Komunikaty Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 30 stycznia 2024 r.

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie:
- przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnych,
- zgłaszania kandydatów na członków Gminnej/Miejskiej Komisji Wyborczej,
- zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
- w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego.K O M U N I K A T
Komisarza Wyborczego w Toruniu I
z dnia 30 stycznia 2024 r.


I. Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Toruniu I według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Gmina Chełmno - 6032 mieszkańców
2. Gmina Chełmża - 9347 mieszkańców
3. Gmina Ciechocin - 3927 mieszkańców
4. Gmina Czernikowo - 8818 mieszkańców
5. Gmina Golub-Dobrzyń - 8879 mieszkańców
6. Gmina Kijewo Królewskie - 4395 mieszkańców
7. Miasto i Gmina Kowalewo Pomorskie - 11103 mieszkańców
8. Gmina Lisewo - 4824 mieszkańców
9. Gmina Lubicz - 19919 mieszkańców
10. Gmina Łubianka - 7767 mieszkańców
11. Gmina Łysomice - 10468 mieszkańców
12. Gmina Obrowo - 19224 mieszkańców
13. Gmina Papowo Biskupie - 4116 mieszkańców
14. Gmina Radomin - 3905 mieszkańców
15. Gmina Stolno - 5165 mieszkańców
16. Gmina Unisław - 6491 mieszkańców

17. Gmina Wielka Nieszawka - 5146 mieszkańców
18. Gmina Zbójno - 4252 mieszkańców
19. Gmina Zławieś Wielka - 14992 mieszkańców
20. Miasto Chełmno - 16222 mieszkańców
21. Miasto Chełmża - 12657 mieszkańców
22. Miasto Golub-Dobrzyń - 10949 mieszkańców
23. Miasto Toruń - 171751 mieszkańców

II. Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246 oraz z 2020 r. poz. 1211), informuję, co następuje.

W związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 399 oraz art. 478 § 1 Kodeksu wyborczego, prawo zgłaszania kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) przysługuje:
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Zgodnie z art. 402 § 1 oraz art. 403 § 3 i 5 Kodeksu wyborczego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji i zamiarze zgłaszania kandydatów w jednym województwie oraz zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców i zamiarze zgłaszania kandydatów w jednym województwie lub w gminie do 20 000 mieszkańców będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Toruniu I do dnia 12 lutego 2024 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2 w dni robocze w godzinach od godz. 8:15 do godz. 16:15 oraz w sobotę 10 lutego br. od godz. 9:00 do godz. 14:00.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez właściwy organ wyborczy, mogą zgłaszać kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu (adres j. w.), w terminie do dnia 22 lutego 2024 r. do godz. 16:15.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem urzędów gmin, w godzinach pracy urzędów, w terminie do dnia 8 marca 2024 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla ujęcia wyborcy w obwodzie głosowania ze względu na adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania, do dnia 29 marca 2024 r.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 8 lipca 2024 r.), a dla komitetów, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu - do dnia 22 lipca 2024 r. (terminy wydłużone na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: torun.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

Komisarz Wyborczy w Toruniu I
(-) Jacek Grelapobierz komunikat w formie pliku PDF (226kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Jacek Grela (30 stycznia 2024)
Opublikował: Dariusz Banach (6 lutego 2024, 09:18:12)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49