KT-T-3

KARTA USŁUGI NR: KT-T-3

Wydział Komunikacji i Transportu

LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY


Wymagane dokumenty:
(wzory druków dostępne do pobrania wraz z wnioskiem o wydanie licencji):
1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;

2. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt;

3. dokumenty potwierdzające znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro. Roczne sprawozdanie finansowe lub dokumenty potwierdzające:
 a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
 b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 c) udzielanie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 d) własność nieruchomości;

4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Druki do pobrania:
Wniosek (DOC): POBIERZ (71kB) word
Wniosek (PDF): POBIERZ (162kB) pdf

Opłaty:
1. Za wydanie licencji (nowa):
 a) na okres 2-15 lat: 800,00 zł
 b) na okres 15-30 lat: 900,00 zł
 c) na okres powyżej 30 lat: 1.000,00 zł
2. Za zmianę licencji wydanej:
 a) na okres 2-15 lat: 80,00 zł
 b) na okres 15-30 lat: 90,00 zł
 c) na okres powyżej 30 lat: 100,00 zł
3. Za wydanie wtórnika licencji (utrata z przyczyn niezależnych) wydanej:
 a) na okres 2-15 lat: 80,00 zł
 b) na okres 15-30 lat: 90,00 zł
 c) na okres powyżej 30 lat: 100,00 zł
4. Za wydanie wtórnika licencji (utrata z przyczyn zależnych) wydanej:
 a) na okres 2-15 lat: 200,00 zł
 b) na okres 15-30 lat: 225,00 zł
 c) na okres powyżej 30 lat: 250,00 zł

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Chełmnie lub przelewem bankowym na rachunek:
Bank Spółdzielczy Brodnica o/Świecie n/Wisłą
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


Pełnomocnictwo:
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.
na rachunek Urzędu Miasta w Chełmnie:
Bank MILLENNIUM S.A.
45 1160 2202 0000 0005 1465 2118

(z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo)

Termin załatwienia sprawy:
nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Chełmnie
Wydział Komunikacji i Transportu (pok. 219)
tel. 56 677-24-64

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

metryczka


Wytworzył: Dorota Beska (22 maja 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (22 maja 2023, 10:22:33)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169