Statut

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Pedagogicznej

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

w Chełmnie

                                                                                                                                                                                                                         z dnia 24.01. 2006r.

STATUT

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

W CHEŁMNIE

Uchwalony 24.05.1994r.

Tekst jednolity

Uchwalony 24.01.2006r.

 

Podstawa prawna:

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.  Nr 256 z 2004r.poz.2572 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001r. (Dz, U. z 2001r. Nr 13, póz. 109).

- Rozporządzenie MEN z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ  oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 2 listopada 1989r.

W realizacji zadań statutowych Poradnia respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

ROZDZIAŁ I

NAZWA PORADNI

§ 1. Poradnia nosi nazwę: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, województwo kujawsko - pomorskie.

 

§ 2. Ustawowa nazwa jest używana przez poradnię w jej pełnym brzmieniu.

ROZDZIAŁ II

ORGAN PROWADZĄCY

§ 3. Organem prowadzącym poradnię jest powiat chełmiński.

§ 4. Organ prowadzący poradnię zapewnia jej utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki do pełnej realizacji zadań statutowych a także odpowiada za jej działalność.

§ 5. Teren działania poradni określa organ prowadzący.

 

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA PORADNI

 

§ 6. Celem poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci            i młodzieży.

§ 7. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana uczniom, nauczycielom, pedagogom, psychologom, rodzicom / opiekunom prawnym/ lub innym osobom na zasadzie dobrowolności                  i nieodpłatności.

§ 8. Do zadań poradni należy:

1. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania   i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,

2. profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,

3. terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

4. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

5. pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,

6. prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

7. pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,

8. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

§ 9. Poradnia realizuje zadania poprzez:

1. diagnozę,

2. konsultację,

3. terapię,

4. psychoedukację,

5. doradztwo,

6. mediację,

7. interwencje w środowisku ucznia,

8. działalność profilaktyczną,

9. działalność informacyjną.

§ 10. Poradnia wydaje opinie w sprawach:

1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

2. pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,

3. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

4. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

5. zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego,

      6. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

7. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

8. przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej  i  szkoły  pomaturalnej,  kandydata  z  problemami  zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru, kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia ,

9. Przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje    zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta.

§ 11. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Na wniosek lub za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) dziecka poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.

§ 12. W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, które wydają:

1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

§ 13. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego.

§ 14. l, Zespół orzekający powołuje dyrektor poradni.

2. Członkowie zespołu orzekającego zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na

posiedzeniach.

§ 15. W skład zespołu wchodzą:

1. dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu,

2. psycholog - opracowujący diagnozę psychologiczną,

3. pedagog - opracowujący diagnozę pedagogiczną,

4. logopeda  - opracowujący diagnozę logopedyczną,

5. lekarz - opracowujący diagnozę lekarską,

6. inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny - opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.

 

§ 16. Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, którzy mogą wziąć udział w posiedzeniu zespołu.

§ 17. W przypadku uwzględnienia wniosku, zespół wydaje orzeczenie odmowne, stwierdzające, że nie zachodzi odpowiednia potrzeba kształcenia specjalnego, potrzeba zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, potrzeba indywidualnego nauczania albo opinię, stwierdzającą, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

§ 18. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i członkowie zespołu.

§ 19. Orzeczenie albo opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego, a podpisuje przewodniczący zespołu.

§ 20, Orzeczenie albo opinię doręcza się rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka w trzech egzemplarzach, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu. Orzeczenie odmowne doręcza się    w jednym egzemplarzu.

§ 21. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka mogą wnieść odwołanie od orzeczenia do kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

§ 22. l Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla

zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

2. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.

3. Zespół jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia, zgodnie z ust. 2

4. Od decyzji wydanej przez kuratora oświaty odwołanie nie przysługuje.

§ 23.1. W poradni może być organizowane wczesne wspomaganie, jeżeli ma ona możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,           w szczególności dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

2. Wczesne wspomaganie organizuje się na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna ) dziecka.

3. W skład zespołu  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;

2) psycholog;

3) logopeda;

4) inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY PORADNI

§ 24. Organami poradni są:

1. dyrektor

2. rada pedagogiczna

§ 25. l. Poradnią kieruje dyrektor, któremu funkcję tę powierza lub z niej odwołuje organ prowadzący poradnię.

2. Dyrektor poradni w szczególności:

1) kieruje działalnością poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiącej,

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni i ponosi

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę poradni,

5) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

       6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

3. Dyrektor poradni jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi. W szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania pracowników,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla wszystkich pracowników.

