AABS16

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 16

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

REJESTRACJA/WYREJESTROWANIE ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ


Podstawa prawna:
- art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220),
- Załączniki A i B do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 709/2014 z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783).
    
Wymagane dokumenty:
1) wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom lub o wykreślenie zwierzęcia z rejestru.
2) załączniki do wniosku o rejestrację zwierzęcia:
kserokopia zezwolenia na import zwierząt do kraju, lub
kserokopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, lub
kserokopia dokumentu wydanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, lub
kserokopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
3) dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej (w przypadku wniosku o rejestrację zwierzęcia).

Opłaty:
1) opłata skarbowa w wysokości 26 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783).
Opłatę wnosi się:
1) w kasie:
- Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1,
- Starostwa Powiatowego w Chełmnie,
2) lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta:
UWAGA - NOWE KONTO
45 1160 2202 0000 0005 1465 2118

Forma załatwienia sprawy:
Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do w/w rejestru.
Wykreślenie z rejestru zwierzęcia wpisanego do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska
adres: ul. Harcerska 1, pokój nr 21.
nr telefonu: 56 677 24 20.
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-16:30, piątek 7:30-14:30;

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Inne informacje:
1) wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania tego obowiązku.
2) rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.
3) wniosek należy złożyć wraz z załącznikami. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Wnioski:
1) wzór wniosku o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom: POBIERZ (21kB) word
2) wzór wniosku o wykreślenie zwierząt z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom: POBIERZ (20kB) word

metryczka


Wytworzył: Monika Felsmann-Rybka (15 września 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (15 września 2017, 13:26:19)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (2 stycznia 2023, 12:02:21)
Zmieniono: zmiana numeru konta Urzędu Miasta Chełmno

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 779