KT04

KARTA USŁUGI NR: KT 04

Wydział Komunikacji i Transportu

WYMIANA ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa, z dnia 20 września 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wymianę prawa jazdy;
2. do wniosku należy dołączyć:
a) kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
b) kserokopię posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwie umocowanego urzędnika przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych,
c) cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy,
d) dowód uiszczenia opłaty oraz opłaty ewidencyjnej.

Opłata:
- za wydanie prawa jazdy  - 100 zł.

Opłatę wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
do 30 dni od daty złożenia wniosku o wymianę prawa jazdy, w przypadku wymiany prawa jazdy ze sprawdzeniem kwalifikacji maksymalny okres oczekiwania na prawo jazdy wynosi do 30 dni od daty zdania egzaminu państwowego teoretycznego pod warunkiem uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
Nr pokoju: 111
Nr telefonu: (56) 677 24 15, 533 322 295
e-mail: prawajazdy@powiat-chelmno.pl
Godziny pracy: pn., śr., czw.: 7:30 – 15:30, wt.: 7:30– 16:30 , pt.: 7:30 – 14:30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:
W przypadku ubiegania się o wymianę zagranicznego prawa jazdy nie określonego w konwencjach o ruchu drogowy Przed zgłoszeniem do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego celem zdania części teoretycznej egzaminu państwowego, należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji celem otrzymania numeru identyfikacyjnego profilu kandydata na kierowcę (PKK.)

Zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego nie jest konieczne w przypadku gdy zagraniczny dokument prawa jazdy wydany jest przez:
Państwo będące członkiem UE,
- Konfederację Szwajcarską,
- Państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
- Państwo stroną Konwencji o Ruchu Drogowym lub dokument prawa jazdy odpowiadający wzorowi określonemu w tych konwencjach.
W celu wydania wtórnika prawa jazdy osobie, której prawo jazdy wydane zostało przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, należy wystąpić do właściwego organu tego państwa o podanie danych zamieszczonych na oryginale dokumentu.
W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej należy wystąpić do organu, który wydał to prawo jazdy, o potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie organu wydającego, wystąpienie o potwierdzenie jest dokonywane za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w tym państwie. Nie podlega obowiązkowi weryfikacji w państwie wydania prawo jazdy osoby, która uzyskała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, azyl, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany w rozumieniu art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680).
Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, określone w konwencjach o ruchu drogowym, może kierować odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.
Wykaz państw, których krajowe prawa jazdy mogą być wymienione bez zdania części teoretycznej egzaminu państwowego:

WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE
Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Irlandia, Dania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, Cypr, Estonia, Czechy, Litwa, Węgry
WYKAZ PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
Islandia, Liechtenstein, Norwegia

WYKAZ PAŃSTW STRON KONWENCJI O RUCHU DROGOWYM SPORZĄDZONEJ W WIEDNIU DNIA 8 LISTOPADA 1968 R.
Republika Południowej Afryki, Republika Albanii, Republika Austrii, Bahamy, Królestwo Bahrajnu, Republika Białorusi, Królestwo Belgii, Bośnia i Hercegowina, Federacyjna Republika Brazylii, Republika Bułgarii, Republika Chorwacji, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Estońska, Republika Filipin, Republika Finlandii, Republika Francuska, Republika Grecka, Gruzja, Kooperacyjna Republika Gujany ,Islamska Republika Iran, Państwo Izrael, Serbia i Czarnogóra, Republika Kazachstanu, Demokratyczna Republika Konga, Republika Kuby, Państwo Kuwejt, Republika Litewska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Łotewska, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Królestwo Marokańskie, Republika Mołdawii, Księstwo Monako, Mongolia, Republika Federalna Niemiec, Republika Nigru, Królestwo Norwegii, Islamska Republika Pakistanu, Federacja Rosyjska, Rumunia, Republika San Marino, Republika Senegalu, Republika Seszeli Republika Słowacka, Republika Słowenii, Konfederacja Szwajcarska, Królestwo Szwecji Republika Środkowoafrykańska, Republika Tadżykistanu, Turkmenistan, Ukraina, Wschodnia Republika Urugwaju, Republika Uzbekistanu, Republika Węgierska, Republika Włoska, Republika Wybrzeża Kości Słoniowej, Republika Zimbabwe.

PAŃSTWA, Z KTÓRYMI RZECZPOSPOLITA POLSKA ZAWARŁA DWUSTRONNE UMOWY O WZAJEMNYM UZNAWANIU PRAW JAZDY
Cesarstwo Japonii, Republika Korei, Tunezja.

metryczka


Wytworzył: Marzena Cirkowska (22 czerwca 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (22 czerwca 2017, 13:34:49)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dorota Beska (3 lipca 2023, 14:13:25)
Zmieniono: usunięcie opłaty ewidencyjnej, aktualizacja danych kontaktowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1325