KT16

KARTA USŁUGI NR: KT 16

Wydział Komunikacji i Transportu

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW


Podstawa prawna:
 - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami,
 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców,
 - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców wraz z oświadczeniem, o następującej treści: "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą, znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami" (oświadczenie stanowi integralną część wniosku). Oświadczenie powinno zawierać również: firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji (dostępny w urzędzie).
2. do wniosku należy dołączyć:
 a) dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty za wydanie zaświadczenia.

Opłaty:
Za wydane lub zmianę zaświadczenie potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców uiszcza się opłatę w wysokości 500,00 zł.

Opłatę wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
Nr pokoju: 111
Nr telefonu: (56) 677 24 15, 533 322 295
e-mail: prawajazdy@powiat-chelmno.pl
Godziny pracy: pn., śr., czw.: 7:30 – 15:30, wt.:7:30 – 16:30 , pt. 7:30 – 14:30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:
Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia: salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy
2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;
3) posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (31 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (31 października 2017, 11:19:18)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dorota Beska (24 sierpnia 2023, 08:35:23)
Zmieniono: aktualizacja danych adresowych i podstaw prawnych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 797