AABS25

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 25

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r., w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
    
Wymagane dokumenty:
1) wniosek o wydanie o wydanie karty wędkarskiej,
2) zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną,
3) aktualna karta wędkarska (w przypadku wniosku o wymianę karty),
4) aktualne zdjęcie, o wymiarach nie większych niż legitymacyjne,
5) oświadczenie o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań (w przypadku wniosku o wydanie duplikatu karty wędkarskiej),
6) dokument potwierdzający wniesienie opłaty za wydanie karty wędkarskiej,
7) dokument tożsamości do wglądu,
8) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z uzyskaniem karty wędkarskiej, składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną).
9) dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej, wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia). Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłaty:
1) opłata w wysokości 10 zł za wydanie karty wędkarskiej zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.),
2) opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783), w przypadku gdy w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik.

Opłatę wnosi się:
za wydanie karty wędkarskiej:
1) w kasie Starostwa Powiatowego w Chełmnie,
2) lub bezgotówkowo na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001

za złożenie pełnomocnictwa:
1) w kasie:
- Starostwa Powiatowego w Chełmnie,
- Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1,
2) lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta Chełmna:
UWAGA - NOWE KONTO
45 1160 2202 0000 0005 1465 2118

Forma załatwienia sprawy:
Wydanie karty wędkarskiej, wymiana karty wędkarskiej bądź wydanie duplikatu karty wędkarskiej.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7 dni od dnia złożenia wniosku (w przypadku złożenia kompletnego wniosku).

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska
pokój nr 204
nr telefonu: 56 677 24 20.

Tryb odwoławczy:
Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.)

Inne informacje:
1) kartę wędkarską wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby;
2) ubiegać się o wydanie karty wędkarskiej może osoba, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną. Z obowiązku składania w/w egzaminu zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa;
3) kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat,
4) wniosek należy złożyć wraz z załącznikami. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Wnioski:
1) wzór wniosku o wydanie/wymianę/wydanie duplikatu karty wędkarskiej: POBIERZ (19kB) word
2) wzór oświadczenia o odpowiedzialności za fałszywe składanie zeznań (w przypadku wniosku o wydanie duplikatu karty wędkarskiej: POBIERZ (13kB) word

metryczka


Wytworzył: Monika Felsmann-Rybka (15 września 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (15 września 2017, 13:36:26)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (29 maja 2023, 11:31:23)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1748