KT14

KARTA USŁUGI NR: KT 14

Wydział Komunikacji i Transportu

DOKONYWANIE WPISU DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW
I WYDAWANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami
 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji
 - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wpis do ewidencji instruktorów,
2. do wniosku należy dołączyć:
 a) 1 fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 b) kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (co najmniej średnie),
 c) kserokopię uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem (posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy),
 d) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 e) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 f) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów,
 g) zaświadczenie o niekaralności,
 h) dowód uiszczenia opłaty za wpis.

Badania lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu.
Kurs dla kandydatów na instruktorów może prowadzić ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.

Egzaminy przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu.

Opłaty:
 - za wpis do ewidencji instruktorów - 50,00 zł.

Opłatę wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
Nr pokoju: 111
Nr telefonu: (56) 677 24 15, 533 322 295
e-mail: prawajazdy@powiat-chelmno.pl
Godziny pracy: pn., śr., czw.: 7:30 – 15:30, wt.:7:30 – 16:30 , pt. 7:30 – 14:30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:
Legitymację instruktora wydaje się na okres wynikający z terminu badań, o których mowa w art. 122 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Wymagania:
Instruktorem jest osoba, która:
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
2) posiada prawo jazdy :
 a) kategorii A co najmniej przez okres 3 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
 b) kategorii B co najmniej przez okres 3 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
 c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
3) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora ;
6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
9) jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Instruktor jest obowiązany:
1) przekazywać staroście:
 a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
 b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-5 - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6;
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6;
4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
6) posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (31 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (31 października 2017, 11:11:59)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dorota Beska (24 sierpnia 2023, 08:42:34)
Zmieniono: aktualizacja danych adresowych i podstaw prawnych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 792