KT02

KARTA USŁUGI NR: KT 02

Wydział Komunikacji i Transportu

WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy,
2. do wniosku należy dołączyć:
a) kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
b) kserokopię prawa jazdy, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych,
c) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia, wynikającej z posiadanego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców.
d) dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej,
e) kserokopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa, jeżeli zmiana dot. nazwiska, w pozostałych przypadkach dowód osobisty do wglądu.

Opłata:
- za wydanie prawa jazdy - 100 zł.


Opłatę wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
do 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy.
W wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentów i po uiszczeniu przez wnioskującego wymaganych opłat, wysyłane jest zamówienie na wyprodukowanie tego dokumentu do producenta blankietów z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
Nr pokoju: 111
Nr telefonu: (56) 677 24 15, 533 322 295
e-mail: prawajazdy@powiat-chelmno.pl
Godziny pracy: pn., śr., czw.: 7:30 – 15:15, wt.: 7:30 – 16:30 , pt.: 7:30 – 14:30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:
Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.

metryczka


Wytworzył: Marzena Cirkowska (22 czerwca 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (22 czerwca 2017, 13:28:39)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dorota Beska (3 lipca 2023, 14:04:07)
Zmieniono: usunięcie opłaty ewidencyjnej, aktualizacja danych kontaktowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1686