AABS14

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 14

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE ZBIERANIA / PRZETWARZANIA ODPADÓW


Podstawa prawna:
 - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2016.1987 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów zawiera:
 1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
 3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Załączniki:
 - tytuł prawny do terenu, na którym mają być magazynowane odpady;
 - dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek o wydanie zezwolenie na przetwarzanie odpadów zawiera:
 1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
 3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
 5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;
 7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 8) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
 9) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 10) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 11) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Załączniki:
 - tytuł prawny do terenu, na którym mają być magazynowane odpady;
 - dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłata skarbowa:
 - 616 zł w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
Opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miasta Chełmna:
UWAGA - NOWE KONTO
45 1160 2202 0000 0005 1465 2118

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 - w ciągu miesiąca,
 - w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
Do wyż. wym. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności np. uzyskania opinii i uzgodnień innych organów.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 - Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska;
 - nr pokoju: 21;
 - nr telefonu: 56 677 24 20;
 - godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 –15.30, wtorek: 7.30-16.30, piątek: 7.30-14.30;
 - godziny otwarcia kasy: poniedziałek, środa, czwartek: 7.45 -14.45, wtorek: 7.45 -15.45, piątek: 7.45 – 13.45.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

metryczka


Wytworzył: Jolanta Janiszewska (11 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (11 października 2017, 14:08:22)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (2 stycznia 2023, 12:03:15)
Zmieniono: zmiana numeru konta Urzędu Miasta Chełmno

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 848