Protokół z XXXI sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XXXI/2022
z XXXI Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 21 grudnia 2022 r.Sesja odbyła się w dniu 21 grudnia 2022 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
 

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami za lata 2020 - 2021:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych:
 - referuje : Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji, Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego:
 - referuje : Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2023 rok:
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2023 - 2037:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski.
16. Informacje.
17. Zakończenie.Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad XXXI sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad w sesji uczestniczyło 16 radnych, /lista obecności stanowi załączniki nr 1 do protokołu/. W chwili otwarcia obrad nieobecny był: radny Mariusz Krzemiński. Zaproszeni goście: Starosta Chełmiński - pan Zdzisław Gamański , Wicestarosta Chełmiński - pan Wojciech Bińczyk, Skarbnik Powiatu - Janina Siemiątkowska, Sekretarz Powiatu - pan Tadeusz Derebecki.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 2 do protokołu/.Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków stwierdził, że porządek obrad XXXI sesji został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołów z XXX i XXIX sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokoły z XXIX i XXX sesji zostały wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i nie zgłoszono do niego uwag. Zapytał, czy radni zgłaszają aktualnie uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz stwierdził, że protokoły powyższe zostały przyjęte.


Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Starosta
przekazał informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, tj. od dnia 25 października do 21 grudnia br.
Zarząd Powiatu w omawianym okresie obradował na 7 posiedzeniach.

Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 9 uchwał w następujących sprawach:
1) powołania imiennego składu komisji konkursowej do oceny ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2023 roku,
2) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej,
3 - 4) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022,
5) przyjęcia projektu budżetu na 2023 rok,
6) przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2023 - 2037,
7) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2023 roku,
8) powołania komisji przetargowej - dot. sprzedaży samochodu,
9) powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie domu pomocy społecznej”.

Zarząd Powiatu przygotował 6 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie będących przedmiotem aktualnej sesji.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - zatwierdził umowę ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie”,
 - zatwierdził aneks nr 1 do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu chełmińskiego”,
 - zatwierdził umowę ze Zgromadzeniem Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem”,
 - zatwierdził sprawozdanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2022 z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Chełmnie,
 - wystąpił z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na 2023 rok na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego - pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”,
 - przyznał nagrody w ramach konkursu dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej oraz wolontariacie,
 - zatwierdził porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu chełmińskiego,
 - zatwierdził umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie”,
 - przyjął aktualizację Planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie na rok 2022,
 - zatwierdził umowę dotacji ze Skarbem Państwa Kujawsko - Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu dot. przekazania dotacji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie,
 - zatwierdził aneks do umowy z firmą URBAŃSKI Sp. z o.o. dot. realizacji zadania pn. „Renowacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie” w ramach inwestycji pn. „Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego” - dot. zmiany kierownika budowy i zmiany terminu wystawienia pierwszej faktury przejściowej,
 - zatwierdził aneks nr 1 do umowy z firmą KONAR A.B. Ciemniccy Sp. z o.o. dot. realizacji zadania pn.„Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie” w ramach realizacji zadania pn. „Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego” - dot. zmiany terminu wystawienia pierwszej faktury przejściowej,
 - zatwierdził aneks nr 4 do umowy z firmą URBAŃSKI Sp. z o.o. dot. realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1” - dot. robót dodatkowych i przesunięcia terminu wykonania zadania,
 - zatwierdził aneks nr 2 do porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie określenia zasad przekazywania rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie. Aneks dotyczy zmniejszenia kwoty planowanej rekompensaty o 50.000 zł.,
 - wyraził zgodę na przebudowę przez Gminę Miasto Chełmno istniejącej gruntowej drogi dojazdowej, zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej nr 1622C Chełmno - Sztynwag, zgodnie z zakresem obejmującym przebudowę istniejącej nawierzchni gruntowej na pieszojezdnię o nawierzchni utwardzonej,
 - zatwierdził porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników w roku szkolnym 2022/2023,
 - zatwierdził sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami za lata 2020 - 2021”,
 - zatwierdził aneks nr 1 do porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współpracy i współfinansowania zadania pn. „Budowa obwodnicy Lisewa - aktualizacja dokumentacji projektowej”,
 - wyraził gotowość do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach środków PFRON,
 - zatwierdził porozumienie z Gminą Lisewo w sprawie współfinansowania pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie,
 - zatwierdził umowę z Powiatem Świeckim w sprawie zasad prowadzenia grupy międzyszkolnej nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Świeciu, sposobu przekazania i rozliczenia dotacji,
 - zatwierdził umowę z Województwem Kujawsko - Pomorskim na dokształcanie przez Kujawsko - Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w roku 2023 młodocianych uczęszczających do trzyletnich branżowych szkół I stopnia,
 - zatwierdził aneksy do umów ze Stowarzyszeniem Ludzie - Ludziom dot. środków PFRON na dofinansowanie realizacji zadania pn. prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie,
 - zatwierdził aneks nr 1 do umowy z PFRON o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,
 - zatwierdził aneks nr 4 do umowy dostawy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S. A. w sprawie wytwarzania i dostarczania dokumentów komunikacyjnych,
 - zatwierdził rozliczenie dotacji udzielonej w 2022 r. Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Ponadto zapoznał z realizacją planów inwestycyjnych w powiecie.


