Statut

Załącznik do uchwały nr 2/2017/2018
RADY PEDAGOGICZNEJ
PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ
W CHEŁMNIE
z dnia 22 listopada 2017r

STATUT
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W CHEŁMNIETekst ujednolicony
uchwalony 22.11.2017r.
 
Podstawę prawną niniejszego statutu stanowią:
-        Ustawa z dnia14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949).
-        Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami).
-        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 2013r., poz. 199) z późniejszymi zmianami z dnia 25 sierpnia 2017r (Dz. U. z 2017r., poz. 1647).
-        Rozporządzenie MEN z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz.1869 z późniejszymi zmianami z dnia 17 listopada 2010r (Dz. U Nr 228, poz. 1492).
-        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017r., poz. 1591).
-        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r., poz. 1658).
-        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r., poz. 1658).
-        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r., poz. 1616).
-        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1743).
-        Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – karta nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189).
-        Decyzja Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dnia 16 marca 2009r. (DT.LK-4212-6/09) w sprawie wydawania przez zespół orzekający orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących.
-        Decyzja Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dnia 29 lipca 2011 (DT.552.43.201.LK) w sprawie wydawania orzeczeń oraz opinii dla dzieci z autyzmem.
-        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz. 532) z późniejszymi zmianami z dnia 28 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1643).
-        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017r., poz. 1569).
-        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1652).
-        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1578).
-        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013r., poz. 529).
-        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz. U. 2017r., poz. 1646).
I.     Postanowienia ogólne
 
§ 1
1.    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, zwana dalej „Poradnią” nosi nazwę: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie.
2.    Ustalona nazwa jest używana przez Poradnię w jej pełnym brzmieniu.
3.    Siedziba Poradni znajduje się przy ul. Dominikańskiej 35 w Chełmnie.
4.    Organem prowadzącym Poradnię jest powiat chełmiński.
5.    Organ prowadzący Poradnię zapewnia jej utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki do pełnej realizacji zadań statutowych a także odpowiada za jej działalność.
6.    Teren działania Poradni określa organ prowadzący.
7.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Kuratorium Oświaty           w Bydgoszczy.
§ 2
1.    Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Za zgodą organu prowadzącego dopuszcza się zmianę organizacji pracy Poradni.
2.    Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
3.    Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
4.    W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
5.    W uzasadnionych przypadkach na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi, Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.
§ 3
Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
 
II.  Cele i zadania Poradni
 
§ 4
Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno                    - pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom                    i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowywaniem                       i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki                        w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 5
Do zadań Poradni należy:
1.    Diagnozowanie dzieci i młodzieży prowadzone głównie w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu, którego efektem jest w szczególności:
1)      wydanie opinii;
2)      wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno                         - wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
3)      objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno - pedagogiczną;
4)      wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
2.    Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno - pedagogicznej polegającej w szczególności na:
1)        prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
2)        udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno -pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
3)        udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
3.    Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych polegające w szczególności na:
1)        udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w:
a)    rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej;
b)   planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
c)    rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
2)        współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno- wychowawczych;
3)        współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,       w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
4)        udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
5)        podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
6)        prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci                i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
7)        udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.
4.    Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych polegające                              w szczególności na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
1)        wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
2)        wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej;
3)        realizacji podstaw programowych;
4)        rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
5)        analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów;
6)        potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt. 5);
7)        innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
5.    Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
1)        pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
2)        ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
3)        zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
4)        wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;
5)        wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych                      i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce.
 
