwienia sprawy przez wydział oraz w przypadku podania we wniosku kontaktu przez wnioskodawcę, pracownik wydziału poinformuje wnioskodawcę (telefoniczne lub drogą mailową) o załatwionej sprawie; dokumenty będą oczekiwały w urzędzie na odbiór, który powinien nastąpić po zakończeniu stanu epidemii lub po zniesieniu przez Rząd ograniczeń,

- W przypadku spraw pilnych lub ważnych, na wyraźną prośbę wnioskodawcy, dopuszcza się przesłanie dokumentów do wnioskodawcy drogą pocztową, a także dopuszcza się osobisty odbiór dokumentów w urzędzie; w przypadku konieczności odbioru osobistego należy wcześniej ustalić szczegóły odbioru drogą telefoniczną lub mailową,

- Powyższy punkt ma zastosowanie także w przypadku konieczności poprawy dokumentów, w tym projektu budowlanego,

- Informuje się, iż wizje w terenie związane z oględzinami drzew lub krzewów zostają wstrzymane do czasu zakończenia stanu epidemii lub zniesienia przez Rząd ograniczeń,

- W przypadku kontaktu z pracownikami wydziału poniżej podane zostają odpowiednie dane kontaktowe:

Sprawy z zakresu budownictwa:
telefony: 677-24-38, 677-24-59
maile: a.studzinska@powiat-chelmno.pl, a.sibilla@powiat-chelmno.pl, b.polinska@powiat-chelmno.pl, j.bobowska@powiat-chelmno.pl,

Sprawy z zakresu ochrony środowiska:
telefon: 677-24-20,
mail: j.janiszewska@powiat-chelmno.pl,

Naczelnik Wydziału:
telefon: 677-24-14,
mail: a.beska@powiat-chelmno.pl,_________________________________________________________________________________

UWAGA!!!

Informujemy, że od 25 października 2017 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Chełmnie.


Od dnia 25 października 2017 roku wpłat należy dokonywać na następujące numery kont:

Konto podstawowe:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001

Opłatę ewidencyjną należy wpłacać na konto numer:
32 9484 1163 2726 0753 0764 0016

Opłatę skarbową należy wpłacać na konto Urzędu Miasta w Chełmnie:
BANK MILLENNIUM S.A.
45 1160 2202 0000 0003 3297 0730
_________________________________________________________________________________


Administracja Architektoniczno-Budowlana
AABŚ 02 - Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (107kB) pdf

AABŚ 03 - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (111kB) pdf

AABŚ 04 - Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego (108kB) pdf

AABŚ 05 - Zgłoszenie robót budowlanych/ budowy nie wymagających pozwolenia na budowę (111kB) pdf

AABŚ 06 - Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego (108kB) pdf

AABŚ 07 - Pozwolenie na budowę lub roboty budowlane (114kB) pdf

AABŚ 08 - Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę (112kB) pdf

AABŚ 09 - Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (109kB) pdf

Załączniki:
UWAGA!!!

Z dniem 17 grudnia 2016r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016r., pod pozycją 1493.

Do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożonego przed dniem 17 grudnia 2016r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jednocześnie informuje się, iż na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w zakładce: Zadania/ Budownictwo i mieszkalnictwo/ Proces budowlany (http://mib.gov.pl/2-57e10bb7028f4.htm) dodatkowo zamieszczono przykłady wypełnienia poszczególnych wzorów, a także inne informacje pomocne przy wypełnianiu wniosków.

Poniżej zamieszczono plik z treścią rozporządzenia i edytowalne wzory druków.


Rozporządzenie (1100kB) pdf

Druki obowiązujące od dnia 17.12.2016 r.
Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) (99kB) word
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) (75kB) word
Oświadczenie o posiadanym prawie (B-3) (60kB) word
Informacja uzupełniająca (B-4) (48kB) word


Wniosek o przeniesienie zgłoszenia (43kB) word


Wzór informacji uzupełniającej do wniosków oraz zgłoszenia (BP5) (112kB) pdf
Wzór informacji uzupełniającej do wniosków oraz zgłoszenia (BP5) (DOC) (43kB) word


Wniosek o przeniesienie pozwolenia (77kB) plik
Wniosek o wydanie dziennika budowy (14kB) plik
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (68kB) plik
Zgłoszenie robót budowlanych (23kB) word
Zgłoszenie rozbiórki (70kB) plik
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (74kB) plik

NOWE!  Oświadczenie strony o zrzeczeniu się praw w postępowaniu (36kB) word
NOWE!  Zrzeczenie się prawa do odwołania (15kB) plik


Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo

AABŚ 10 - Pozwolenie wodnoprawneAABŚ 16 - Rejestracja/wyrejestrowanie zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

AABŚ 17 - Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

AABŚ 18 - Zmiana lasu na użytek rolny

AABŚ 19 - Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

AABŚ 20 - Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

AABŚ 21 - Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

AABŚ 22 - Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Druk wniosku - plik DOC (34kB) word
Druk wniosku - plik PDF (160kB) pdf

AABŚ 23 - Przyjęcie zgłoszonej instalacji
Druk wniosku - plik DOC (57kB) word
Druk wniosku - plik PDF (150kB) pdf

AABŚ 25 - Wydawanie kart wędkarskich

AABŚ 26 - Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót, czynności lub urządzeń wodnych nie wymagających pozwolenia wodnoprawnego


Gospodarka odpadami

AABŚ 13 - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (nie dotyczy pozwolenia zintegrowanego)

AABŚ 14 - Zezwolenie na prowadzenie zbierania / przetwarzania odpadów

AABŚ 15 - Zezwolenie na transport odpadów

Druki wniosków:
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (33kB) word
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (36kB) word

NOWY!   Wniosek o wydanie zaświadczenia, czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (19kB) word


Rejestracja jachtów
AABŚ 11 - Rejestracja jachtów
metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (13 lipca 2012)
Opublikował: Dariusz Banach (13 lipca 2012, 12:31:31)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (18 sierpnia 2020, 09:49:26)
Zmieniono: dodano dział rejestracji jachtów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17408