Ad. 6.
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami za lata 2020 - 2021.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie sprawozdania.

Pan Wicestarosta - przedstawił Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami za lata 2020 - 2021 /załącznik nr 3 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Starostę Chełmińskiego - Zdzisława Gamańskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska / załącznik nr 5do protokołu/ oraz Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXI/227/2022 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych /załącznik nr 7 do protokołu/.


Ad. 8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Starostę Chełmińskiego - Zdzisława Gamańskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej do projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXI/228/2022 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego /załącznik nr 10 do protokołu/.


Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2023 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2023 rok znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 11 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXI/229/2022 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2023 rok /załącznik nr 12 do protokołu/.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 13 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 14 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXI/230/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką /załącznik nr 15 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036 znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 16 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXI/231/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036 /załącznik nr 18 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 19 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu powiatu chełmińskiego /załącznik nr 20 do protokołu/ oraz pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 21 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXI/232/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką /załącznik nr 22 do protokołu/.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2023 - 2036.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2023 - 2036 znajdujący się na druku nr 7 /załącznik nr 23 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu powiatu chełmińskiego /załącznik nr 24 do protokołu/ oraz pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXI/233/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2023 - 2036 /załącznik nr 26 do protokołu/.


Ad. 14.
Interpelacje i zapytania.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne interpelacje i zapytania.


Ad. 15.
Wolne wnioski.

Radny Aleksander Peszka
zapytał pana Starostę na temat przewozów autobusowych. Zapytał, czy powiat chełmiński podpisał już stosowną umowę na 2023 rok w tej sprawie z wojewodą kujawsko - pomorskim, a jeśli nie to czy jest zaplanowana data, kiedy może to nastąpić. Radny zapytał, czy jest pewność, że nowo powstałe kursy ruszą zgodnie z planem od nowego roku. Ponadto radny Aleksander Peszka zapytał, czy starosta jest w posiadaniu wiedzy , czy na podstawie jednego biletu miesięcznego podróżujący będzie mógł jeździć dwoma liniami komunikacyjnymi.

Pan Starosta - przekazał, że podpisanie umowy z wojewodą kujawsko - pomorskim planowane jest na 29 grudnia br. Dodał, że jest natomiast promesa od wojewody w tej sprawie, w związku z czym możliwe było podpisanie umów z przewoźnikami na transport publiczny. Co do kwestii biletów to pan Starosta wyjaśnił, iż nie jest w posiadaniu takiej wiedzy. Natomiast może się dopytać w tej sprawie.
 
Radny Dariusz Jach - stwierdził, że mieszkańcy powiatu chełmińskiego i świeckiego zgłaszają problemy w przemieszczaniu się po drodze krajowej nr 91. Radny zauważył, że aktualnie nie widać żadnych prac remontowych na drodze, a ruch wahadłowy jest sporym utrudnieniem choćby dla osób dojeżdżających do pracy. Zapytał Starostę czy posiada wiedze na temat planów remontowych tej drogi.

Pan Starosta - powiedział, że nie jest w posiadaniu szczegółowej wiedzy, jednak wystąpił do GDDKiA z zapytaniem o tą sytuację. Wskazał, że odpowiedz póki co nie dotarła. Dodał, że z nieoficjalnych źródeł wie o problemie jaki wystąpił przy remoncie a mianowicie pojawieniu się gruntów nienośnych. Pa Starosta przekazał, że powiadomi radnego jak tylko będzie wiedział coś więcej w przedmiotowej sprawie.


Ad. 16.
Informacje.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- poinformował o analizie oświadczeń majątkowych dokonanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego /wg załącznika nr 27 i 28/. Pan Błażejewicz złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.


Ad. 17.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXXI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.


Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Janusz Błażejewicz (15 marca 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (15 marca 2023, 09:06:00)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180