III.             Formy pracy Poradni
 
§ 6
Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności w formie:
1.    W zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz rodzicom:
1)        indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
2)        terapii rodziny;
3)        grup wsparcia;
4)        prowadzenia mediacji;
5)        interwencji kryzysowej;
6)        warsztatów;
7)        porad i konsultacji;
8)        wykładów i prelekcji;
9)        działalności informacyjno-szkoleniowej.
2.    W zakresie realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych:
1)        porad i konsultacji;
2)        udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce;
3)        udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
4)        warsztatów;
5)        grup wsparcia;
6)        wykładów i prelekcji;
7)        prowadzenia mediacji;
8)        interwencji kryzysowej;
9)        działalności informacyjno - szkoleniowej;
10)    organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, którzy                             w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia pracy,                              w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
§ 7
Poradnia wydaje opinie i informacje o wynikach diagnozy w sprawach określonych                 w odrębnych przepisach i w oparciu o „Procedury wydawania opinii, informacji o wynikach diagnozy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie”.
§ 8
W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, które wydają orzeczenia                    i opinie. Działania zespołów regulują odrębne przepisy oraz „Procedury wydawania orzeczeń / opinii w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie” jak również „Regulamin pracy zespołu orzekającego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie”.
§ 9
W Poradni może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR), jeżeli zatrudnia ona kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach WWR i dysponuje pomieszczeniami do prowadzenia tego typu zajęć, wyposażonymi w sprzęt, specjalistyczne środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
1.    Wczesne wspomaganie organizuje się na pisemny wniosek rodzica dziecka.
2.    W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
1)        pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;
2)        psycholog;
3)        logopeda;
4)        inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
3.    Szczegółowe postępowanie określa „Regulamin WWR w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie”.
 
IV.             Organy Poradni
 
§ 10
Organami poradni są:
1.    Dyrektor;
2.    Rada Pedagogiczna.
§ 11
Poradnią kieruje Dyrektor, któremu funkcję tę powierza lub z niej odwołuje organ prowadzący Poradnię. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni  pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.    
1.    Dyrektor Poradni w szczególności:
1)        kieruje bieżącą działalnością Poradni, reprezentuje ją na zewnątrz (m.in. rozpatruje  skargi i wnioski);
2)        sprawuje nadzór pedagogiczny;
3)        realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4)        dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
2.    Do kompetencji Dyrektora Poradni należy:
1)        zatrudnianie i zwalnianie pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi oraz wymierzanie kar porządkowych;
2)        występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Poradni,            w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników pedagogicznych oraz pozostałych pracowników Poradni;
3)        dokonywanie oceny pracy pracowników pedagogicznych Poradni;
4)        zapewnienie pracownikom pedagogicznym Poradni warunków do realizacji zadań statutowych;
5)        ustalanie pracownikom pedagogicznym Poradni wynagrodzenia zasadniczego                          i dodatków;
6)        przestrzeganie realizacji przez pracowników pedagogicznych Poradni tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin dydaktycznych;
7)        wypłacanie pracownikom nagród jubileuszowych;
8)        ustalanie i udzielanie pracownikom pedagogicznym, administracji i obsługi urlopów wypoczynkowych;
9)        udzielanie pracownikom dydaktycznym urlopów szkoleniowych;
10)    udzielanie pracownikom pedagogicznym urlopów dla poratowania zdrowia;
11)    ustalanie i wypłacanie odpraw pracownikom przechodzącym na emeryturę;
12)    wydawanie pracownikom świadectw pracy, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy;
13)    zawieranie z wolontariuszem umowy, określanie w szczególności zakresu zadań wolontariusza i sposobu ich realizacji, czasu trwania umowy oraz zawieranie zobowiązania wolontariusza do przestrzegania ustalonych w Poradni zasad i obowiązków oraz do nie ujawniania informacji dotyczących osób korzystających z pomocy Poradni;
14)    ubezpieczanie wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zadań przez wolontariusza;
15)    zapewnianie warunków umożliwiających wykonywanie zadań przez wolontariusza.
§ 12
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni realizującym zadania wynikające ze statutu Poradni. Rada – w formie uchwał – zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością Poradni.
1.    W skład Rady wchodzą:
1)        Dyrektor jako przewodniczący;
2)        pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradca zawodowy.
2.    Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,                     w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz                    w miarę bieżących potrzeb.
3.    Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z „Regulaminem Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie”.
4.    Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.
§ 13
Uprawnienia i obowiązki Rady Pedagogicznej.
1.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1)        zatwierdzanie planów pracy Poradni;
2)        podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzania zmian w statucie, innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni;
3)        ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych  Poradni;
4)        ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Poradnią przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Poradni.
2.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)        organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład  zajęć;
2)        projekt planu finansowego Poradni;
3)        wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4)        wnioski Dyrektora poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.
3.    Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
4.    Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 3, niezgodnych                z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
5.    W zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej obowiązują przepisy prawa zawarte w „Karcie Nauczyciela” i „Kodeksie Pracy” oraz „Kodeksie etycznym nauczyciela                  w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie”.
6.    Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności i podejmuje decyzje w formie uchwał. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej.
7.    Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste klientów Poradni: uczniów, ich rodziców i nauczycieli, a także pracowników pedagogicznych i innych pracowników zatrudnionych w Poradni.
8.    Dyrektor Poradni i Rada Pedagogiczna podejmują następujące działania na rzecz rozwiązywania sporów powstałych między tymi dwoma organami:
1)        negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej lub kolejnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zwoływanych w celu rozwiązania sporu i prowadzonych pod przewodnictwem Dyrektora Poradni;
2)        w przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu organy Poradni powołują mediatora celem podjęcia próby rozwiązania sporu. Mediatorem zostaje osoba spoza Poradni, bezstronna, zaakceptowana (obdarzona zaufaniem) przez oba organy, dysponująca niezbędnymi kompetencjami w zakresie przedmiotu sporu;
3)        w przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy mediatora organy Poradni zwracają się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od przedmiotu sporu.
 
