KT-R-2

KARTA USŁUGI NR: KT-R-2

Wydział Komunikacji i Transportu

WYREJESTROWANIE POJAZDU


Wymagane dokumenty:
1) Demontaż pojazdu:
- wniosek
- zaświadczenie o demontażu pojazdu, zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu o demontażu  lub przyjęciu niekompletnego pojazdu wydanego w innym państwie, wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
- dowód rejestracyjny,
- tablicę(e) rejestracyjne,
- tablica dodatkowa (jeżeli była wydana).

2) Kradzież pojazdu:
- wniosek
- dowód rejestracyjny
- oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.

3) Wywóz za granicę
- wniosek
- dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą, wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
- dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne (jeżeli są wymagane).

Opłaty:
- 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu
- za pełnomocnictwo 17,00 zł (za wyjątkiem zwolnień ustawowych),

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Starostwa lub na konto Urzędu Miasta Chełmna:
45 1160 2202 0000 0005 1465 2118

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Miejsce załatwienia sprawy:
- Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
- Nr telefonu: (56) 677-24-57; 677-24-22, 677-24-61, fax 56 677-24-21
- e-mail: rejestracja@powiat-chelmno.pl komunikacja@powiat-chelmno.pl

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania  pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

Uwagi:
1) W celu wyrejestrowania pojazdu czasowo wycofanego z ruchu, do wniosku zamiast dowodu rejestracyjnego, właściciel pojazdu dołącza decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
2) W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie.
Wszystkich czynności związanych z wyrejestrowaniem pojazdu, organ dokonuje na wniosek właściciela (właścicieli) pojazdu albo osoby przez niego (nich) upoważnionej (należy przedłożyć upoważnienie).

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (31 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (31 października 2017, 14:23:08)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (18 kwietnia 2023, 11:04:08)
Zmieniono: aktualizacja karty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2304