KT-R-5

KARTA USŁUGI NR: KT-R-5

Wydział Komunikacji i Transportu

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO LUB WYDANIE JEGO WTÓRNIKA


Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego lub jego wtórnika

1. W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na kolejne adnotacje o dacie następnego badania technicznego pojazdu, do wniosku właściciel dołącza:
1) dowód rejestracyjny,
2) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego z adnotacją określającą kolejny termin badania.

2. W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność na wniosek właściciela pojazdu wydaje się jego wtórnik po:
1) oddaniu dotychczasowego zniszczonego dowodu rejestracyjnego,
2) jeżeli w centralnej ewidencji pojazdów brak jest informacji o terminie następnego badania technicznego pojazdu, organ rejestrujący wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po przedstawieniu przez właściciela pojazdu zaświadczenia o pozytywnym wyniku ważnego badania technicznego pojazdu.

3. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu, wydawany jest wtórnik dowodu po:
1) złożeniu stosownego oświadczenia, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
2) jeżeli w centralnej ewidencji pojazdów brak jest informacji o terminie następnego badania technicznego pojazdu, organ rejestrujący wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po przedstawieniu przez właściciela pojazdu zaświadczenia o pozytywnym wyniku ważnego badania technicznego pojazdu.

Opłaty:
Za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu pobiera się opłaty:
 – dowód rejestracyjny ....................... 54,00 zł,
 – pozwolenie czasowe ........................ 18,50 zł,

Opłatę wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001Przewidywany termin załatwienia sprawy:
- W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 – Wydział Komunikacji i Transportu
 – Nr telefonu: (56) 677- 24- 57, 677-24-22, 677-24-61

Tryb odwoławczy:
Brak.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników.


Uwagi:
1. Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli po przedłożeniu pełnomocnictwa albo oświadczenia, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.
2. Nie ma obowiązku wymiany zapełnionego dowodu rejestracyjnego. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności badania technicznego.


metryczka


Wytworzył: Dorota Beska (20 października 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (20 października 2022, 15:05:55)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dorota Beska (3 lipca 2023, 13:21:30)
Zmieniono: aktualizacja podstawy prawnej - usunięcie opłaty ewidencyjnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 371