Deklaracja dostępności


Starostwo Powiatowe w Chełmnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

Data publikacji strony internetowej: 2006. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09.
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
  • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
  • Dla informacji brak właściwej relacji,
  • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
  • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
  • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
  • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów spełniającego min wymagania kontrastu,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.03.2023.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Banach, admin@powiat-chelmno.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 677 24 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Kolejowej 1:
 - siedziba urzędu jest budynkiem trzypiętrowym, w budynku dostępna jest winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, korytarze i schody są dostępne dla interesantów,
 - przy budynku znajduje się pochylnia, wyposażona w poręcz, umożliwiająca wstęp do budynku osobom na wózkach,
 - drzwi wejściowe (zarówno główne jak i boczne), nie otwierają się automatycznie,
 - przy obu wejściach bocznych do budynku zamontowane są domofony (videofony),
 - nie posiadamy: platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych,
 - przed wejściem do budynku wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 - na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w toaletach zamontowane są systemy przywoławcze,
 - przy wejściu głównym, w holu, znajduje się biuro podawcze / informacja,
 - budynek posiada tablice informacyjne oraz oznaczenia ułatwiające poruszanie się i odnalezienie właściwego wydziału,
 - nie ograniczamy prawa wstępu z psem asystującym,

Tłumacz języka migowego

Urząd nie dysponuje własnym tłumaczem języka migowego, może jednak skorzystać z tłumacza z rejestru prowadzonego przez Wojewodę, po wcześniejszym umówieniu.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie udostępnia aplikacji mobilnych.

metryczka


Wytworzył: Monika Korowaj (CBI) (22 września 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (9 października 2020, 07:51:44)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (20 marca 2023, 15:18:05)
Zmieniono: aktualizacja dostępności architektonicznej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2779