AABS22

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 22

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA


Podstawa prawna:
 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2017.519 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:
 1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b: (1. Na wniosek prowadzących oznaczone części instalacji, oznaczone części instalacji można objąć jednym pozwoleniem. 2. Prowadzący oznaczone części instalacji, o których mowa w ust. 1, występują ze wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia, wskazując jeden z tych podmiotów jako głównego prowadzącego lub określając szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska).
 3) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 4) informację o tytule prawnym do instalacji;
 5) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 6) ocenę stanu technicznego instalacji;
 7) informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 8) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 9) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 10) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 11) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 12) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
 13) informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
 14) informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 15) wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
 16) zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
 17) proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;
 18) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 19) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 20) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 21) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
 22) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
 23) czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
 24) określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
 25) opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. poz. 150, z późn. zm.) 16 ;
 26) określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
 27) aktualny stan jakości powietrza;
 28) określenie warunków meteorologicznych;
 29) wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

Informacje, o których mowa:
 1) w pkt 11, powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy;
 2) w pkt 18, powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.

Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143: (Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
 1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
 2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
 3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
 4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
 5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
 6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
 7) postęp naukowo-techniczny.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
 1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 3) dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłaty:
opłata skarbowa:
 - 2 011zł - od pozwoleń wydanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 - 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców oraz od pozostałych pozwoleń.
Opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miasta Chełmna:
Bank Millennium S.A.
nr 45 1160 2202 0000 0003 3297 0730


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 - w ciągu miesiąca,
 - w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 - Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska;
 - nr pokoju: 21;
 - nr telefonu: 56 677 24 20;
 - godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 –15.30, wtorek: 7.30-16.30, piątek: 7.30-14.30;
 - godziny otwarcia kasy: poniedziałek, środa., czwartek: 7.45 -14.45, wtorek: 7.45 -15.45, piątek: 7.45 – 13.45.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

metryczka


Wytworzył: Jolanta Janiszewska (11 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (11 października 2017, 14:20:56)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 750