zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kotłowni gazowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.2510.3.2019.2020.JG
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 9 listopada 2020  15:30
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertą na wykonanie inwestycji jest oferta nr 3 złożona przez Hosta Group Sp. z o.o., Sp.k., 87-122 Grębocin, ul. Kowalewska 20 
_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 26.11.2020 r.

Chełmno dnia 26.11.2020 r.

Znak sprawy: ZZP.2510.3.2019.2020.JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie inwestycji pn. „Budowa kotłowni gazowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie”.


Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 26.11.2020 r. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie inwestycji pn. „Budowa kotłowni gazowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie”.

Najwyżej oceniony Oferent nr 3 (Hosta Group Sp. z o.o., Sp.k.), uzupełnił w wyznaczonym terminie ofertę o dokumenty wymienione w Rozdz. VI, pkt 5 SIWZ, wobec powyższego komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertą na wykonanie inwestycji jest oferta nr 3 złożona przez Hosta Group Sp. z o.o., Sp.k., 87-122 Grębocin, ul. Kowalewska 20.

Wnioski komisji przetargowej:
1. Udzielić zamówienia oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę.


_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 16.11.2020 r.

Chełmno dnia 16.11.2020 r.

Znak sprawy: ZZP.2510.3.2019.2020.JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego oceny ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie inwestycji pn. „Budowa kotłowni gazowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie”.


Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 25.09.2020 r. dokonała oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego".

Komisja dokonała oceny poszczególnych ofert zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, oferenci uzyskali następującą ilość punktów:

Nr oferty, Nazwa Oferenta,
punkty za cenę brutto, punkty za deklarowany okres gwarancji, punkty za doświadczenie kierownika budowy, ocena łączna.
 
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki, 87-100 Toruń, ul. Drzymały 14/10
cena: 49,62 pkt, gwarancja: 30,00 pkt, doświadczenie: 10,00 pkt, łącznie: 89,62 pkt.

2. Przedsiębiorstwo GRAMET Sławomir Gray, 62-030 Luboń, ul. Kościuszki 116
cena: 32,42 pkt, gwarancja: 30,00 pkt, doświadczenie: 0,00 pkt, łącznie: 62,42 pkt.

3. Hosta Group Sp. z o.o., Sp.k., 87-122 Grębocin, ul. Kowalewska 20
cena: 60,00 pkt, gwarancja: 30,00 pkt, doświadczenie: 10,00 pkt, łącznie: 100,00 pkt.

4. INFRATECH Sp. z o.o., Sp. k., 86-200 Chełmno, ul. Młyńska 7
cena: 55,65 pkt, gwarancja: 30,00 pkt, doświadczenie: 10,00 pkt, łącznie: 95,65 pkt.

Komisja stwierdza, że najwyżej ocenioną ofertą jest oferta nr 3, złożona przez Hosta Group Sp. z o.o., Sp.k., 87-122 Grębocin, ul. Kowalewska 20, która uzyskała 100 pkt w ocenie ofert.

Wnioski komisji przetargowej;
1. Wezwać najwyżej ocenionego oferenta do uzupełnienia oferty o dokumenty wymienione w Rozdz. VI, pkt 5 SIWZ.
2. Termin złożenia dokumentów do dnia 24.11.2020 r.

_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 10.11.2020 r.

Chełmno dnia 10.11.2020 r.

Znak sprawy: ZZP.2510.3.2019.2020.JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego otwarcia złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie inwestycji pn. „Budowa kotłowni gazowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie”.


Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 10.11.2020 r. dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na „Budowę kotłowni gazowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie”.

Część jawna posiedzenia – otwarcie ofert.
1. Przewodniczący komisji poinformował przybyłych o kwocie pieniędzy przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania.
Kwota przeznaczona w budżecie na wykonania zadania to 423.568,72 zł. brutto.

2. Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie i czasie wpłynęły cztery oferty.

3. Złożone oferty zostały otwarte po czym odczytano nazwę oferentów oraz oferowaną cenę brutto, deklarowany okres gwarancji i doświadczenie kierownika budowy.

4. W postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty, Nazwa Oferenta, Oferowana cena brutto, Deklarowany okres gwarancji, Doświadczenie kier. budowy.
 
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki, 87-100 Toruń, ul. Drzymały 14/10
cena brutto: 455.542,75 zł., gwarancja: 5 lat, doświadczenie: 3 budowy.

2. Przedsiębiorstwo GRAMET Sławomir Gray, 62-030 Luboń, ul. Kościuszki 116
cena brutto: 697.247,15 zł., gwarancja: 5 lat, doświadczenie: 1 budowa.

3. Hosta Group Sp. z o.o., Sp.k., 87-122 Grębocin, ul. Kowalewska 20
cena brutto: 376.771,02 zł., gwarancja: 5 lat, doświadczenie: 3 budowy.

4. INFRATECH Sp. z o.o., Sp. k., 86-200 Chełmno, ul. Młyńska 7
cena brutto: 406.219,43 zł., gwarancja: 5 lat, doświadczenie: 3 budowy.

Przypominamy:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp ( załącznik do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

Uwaga:
W myśl przepisów ustawy Pzp, złożenie przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, przed zamieszczeniem przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest czynnością nieskuteczną. Oznacza to, iż Wykonawca, który złoży przedmiotowe oświadczenie np. wraz z ofertą musi ponownie złożyć tenże dokument w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku zaniechania tej czynności przez Wykonawcę, zostanie on wezwany do uzupełnień z mocy art. 26 ust 3 ustawy Pzp, względnie do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.


_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 05.11.2020 r.

Powiat Chełmiński informuje, że w SIWZ nastąpiła pomyłka, Rozdz. XIII, pkt 6,  ppkt 1) powinien brzmieć -„Informacja - doświadczenie kierownika budowy” powinna zawierać wykaz robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o wartości zamówienia co najmniej 400.000,00 zł. brutto każda (słownie: czterysta tysięcy), przy realizacji których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - poprawiona (110kB) word

_______________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 23.10.2020 r.

Powiat Chełmiński
ogłasza
przetarg nieograniczony
na
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
kotłowni gazowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie”

_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 601669-N-2020 z dnia 23.10.2020 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 601669-N-2020
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (112kB) pdf


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - poprawiona (110kB) word

Załącznik nr 1, projekt, przedmiary część 1 (20064kB) zip
Załącznik nr 1, projekt, przedmiary część 2 (19871kB) zip

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy (51kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienu warunków udziału w postępowaniu (34kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (38kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót (36kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (35kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (23 października 2020, 12:30:19)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (26 listopada 2020, 12:33:17)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 341