4. Dyrektor poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną poradni.

§ 26. l. W poradni działa rada pedagogiczna.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w poradni. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni.

4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu I i II semestru oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawiającego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego poradnię albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

6. Dyrektor poradni przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności poradni.

§ 27. l. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy poradni,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w poradni,

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych poradni

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy harmonogram pracy pracowników pedagogicznych,

2) projekt planu finansowego poradni,

3) wniosek dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału pracownikom

pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.

3. Dyrektor poradni wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust l, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący poradnię oraz sprawiający nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 28. l. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut poradni i zmiany do statutu.

2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie pracownika pedagogicznego ze stanowiska dyrektora poradni,

3.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

5. Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste klientów poradni:

uczniów, ich rodziców i nauczycieli, a także pracowników pedagogicznych i innych pracowników zatrudnionych w poradni.

6. Dyrektor poradni i Rada Pedagogiczna podejmują następujące działania na rzecz   rozwiązywania sporów powstałych między tymi dwoma organami :

1)    negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty na posiedzeniu lub kolejnych posiedzeniach rady pedagogicznej, zwoływanych w celu rozwiązania sporu i prowadzonych pod przewodnictwem dyrektora poradni,

2)    w przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu organy poradni powołują mediatora celem podjęcia próby rozwiązania sporu. Mediatorem zostaje osoba spoza poradni, bezstronna, zaakceptowana (obdarzona zaufaniem) przez oba organy, dysponująca niezbędnymi kompetencjami w zakresie przedmiotu sporu,

3)    w przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy mediatora organy poradni zwracają się o rozstrzygniecie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od przedmiotu sporu.

ROZDZIAŁ V

STRUKTURA l ORGANIZACJA PRACY PORADNI

§ 29. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku na podstawie rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni. Arkusz organizacyjny poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię.

§ 30. Poradnia obejmuje swym działaniem teren Powiatu Chełmińskiego.

§ 31. l. Z pomocy poradni mogą korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

2. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły (przedszkola) i ich rodzicom.

§ 32.1. Poradnia współpracuje z innymi poradniami oraz instytucjami działającymi w rejonie
poradni świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, młodzieży oraz rodzicom.
2. Współpraca taka polega głównie na wymianie informacji, konsultowaniu oraz
kierowaniu spraw do innych instytucji i poradni zgodnie z celami ich działalności
i zadaniami statutowymi.
3. Poradnia współpracuje także z innymi publicznymi poradniami psychologiczno –
pedagogicznymi oraz innymi publicznymi poradniami specjalistycznymi.
4. Współpraca taka polega na:
1)   wymianie informacji i doświadczeń,
2)   przekazywaniu kart indywidualnych dzieci i młodzieży, znajdujących się aktualnie
w rejonie działania innej poradni, na wniosek tejże poradni – za zgodą rodziców
lub opiekunów prawnych dziecka,
3)   niezwłocznym przekazywaniu wniosku o wydanie orzeczenia do właściwego
zespołu orzekającego działającego przy innej poradni właściwej do jego
rozpatrywania, przy jednoczesnym zawiadomieniu o tym wnioskodawcy.”

§ 33. l. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów i logopedów. Do ich zadań należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron badanych,

        2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogiczne - logopedycznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

6) wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w działaniach profilaktyczne — wychowawczych, a w szczególności:

Zakres zadań psychologa:

1) Diagnoza psychologiczna z ustaleniem form pomocy.

2) Spotkania indywidualne z dziećmi, młodzieżą  i rodzicami prowadzone w celu niesienia pomocy psychologicznej.

3) Zajęcia grupowe z dziećmi, młodzieżą i rodzicami (psychoedukacyjne, profilaktyczne).

4) Wspieranie nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne i rozwiązujących trudności i problemy wychowawcze poprzez:

      a) udział w radach pedagogicznych,

                     b) prelekcje dla nauczycieli i rodziców,

      c) udział w zespołach wychowawczych,

      d) prowadzenie szkoleń dla nauczycieli,

       e) konsultacje z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi udzielając pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom,

       f) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych.

   5) Doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji:

       a) WDN,

       b) udział w naradach i szkoleniach,

       c) uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych,

       c) praca samokształceniowa.

   6) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień cywilizacyjnych i AIDS oraz innych problemów dzieci i młodzieży. Prowadzenie Edukacji prozdrowotnej wśród uczniów i nauczycieli.

    7) Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.

     8) Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości, mocnych stron ucznia. Pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dziecka zdolnego.

