AABS26

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 26

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

ZGŁOSZENIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO WYKONYWANIA ROBÓT, CZYNNOŚCI LUB URZĄDZEŃ WODNYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO


Podstawa prawna:
- art. 123a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie zawierające:
1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;
2) określenie:
 a) celu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych;
 b) wpływu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód;
3) opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania;
4) termin rozpoczęcia robót (czynności);
5) załączniki:
 a) kopia aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania;
 b) odpowiednie szkice lub rysunki;
 c) oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;
 d) zgoda właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego;

Opłaty:
Brak opłaty.
Ewentualnie w przypadku, gdy w imieniu zgłaszającego występuje pełnomocnik - opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł.
Opłatę wnosi się:
1. w kasie:
- Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1,
- Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1,
2. lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta:
BANK MILLENNIUM S.A.
45 1160 2202 0000 0003 3297 0730


Procedura załatwienia sprawy:
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń lub innych działań podlegających temu obowiązkowi. Do wykonywania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu ich rozpoczęcia.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, braków formalnych oraz brakujących dokumentów i informacji, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
Ponadto podstawą do wyrażenia sprzeciwu będą również przypadki gdy wykonanie prac objętych zgłoszeniem narusza ustalenia lub wymagania wyszczególnione w art. 125 ustawy Prawo wodne lub interesy osób trzecich, w tym właściciela wody, zagraża osiągnięciu celów środowiskowych dla wód, określonych w art. 38d-38f w/w ustawy, zasięg oddziaływania wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie albo przedsięwzięcie jest objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska
adres: ul. Harcerska 1, pokój nr 21.
nr telefonu: 56 677 24 20.
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-16:30, piątek 7:30-14:30;

Tryb odwoławczy:
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ nakłada w drodze postanowienia na zgłaszającego, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, braków formalnych oraz brakujących dokumentów i informacji, a w przypadku ich nieuzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego.

Inne informacje:
1) wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie lub pocztą;
2) w przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie będzie skutkowało wniesieniem sprzeciwu w formie decyzji;
3) jeżeli zamierzenie inwestycyjne obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia, wnioski dotyczące tych działań rozpatruje się w ramach jednego postępowania zakończonego udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego;
4) zgłoszenia wymaga:
 a) wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej;
 b) postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe;
 c) przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad walami przeciwpowodziowymi;
 d) przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne;
 e) wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego;
 f) odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych;
 g) roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie;
 h) wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.
5) zgłoszenia nie wymaga:
 a) uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
 b) holowanie oraz spław drewna;
 c) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz wycinanie roślin w związku z utrzymywaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń wodnych;
 d) wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi;
 e) wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;
 f) odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych, a także wykonanie służących do tego urządzeń wodnych, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 g) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 h) pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę;
 i) odprowadzanie wód z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;
 j) pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;
 k) odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb państwowych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 88l ust. 2;
 l) wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa drogi rowerowej, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich.

Wnioski i oświadczenia:
1) wzór zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót, czynności lub urządzeń wodnych nie wymagających pozwolenia wodnoprawnego: POBIERZ (18kB) word

metryczka


Wytworzył: Monika Felsmann-Rybka (15 września 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (15 września 2017, 13:42:07)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 622