V.                Struktura organizacji pracy Poradni
 
§ 14
Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni opracowany przez Dyrektora Poradni z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni. Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego regulują odrębne przepisy.
§ 15
Poradnia obejmuje swym działaniem teren powiatu chełmińskiego.
§ 16
Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
1.    Współpraca taka polega na:
1)        wymianie informacji i doświadczeń;
2)        przekazywaniu kart indywidualnych dzieci i młodzieży znajdujących się aktualnie w rejonie działania innej poradni, na wniosek rodziców, pełnoletniego dziecka;
3)        niezwłocznym przekazaniu wniosku o wydanie orzeczenia do właściwego zespołu orzekającego działającego przy innej poradni właściwej do jego rozpatrywania, przy jednoczesnym zawiadomieniu wnioskodawcy;
4)        wsparciu merytorycznym dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce.
§ 17
Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów  i doradców zawodowych.
1.    Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
2.    Osoby, o których mowa w ust.1 realizują zadania Poradni również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
3.    Dyrektor Poradni może, za zgodą organu prowadzącego, zatrudniać dodatkowych specjalistów.
4.    Do zadań pedagoga i psychologa w Poradni należy ponadto:
1)        prowadzenie badań i działań diagnostycznych w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w prowadzeniu tego typu działań diagnostycznych;
2)        diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3)        udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb oraz wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
4)        podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5)        minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6)        inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7)        pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
5.    Do zadań logopedy w Poradni należy ponadto:
1)        diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2)        prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci i młodzieży oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4)        wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów               w:
a)    rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
b)   udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
6.    Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto:
1)        systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2)        gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3)        prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4)        koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
5)        współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6)        wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

7.    Poradnia zatrudnia lekarza. Do zakresu jego obowiązków należą konsultacje przedkładanej w Poradni dokumentacji lekarskiej i uczestnictwo w posiedzeniach zespołu orzekającego.
8.    Poradnia zatrudnia pracowników administracji do prowadzenia sekretariatu i pracowników obsługi do utrzymania w porządku pomieszczeń Poradni i terenu wokół Poradni. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy:
1)        przestrzeganie regulaminu pracy i porządku ustalonego w Poradni;
2)        sumienne i staranne wykonywanie powierzonych czynności oraz stosowanie się do poleceń przełożonego dotyczących pracy;
3)        przestrzeganie czasu pracy i efektywne jego wykorzystanie dla celów służbowych, dbanie o dobro i mienie Poradni, chronienie i właściwe jego wykorzystanie;
4)        sprawne funkcjonowanie sekretariatu;
5)        prawidłowe zabezpieczenie dokumentów i pieczątek Poradni;
6)        dochowanie tajemnicy służbowej.
9.    Liczbę pracowników pedagogicznych Poradni, w zależności od zadań określonych w jej statucie, potrzeb środowiska oraz terenu działania, ustala na wniosek Dyrektora organ prowadzący Poradnię.
10.    Liczbę pracowników administracyjnych i obsługi ustala Dyrektor w zależności od potrzeb Poradni.
11.    Szczegółowy zakres obowiązków pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi zawierają indywidualne przydziały czynności, które pracownicy otrzymują odrębnym pismem oraz załączony jest do akt osobowych.
12.    Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy. Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne. Szczegółowe zasady zatrudnienia wolontariuszy określają odrębne przepisy.
§ 18
Obowiązkowy, tygodniowy wymiar zajęć pracowników pedagogicznych określają odrębne przepisy.
§ 19
Pracownicy pedagogiczni Poradni są odpowiedzialni za jakość swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci i młodzieży.
§ 20
Poradnia może posiadać filie. Filie tworzy i likwiduje oraz określa zakres i teren działania organ prowadzący, w ramach posiadanych środków, na  wniosek Dyrektora Poradni.
§ 21
Pracownikom pedagogicznym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni w roku, z którego 4 tygodnie zobowiązani są wykorzystać w okresie lipca i sierpnia, zgodnie z planem urlopów.
§ 22
Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.
§ 23
Wszyscy pracownicy Poradni są zobowiązani do zapoznania się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ich przestrzegania.
 
