KT14a

KARTA USŁUGI NR: KT 14a

Wydział Komunikacji i Transportu

DOKONYWANIE WPISU DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW
i WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW


Podstawa prawna:
 - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami
 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji
 - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wpis do ewidencji instruktorów,
2. do wniosku należy dołączyć:
 a) kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (co najmniej średnie),
 b) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na wykładowców,
 c) zaświadczenie o  niekaralności za:
 - przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 - przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 - przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 - prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 - przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 - przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 d) dowód uiszczenia opłaty.

Egzaminy przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu.

Opłaty:
 - za wpis do ewidencji wykładowców - 50,00 zł.

Opłatę wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
Nr pokoju: 111
Nr telefonu: (56) 677 24 15, 533 322 295
e-mail: prawajazdy@powiat-chelmno.pl
Godziny pracy: pn., śr., czw.: 7:30 – 15:30, wt.:7:30 – 16:30 , pt. 7:30 – 14:30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:
Legitymację instruktora wydaje się na okres wynikający z terminu badań, o których mowa w art. 122 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Wymagania:
 Wykładowcą może być osoba, która:
1) ma co najmniej średnie wykształcenie;
2) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na wykładowców i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu – dotyczy wykładowców osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
3) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
4) nie była karana wyrokiem sądu za:
 a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 g) jest wpisana do ewidencji wykładowców

Wykładowca jest obowiązany:
1) przekazywać staroście:
 a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
 b) informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2) corocznie uczestniczyć w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6;
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach;
4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
6) posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (31 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (31 października 2017, 11:15:33)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dorota Beska (24 sierpnia 2023, 08:40:02)
Zmieniono: aktualizacja danych adresowych i podstaw prawnych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 803