KT-T-4

KARTA USŁUGI NR: KT-T-4

Wydział Komunikacji i Transportu

LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB:
- SAMOCHODEM OSOBOWYM
- POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 OSÓB I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ


WYMAGANE DOKUMENTY
(wzory druków dostępne do pobrania wraz z wnioskiem o wydanie licencji):
1. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym;

2. zaświadczenie o niekaralności (wydaje Sąd Okręgowy) opatrzone data nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym;

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym:
a) kserokopia prawa jazdy kierowcy (oryginał do wglądu),
b) orzeczenie lekarskie kierowcy (oryginał),
c) orzeczenie psychologiczne kierowcy (oryginał);

4. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
a) markę, typ,
b) rodzaj/przeznaczenie,
c) numer rejestracyjny,
d) numer VIN,
e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;

5. dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami – tylko w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów;

6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

OPŁATY:
1. Za wydanie licencji (nowa):
a) na okres 2-15 lat: 320,00 zł
b) na okres 15-30 lat: 380,00 zł
c) na okres powyżej 30 lat: 450,00 zł

2. Za wydanie wypisu z licencji (nowa) – 1 pojazd:
a) na okres 2-15 lat: 35,20 zł
b) na okres 15-30 lat: 41,80 zł
c) na okres powyżej 30 lat: 49,50 zł

3. Za zmianę licencji wydanej:
a) na okres 2-15 lat: 32,00 zł
b) na okres 15-30 lat: 38,00 zł
c) na okres powyżej 30 lat: 45,00 zł

4. Za zmianę wypisu z licencji wydanej:
a) na okres 2-15 lat: 16,00 zł
b) na okres 15-30 lat: 19,00 zł
c) na okres powyżej 30 lat: 22,50 zł

5. Za wydanie wtórnika licencji (utrata z przyczyn niezależnych) wydanej:
a) na okres 2-15 lat: 32,00 zł
b) na okres 15-30 lat: 38,00 zł
c) na okres powyżej 30 lat: 45,00 zł

6. Za wydanie wtórnika licencji (utrata z przyczyn zależnych) wydanej:
a) na okres 2-15 lat: 80,00 zł
b) na okres 15-30 lat: 95,00 zł
c) na okres powyżej 30 lat: 112,50 zł

7. Za wydanie wtórnika z wypisu z licencji (utrata z przyczyn zależnych i niezależnych) wydanej:
a) na okres 2-15 lat: 3,20 zł
b) na okres 15-30 lat: 3,80 zł
c) na okres powyżej 30 lat: 4,50 zł

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Chełmnie lub przelewem bankowym na rachunek:
Bank Spółdzielczy Brodnica o/Świecie n/Wisłą 49 9484 1163 2726 0753 0764 0001

PEŁNOMOCNICTWO:
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową
w wysokości 17,00 zł na rachunek Urzędu Miasta w Chełmnie:
Bank MILLENNIUM S.A. 45 1160 2202 0000 0005 1465 2118,
(z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Starostwo Powiatowe w Chełmnie
Wydział Komunikacji i Transportu (pok. 219)
ul. Kolejowa 1, 86-200 Chełmno
tel. 56 677-24-64

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób:
- samochodem osobowym
- pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
pobierz w formie edytowalnej (DOC) (35kB) word
pobierz do wydruku (PDF) (180kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dorota Beska (22 maja 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (22 maja 2023, 10:25:33)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (13 lutego 2024, 14:52:24)
Zmieniono: aktualizacja karty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 215