KT-R-4

KARTA USŁUGI NR: KT-R-4  

Wydział Komunikacji i Transportu

CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHUWycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
– samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
– ciągniki samochodowe;
– pojazdy specjalne;
– autobusy,
– samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji

Wymagane dokumenty:
1) wniosek;
2) załączniki:
– oryginał dowodu rejestracyjnego,
– tablice rejestracyjne do depozytu,
– oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji (dotyczy samochodu osobowego).

Opłaty:
Samochód ciężarowy, przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne, autobusy:
80,00 zł za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy.
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
 a) 4 zł - od 3 do 12 miesiąca,
 b) 2 zł - od 13 do 24 miesiąca,
 c) 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

Samochód osobowy:
80,00 zł za decyzję o czasowym wycofaniu samochodu osobowego z ruchu na okres 3 miesięcy.
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o 4 zł licząc od 4 do 12 miesiąca.

Opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu,

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Miejsce załatwienia sprawy
- Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
- Nr telefonu: (56) 677-24-57, 677-24-22, 677-24-61; fax 56 677-24-21
- e-mail: rejestracja@powiat-chelmno.pl komunikacja@powiat-chelmno.pl

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

Uwagi:
Samochód ciężarowy, przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne, autobusy mogą być czasowo wycofane z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza dotychczasową decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu może ulec skróceniu. Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
Samochody osobowe mogą być wycofane w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:
a) w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6 PRD, tj:
     - który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
     - w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
b) w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

Właściciel pojazdu składając wniosek o czasowe wycofanie samochodu osobowego z ruchu, składa oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu technicznym dopuszczenie do ruchu następuje na podstawie przedłożonego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (31 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (31 października 2017, 14:43:36)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (18 kwietnia 2023, 11:06:52)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 982