VI.             Dokumentacja Poradni
 
§ 24
Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 25
Poradnia prowadzi:
1.    Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer nadany przez Poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;
2.    Rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt. 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;
3.    Dokumentację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo oświatowe;
4.     
1)      dokumentację badań – karty indywidualne;
2)      dokumentację dzieci, młodzieży i ich rodzin objętych terapią w Poradni (karty terapii);
3)      dzienniki zajęć specjalistycznych, cyklicznych w przedszkolach i szkołach;
4)      dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych;
5)      indywidualne roczne plany pracy pracowników pedagogicznych;
6)      dokumentację personalną pracowników;
7)      sprawozdania Poradni z realizacji zadań statutowych oraz indywidualne sprawozdania pracowników pedagogicznych ze swojej pracy;
8)      księgę zarządzeń dyrektora Poradni;
9)      księgę uchwał Rady Pedagogicznej;
10)  księgę protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej;
11)  książkę inwentarzową środków trwałych;
12)  książkę korespondencji wychodzącej i przychodzącej;
13)  inną dokumentację.
§ 26
Dokumentację, o której mowa w ust. 1, 2, 4 prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.
§ 27
Dokumentacja prowadzona przez pracownika pedagogicznego podlega nadzorowi ze strony Dyrektora Poradni.
§ 28
Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie dokumentację.
§ 29
Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji odpowiedzialny jest Dyrektor Poradni.
 
 
§ 30
Poradnia archiwizuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
VII.          Pieczęcie, adres mailowy
 
§ 31
Poradnia posiada pieczęć firmową zawierającą jej pełną nazwę oraz adres siedziby.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
86-200 Chełmno, ul. Dominikańska 35
Tel. (056) 686 00 52, tel./fax 686 34 29
                                           NIP: 875-14-06-184; Regon: 001082307
1.     Poradnia posługuje się pieczęciami imiennymi pracowników uprawnionych.
§ 32
Poradnia posiada adres mailowy: ppp-chelmno@tlen.pl oraz stronę internetową: www.ppp-chelmno.pl
 
VIII.       Postanowienia końcowe
 
§ 33
Zasady prowadzenia przez Poradnię gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
§ 34
W sprawach wykraczających poza ramy niniejszego statutu należy kierować się obowiązującymi przepisami a w szczególności Ustawą o Systemie Oświaty, Ustawą Prawo Oświatowe, Kartą Nauczyciela, Kodeksem Pracy, Kodeksem Administracyjnym, Regulaminem Pracy.
§ 35
Pracownicy Poradni są zobowiązani do przestrzegania wszelkich regulaminów i procedur obowiązujących w Poradni.
1.Wykaz regulaminów i procedur wraz z ich treścią znajduje się w sekretariacie Poradni.
§ 36
Zmiany Statutu Poradni dokonywane są na wniosek Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Poradni.
§ 37
Zmiany do Statutu mogą być wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej zgodnie z zapisami wynikającymi ze Statutu placówki.
§ 38
Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu, moc traci dotychczasowy Statut  uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w Chełmnie dnia 24.01.1994 r., tekst ujednolicony uchwalony 03.01.2014r.
§ 39
Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
§ 40
Statut dostępny jest w sekretariacie Poradni.

metryczka


Wytworzył: K.Stronikowski (10 listopada 2006)
Opublikował: Krzysztof Stronikowski (10 listopada 2006, 10:27:24)

Ostatnia zmiana: Dorota Jakubowska (15 grudnia 2017, 10:35:22)
Zmieniono: Statut

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15442