KT-T-2

KARTA USŁUGI NR: KT-T-2

Wydział Komunikacji i Transportu

ZAŚWIADCZENIE NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE


Wymagane dokumenty:
(wzory druków dostępne do pobrania wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia):
1. oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
2. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
 a) markę, typ,
 b) rodzaj/przeznaczenie,
 c) numer rejestracyjny,
 d) numer VIN,
 e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;
3. dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami – tylko w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów;
4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów.

Druki do pobrania:
Wniosek (DOC): POBIERZ (72kB) word
Wniosek (PDF): POBIERZ (253kB) pdf

Opłaty:
1. Za wydanie zaświadczenia (nowe): 500,00 zł
2. Za wydanie wypisu z zaświadczenia (nowe ) – 1 pojazd: 100,00 zł
3. Za zmianę zaświadczenia: 25,00 zł
4. Za zmianę wypisu z zaświadczenia – 1 pojazd: 10,00 zł
5. Za wydanie dodatkowego wypisu z zaświadczenia – 1 pojazd: 100,00 zł
6. Za wydanie wtórnika zaświadczenia (utrata z przyczyn niezależnych): 25,00 zł
7. Za wydanie wtórnika z wypisu z zaświadczenia (utrata z przyczyn niezależnych): 10,00 zł
8. Za wydanie wtórnika zaświadczenia (utrata z przyczyn zależnych): 25,00 zł
9. Za wydanie wtórnika z wypisu z zaświadczenia (utrata z przyczyn zależnych): 10,00 zł

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Chełmnie lub przelewem bankowym na rachunek:
Bank Spółdzielczy Brodnica o/Świecie n/Wisłą
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


Pełnomocnictwo:
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.
na rachunek Urzędu Miasta w Chełmnie:
Bank MILLENNIUM S.A.
45 1160 2202 0000 0005 1465 2118,

(z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo)

Termin załatwienia sprawy:
nie dłużej niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Chełmnie
Wydział Komunikacji i Transportu (pok. 219)
tel. 56 677-24-64

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

metryczka


Wytworzył: Dorota Beska (22 maja 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (22 maja 2023, 10:19:18)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155