KT01

KARTA USŁUGI NR: KT 01

Wydział Komunikacji i Transportu

WYDANIE PRAWA JAZDY W ZWIĄZKU Z ROZSZERZENIEM UPRAWNIEŃ


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa, z dnia 20 września 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy, składany przed przystąpieniem do szkolenia na prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
2. do wniosku należy dołączyć:
a) kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
b) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
c) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - dotyczy prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
d) pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi nie ukończyła 18 lat (dotyczy prawa jazdy kat. AM, A1, B1, T),
e) kserokopię posiadanego prawa jazdy,
f) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

Opłaty:
- za wydanie prawa jazdy - 100 zł.

Opłatę wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


Przewidywany termin i sposób załatwienia sprawy:
W terminie, nieprzekraczającym 2 dni roboczych, zostanie najpierw wygenerowany w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK).
Wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) następuje bezpośrednio stronie za pokwitowaniem.
Następnie po zdaniu egzaminu na prawo jazdy zainteresowany uiszcza powyższe opłaty.
W wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentów i po uiszczeniu przez wnioskującego wymaganych opłat, wysyłane jest zamówienie na wyprodukowanie tego dokumentu do producenta blankietów z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
W wyniku negatywnej weryfikacji dokumentów wydawana jest decyzja o odmowie wydania prawa jazdy.
Sprawy związane z wydaniem prawa jazdy załatwia osobiście zainteresowany.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
Nr pokoju: 111
Nr telefonu: (56) 677 24 15, 533 322 295
e-mail: prawajazdy@powiat-chelmno.pl
Godziny pracy: pn., śr., czw.: 7:30 – 15:30, wt.: 7:30– 16:30 , pt.: 7:30 – 14:30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy wydania prawa jazdy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w, terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:
1. Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek:
1) dla kat. AM – 14 lat,
2) dla kat. A1,B1,T - 16 lat ,
3) dla kat. A2,B,B+E,C1 lub C1+E - 18 lat ,
4) dla kat. A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2 – 20 lat,
5) dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kat. A – 21 lat,
6) dla kat. C, C+E, D1, D1+E – 21 lat,
7) dla kat. A, D, D+E – 24 lata.

2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:
1) 18 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E;
2) 19 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.

3. Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;
2) 19 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;
3) 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:
1)   C i C+E wynosi 18 lat;
2)   D i D+E wynosi 21 lat.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi:
1)   23 lata lub
2)   21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.

metryczka


Wytworzył: Marzena Cirkowska (22 czerwca 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (22 czerwca 2017, 13:21:08)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dorota Beska (3 lipca 2023, 13:39:29)
Zmieniono: usunięcie opłaty ewidencyjnej, aktualizacja danych kontaktowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1886