KT-T-1

KARTA USŁUGI NR: KT-T-1

Wydział Komunikacji i Transportu

ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY


Wymagane dokumenty
(wzory oświadczeń dostępne do pobrania wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia):
1. Oświadczenie osoby o pełnieniu roli zarządzającego transportem wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.
W celu spełniania powyższego wymogu Przedsiębiorca musi być w stanie, w każdym momencie roku finansowego spełniać zobowiązanie finansowe o wartości co najmniej równej:
 a) 9 000 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd, 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd lub zespół pojazdów, których DMC przekracza 3,5 t oraz 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd lub zespół pojazdów, których DMC przekracza 2,5 t ale nie przekracza 3,5 t,
 b) 1800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd i 900 EUR na każdy dodatkowo wykorzystywany pojazd, gdy przedsiębiorca wykonuje zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem wyłącznie pojazdów lub zespołów pojazdów, których DMC przekracza 2,5 t, ale nie przekracza 3,5 t;

3. Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres przedsiębiorcy i jego siedziby albo adresu zamieszkania;

4. Informację z Krajowego Rejestru Karnego (wydaje Sąd Okręgowy lub elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej: www.ekrk.ms.gov.pl) dotyczącą osoby:
 a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
 b) prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
 c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy
- o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a;

5. Oświadczenie osoby:
 a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
 b) prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
 c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy
- o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

6. Oświadczenie osoby:
 a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
 b) prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
 c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy
- o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust 2a;

7. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,

8. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić aktualny wykaz pojazdów samochodowych, zawierający:
 a) markę/typ,
 b) rodzaj/przeznaczenie,
 c) numer rejestracyjny/kraj rejestracji,
 d) numer VIN,
 e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
 f) dopuszczalną masę całkowitą,
 g) oświadczenie o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do transportu drogowego rzeczy pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w przypadku gdy zgłoszonym pojazdem będzie wykonywany wyłącznie tego rodzaju transport;

Druki do pobrania:
Wniosek (DOC): POBIERZ (123kB) word
Wniosek (PDF): POBIERZ (243kB) pdf

Opłaty:
1. Za wydanie zezwolenia (nowe): 1.000,00 zł
2. Za wydanie wypisu z zezwolenia (nowe ) – 1 pojazd: 110,00 zł
3. Za zmianę zezwolenia: 100,00 zł
4. Za zmianę wypisu z zezwolenia- 1 pojazd: 50,00 zł
5. Za wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia – 1 pojazd: 110,00 zł
6. Za wydanie wtórnika zezwolenia (utrata z przyczyn niezależnych): 100,00 zł
7. Za wydanie wtórnika z wypisu z zezwolenia (utrata z przyczyn niezależnych): 10,00 zł
8. Za wydanie wtórnika zezwolenia (utrata z przyczyn zależnych): 250,00 zł
9. Za wydanie wtórnika z wypisu z zezwolenia (utrata z przyczyn zależnych): 10,00 zł

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Chełmnie lub przelewem bankowym na rachunek:
Bank Spółdzielczy Brodnica o/Świecie n/Wisłą
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


Pełnomocnictwo:
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.
na rachunek Urzędu Miasta w Chełmnie:
Bank MILLENNIUM S.A.
45 1160 2202 0000 0005 1465 2118

(z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo)

Termin załatwienia sprawy:
Nie dłużej niż 3 miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Chełmnie
Wydział Komunikacji i Transportu (pok. 219)
tel. 56 677-24-64, e-mail: m.sulecki@powiat-chelmno.pl

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE;
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.


metryczka


Wytworzył: Dorota Beska (22 maja 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (22 maja 2023, 10:01:45)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185