AABS17

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 17

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r., w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r., Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783)

Wymagane dokumenty:
wniosek właściciela nieruchomości lub posiadacza nieruchomości z dołączoną zgodą właściciela terenu, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający:
1) imię, nazwisko i adres albo siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) Oświadczenie o posiadanym tytule prawny władania nieruchomością / o posiadanym prawie własności, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
 a) spółdzielnię mieszkaniową,
 b) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2015 r., poz. 1168),
 c) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
 d) użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem , o których mowa powyżej;
 e) oświadczenie o udostępnieniu informacji w sposób zwyczajowo przyjęty, członkom spółdzielni, właścicielom budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, członkom wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminy na zgłaszanie uwag – w przypadku wniosku składanego przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową;
4) oznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew – określenie numeru ewidencji gruntów dla nieruchomości, usytuowanie na terenie powiatu chełmińskiego;
5) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
6) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm (w przypadku wniosku na wycinkę drzewa), a w przypadku gdy drzewo na tej wysokości:
 a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
 b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
7) przyczynę, termin i miejsce zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
8) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy (w przypadku wniosku na wycinkę krzewów);
9) rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
10) projekt planu:
 a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) lub
 b) przesadzenia drzew lub krzewu
jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
11) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar NATURA 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
12) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt) 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt) 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 jeżeli zostało wydane.

Opłaty:
1) zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783);
2) opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł – w przypadku gdy w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik.
Opłatę wnosi się:
1. w kasie:
- Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1,
- Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1,
2. lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta:
BANK MILLENNIUM S.A.
45 1160 2202 0000 0003 3297 0730


Forma załatwienia sprawy:
Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na usuniecie drzew lub krzewów.

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku.
Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności np. uzyskania opinii i uzgodnień innych organów.

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska
adres: ul. Harcerska 1, pokój nr 21.
nr telefonu: 56 677 24 20.
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-16:30, piątek 7:30-14:30;

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Inne informacje:
1) wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie lub pocztą;
2) w przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpoznania;
3) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki konserwator Zabytków (art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody);
4) zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (art. 83a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody);
5) usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, na wniosek właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, następuje za odszkodowaniem na rzecz właściciela nieruchomości, a w przypadku gdy na nieruchomości jest ustanowione prawo użytkowania wieczystego – na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości. Odszkodowanie przysługuje od właściciela urządzeń. Ustalenie wysokości odszkodowania za drzewo lub krzew oraz za ich usunięcie następuje w drodze umowy stron. W przypadku gdy strony nie zawrą umowy w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, odszkodowanie ustala organ, który wydał zezwolenie na ich usunięcie, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości;
6) zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie:
 a) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
 b) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 c) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 - 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 - 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 d) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 e) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 f) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 g) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 h) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 i) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 j) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 k) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 l) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 m) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 n) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
 - jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
 - inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 o) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy Prawo ochrony przyrody.
7) W przypadkach, o których mowa w ust.  pkt 13 i pkt 14 lit. a, podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew,
8) Z oględzin, o których mowa w pkt 14 lit. b, sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Wnioski i oświadczenia:
1) wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: POBIERZ (20kB) word
2) wzór oświadczenia o udostępnieniu informacji w sposób zwyczajowo przyjęty, członkom spółdzielni, właścicielom budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, członkom wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminy na zgłaszanie uwag – w przypadku wniosku składanego przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową: POBIERZ (15kB) word
3) wzór oświadczenia posiadanym tytule prawny władania nieruchomością / o posiadanym prawie własności, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego: POBIERZ (16kB) word

metryczka


Wytworzył: Monika Felsmann-Rybka (15 września 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (15 września 2017, 13:31:02)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1355