    9) Udział w pracach zespołów orzekających.

   10. Inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska.

Zakres zadań pedagoga:

1) Diagnoza pedagogiczna i ustalanie form pomocy dzieciom i młodzieży.

2) Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne z dziećmi i młodzieżą.

3) Grupowe zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą.

4) Porady i instruktaż dla rodziców i dzieci dotyczące sposobów, metod, technik pracy, materiałów ćwiczeniowych i fachowej lektury.

5) Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

6) Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne poprzez:

      a) udział w radach pedagogicznych,

      b) porady dla nauczycieli i rodziców,

      c) prelekcje dla nauczycieli i rodziców,

      d) prowadzenie zajęć grupowych (o charakterze szkoleniowym) dla nauczycieli i rodziców .

7) Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 8) Udział w pracach zespołów orzekających.

 9) Współpraca ze środowiskiem (placówki, instytucje i organizacje na rzecz pomocy dzieciom i rodzicom).

 10) Doskonalenie własnych kwalifikacji poprzez:

       a) WDN,

       b) udział w naradach i szkoleniach,

       c) praca samokształceniowa.

 11) Udoskonalanie warsztatu pracy,

       a) uaktualnianie narzędzi diagnostycznych,

       b) wzbogacanie warsztatu w nowe pomoce dydaktyczne.

 12) Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości, mocnych stron ucznia. Pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dziecka zdolnego.

 13) Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.

 14) Inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska.

Zakres zadań logopedy:

1) Diagnoza logopedyczna.

2) Pomoc logopedyczna udzielana na terenie poradni:

    a) systematyczna terapia logopedyczna,

   b) okresowa kontrola stanu mowy dzieci nie objętych systematyczną pomocą,

    c) instruktarz dla rodziców,

    d) konsultacje z nauczycielami diagnozowanych dzieci, których zaburzenie utrudnia porozumienie i wymaga   pomocy nauczyciela przy komunikowaniu się,

    e) informacje o wynikach badań logopedycznych  w/w dzieci i zalecenia do pracy w zespołach korekcyjno – kompensacyjnych i do zajęć rewalidacyjnych.

3) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń w komunikacji językowej:

      a) diagnoza stanu rozwoju psychoruchowego ze szczególnym uwzględnieniem początkowego rozwoju mowy dzieci do 3-go roku życia z instruktażem dotyczącym sposobów usprawniania rozwoju mowy,

      b) udział w radach pedagogicznych i zespołach samokształceniowych nauczycieli przedszkoli, domów dziecka,

      c) prelekcje, porady i warsztaty dla rodziców.

4) Współpraca z pedagogami i psychologami w sprawie diagnozowanych dzieci, udział w zespołach orzekających.

  5) Podnoszenie kwalifikacji i samodoskonalenie poprzez:

      a) WDN,

      b) udział w zjazdach, szkoleniach i warsztatach PTL, Towarzystwa Kultury Języka, PTD, szkoleniach samokształceniowych logopedów.

6) Doskonalenie warsztatu pracy(uaktualnianie narzędzi diagnostycznych, wzbogacanie w nowe pomoce dydaktyczne).

2. Pracownicy poradni realizują zadania w stosunku do dzieci i młodzieży również poza poradnią:

1) w środowisku rodzinnym - badania diagnostyczne w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

2) w środowisku szkolnym - konsultacje, interwencje, mediacje, psychoedukacje, działalność profilaktyczną i informacyjną.

3. Poradnia zatrudnia lekarza. Do zakresu jego obowiązków należą konsultacje przedkładanej w poradni dokumentacji lekarskiej i uczestnictwo w posiedzeniach zespołu orzekającego

4. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi do prowadzenia sekretariatu i utrzymywania w porządku pomieszczeń poradni.

5. Liczbę pracowników pedagogicznych poradni, w zależności zadań określonych w jej statucie, potrzeb środowiska oraz terenu działania, ustala, na wniosek dyrektora, organ prowadzący poradnię.

6. Liczbę pracowników administracyjnych i obsługi ustala dyrektor w zależności od potrzeb poradni.

7. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi zawierają indywidualne przydziały czynności.

8. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni także przez wolontariuszy.

9. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne.
10. Szczegółowe zasady zatrudniania wolontariuszy określają aktualne przepisy.

§ 34. Obowiązkowy, tygodniowy wymiar zajęć pracowników pedagogicznych określają odrębne przepisy.

§ 35. Pracownicy pedagogiczni poradni są odpowiedzialni za jakość swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci i młodzieży.

