KT-R-1

KARTA USŁUGI NR: KT-R-1

Wydział Komunikacji i Transportu

REJESTRACJA POJAZDU


Wymagane dokumenty:

1. Pojazd nowy, zakupiony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
1) wniosek właściciela pojazdu,
2) dowód własności pojazdu,
3) świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
4) oryginał dowodu odprawy celnej przewozowej lub dokument potwierdzający zapłatę/brak obowiązku zapłaty akcyzy lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy albo oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży o posiadaniu oryginału lub kopii dokumentów dotyczących zapłaty akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Dokument potwierdzający zapłatę/brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy wymagane są dla nabytego wewnątrzwspólnotowo i niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), lub samochodu ciężarowego (kategoria homologacyjna N1) podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" albo samochodu specjalnego  (kategoria homologacyjna M1 i N1).

2. Pojazd sprowadzony z zagranicy:
1) wniosek właściciela pojazdu,
2) dowód własności pojazdu lub dokument, na podstawie którego nastąpiło powierzenie pojazdu (w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu),
3) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
4) dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
5) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy – dla samochodów osobowych i pojazdów rodzaju: "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna Ml i N1),
6) tłumaczenia przysięgłe dokumentów sporządzonych w językach obcych,
7) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu jeśli jest wymagane;
8) tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie,
9) informacja o dacie sprowadzenia pojazdu (dotyczy pojazdu sprowadzonego od 01.01.2020 r.).


3. Pojazd uprzednio zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
1) wniosek właściciela pojazdu,
2) dowód własności pojazdu,
3) dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym bądź z zaświadczeniem z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu
4) tablice rejestracyjne.


4. W przypadku zgłoszenia do rejestracji pojazdu zabytkowego właściciel pojazdu dodatkowo dołącza do wniosku o rejestrację:
1) uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów.
2) zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.

Terminy
Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
- nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
- sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami ma na powyższe czynności 90 dni.
W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.


Opłaty:
- 160,00 zł - nowy, używany lub sprowadzony samochód,
- 120,00 zł - motocykl, ciągnik, przyczepa,
- 110,00 zł - motorower,
- 66,50 zł  - w przypadku rejestracji pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, bez wydawania pozwolenia czasowego.

Pojazdy zabytkowe:
- 180,00 zł  - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 130,00 zł - w przypadku motocykli, przyczep, ciągników rolniczych lub motorowerów (tablica zabytkowa motocyklowa),
- 110,00 zł  - w przypadku motorowerów (tablica motorowerowa)

Tablice indywidualne:
- 1080,00 zł - samochód
- 580,00 zł - motocykl


Opłatę za rejestrację pojazdu wnosi się w kasie Starostwa lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


Opłata skarbowa:
- za wydanie zaświadczenia 17,00 zł,
- za pełnomocnictwo 17,00 zł (za wyjątkiem zwolnień ustawowych),
- za poświadczenie zgodności duplikatów, wyciągów, wypisów, kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy 5,00 zł,

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Starostwa lub na konto Urzędu Miasta Chełmna:
45 1160 2202 0000 0005 1465 2118

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Miejsce załatwienia sprawy:
- Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
- Nr telefonu: (56) 677-24-57; 677-24-22, 677-24-61, fax 56 677-24-21
- e-mail: rejestracja@powiat-chelmno.pl komunikacja@powiat-chelmno.pl

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

Uwagi:
Dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu, zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację, są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich kolejnych dokumentów, potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się dołączenie do wniosku o rejestrację uwierzytelnionej notarialnie kopii tego dowodu własności.

W przypadku nabycia pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego może być zastąpione oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu albo oryginał lub kopię zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego.

Przy braku dołączonego do wniosku o rejestrację pojazdu oryginału dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub oryginału dowodu odprawy celnej, pojazd może zostać warunkowo zarejestrowany po złożeniu przez właściciela oświadczenia, że w okresie od rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie sprzeda pojazdu, a dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dowód odprawy celnej dostarczy do urzędu najpóźniej przy odbiorze dowodu rejestracyjnego.

Wszystkich czynności związanych z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego, organ dokonuje na wniosek właściciela (właścicieli) pojazdu albo osoby przez niego (nich) upoważnionej (należy przedłożyć upoważnienie).

metryczka


Wytworzył: Dorota Beska (17 marca 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (25 marca 2016, 11:54:59)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dorota Beska (19 stycznia 2024, 14:07:30)
Zmieniono: Aktualizacja karty KT-R-1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6519