AABS19

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 19

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

KONCESJA NA WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ


Podstawa prawna:
 - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j.Dz.U.2016.1131 z późn. zm.);
 - ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U.2016.1829 z późn. zm).

Wymagane dokumenty:
We wniosku należy określić:
 - właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków
 - prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca
 - czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności
 - środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności
 - wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 - sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko

Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności:
 - wypis z ewidencji gruntów i budynków
 - załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju
 - złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia
 - wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny
 - stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek - zasoby eksploatacyjne ujęcia
 - projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju
 - geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu.

Do wniosku, dołącza się dowody istnienia:
 - prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
 - prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.
 - przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1.
 - dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie koncesji.

Opłaty:
Opłata skarbowa – 616 zł.
Opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miasta Chełmna:
UWAGA - NOWE KONTO
45 1160 2202 0000 0005 1465 2118

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 - w ciągu miesiąca,
 - w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
Do wyż. wym. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności np. uzyskania opinii i uzgodnień innych organów.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 - Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska;
 - nr pokoju: 21.
 - nr telefonu: 56 677 24 20.
 - godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 –15.30, wtorek: 7.30-16.30, piątek: 7.30-14.30;
 - godziny otwarcia kasy: poniedziałek, środa, czwartek: 7.45 -14.45, wtorek: 7.45 -15.45, piątek: 7.45 – 13.45.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Starosta wydaje koncesje jeżeli jednocześnie spełnione są następujące wymagania:
 - obszar zamierzonej działalności nie przekroczy 2 ha,
 - wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
 - działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych.

metryczka


Wytworzył: Jolanta Janiszewska (11 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (11 października 2017, 14:14:35)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (2 stycznia 2023, 12:04:20)
Zmieniono: zmiana numeru konta Urzędu Miasta Chełmno

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 808