§ 36. Poradnia działa w ciągu roku jako placówka nieferyjna.

§ 37. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§ 38, Poradnia może posiadać filie. Filie tworzy i likwiduje oraz określa zakres i teren działania organ prowadzący, w ramach posiadanych środków, na wniosek dyrektora poradni.

§ 39. Pracownikom pedagogicznym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni w roku, z którego 4 tygodnie zobowiązani są wykorzystać w okresie lipca lub sierpnia, zgodnie z planem urlopów.

ROZDZIAŁ VI

DOKUMENTACJA PORADNI

§ 40, Do podstawowych dokumentów znajdujących się w poradni zalicza się:

1) roczny plan pracy poradni,

2) tygodniowy rozkład zajęć pracowników poradni,

3) skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni,

4) dokumentację badań - teczki indywidualne badanych dzieci i młodzieży,

5) dzienny rejestr przyjęć,

6) dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych,

7) dzienniki zajęć specjalistycznych pracy z grupami dzieci i młodzieży,

8) dokumentację nadzoru pedagogicznego,

9) program rozwoju placówki,

10) protokoły posiedzeń zespołów orzekających,

11) protokoły posiedzeń rady pedagogicznej,

12) inną dokumentację dotyczącą: tygodniowego planowania pracy, pracy w terenie, przeprowadzanych prelekcji i pogadanek, zgłoszeń na konsultację i terapię logopedyczną oraz poradę psychologiczną.

13) inną dokumentację niezbędną w administracyjnym prowadzeniu poradni określają odrębne przepisy.

§ 41. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE


§ 42. Poradnia używa pieczęci podłużnej:

P O R A D N I A

Psychologiczno-Pedagogiczna

86-200 Chełmno, ul. Słowackiego 3

tel. (056) 686 00 52, tel./fax 686 34 29

NIP: 875 – 14 – 06 - 184

    

§ 43. Zasady prowadzenia przez poradnię gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§ 44. W sprawach wykraczających poza ramy niniejszego statutu należy kierować się obowiązującymi przepisami a w szczególności Ustawą o Systemie Oświaty, Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy.

§ 45. Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 24. 05. 1994r.

§ 46. Statut wchodzi w życie 24. 05. 1994r.

§ 47. Ujednolicony tekst Statutu Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie uchwaliła dnia 24. 01. 2006r.

§ 48. Statut wchodzi w życie 24. 01, 2006r.

§ 49. Zmiany do Statutu mogą być wprowadzane uchwałą Rady Pedagogicznej zgodnie z zapisami wynikającymi ze Statutu placówki.


UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ PP-P W CHEŁMNIE

Z DNIA 28 LUTEGO 2003r.

W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN DO STATUTU

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. (Dz. U z 2003r., Nr 5, póz. 46) i Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2003r. (Dz. U z 2003r, Nr 23, póz. 192) w statucie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie wprowadza się następujące zmiany;

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Celem poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży"

2) w §8

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny",

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„ 8. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły".

3) w§ 10:

a) ust. 4. Otrzymuje brzmienie:

„4. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom „,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5. zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego",

c) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„ 8. przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej  i  szkoły  pomaturalnej,  kandydata  z  problemami  zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru, kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia ,„ „ 9. Przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje    zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta".

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„ § 11. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Na wniosek lub za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) dziecka poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko",

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„ § 12. W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, które wydają:

 

1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole".

6) skreśla się § 13,

7) w § 15, po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„ 3a. logopeda - opracowujący diagnozę logopedyczną",

8) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§17 Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, którzy mogą wziąć udział w posiedzeniu zespołu.

9) § 18 otrzymuje brzmienie:

„ § 18. W przypadku uwzględnienia wniosku, zespół wydaje orzeczenie odmowne, stwierdzające, że nie zachodzi odpowiednia potrzeba kształcenia specjalnego, potrzeba zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, potrzeba indywidualnego nauczania albo opinię, stwierdzającą, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju",

10) § 20 otrzymuje brzmienie:

„ § 20. Orzeczenie albo opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego, a podpisuje przewodniczący zespołu „,

11) §21 otrzymuje brzmienie:

„ § 21. Orzeczenie albo opinię doręcza się rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka w trzech egzemplarzach, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu. Orzeczenie odmowne doręcza się w jednym egzemplarzu.

12) w § 33 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„ 8. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni także przez wolontariuszy".

Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia.


Wytworzył: K.Stronikowski (10 listopada 2006)
Opublikował: Krzysztof Stronikowski (10 listopada 2006, 10:27:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 11976

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij