Protokół z XXX sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XXX/2022
z XXX Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 22 listopada 2022 r.Sesja odbyła się w dniu 22 listopada 2022 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie
 

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego wraz z wyposażeniem”:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisja Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisja Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w 2023 r. linii komunikacyjnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
 - referuje: Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
 - opinia Komisja Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
9. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2022 r.:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - dyskusja.
10. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad XXX sesji Rady Powiatu VI kadencji. Powiedział, że sesja jest zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Zarządu Powiatu /wg załącznika nr 1/.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad w sesji uczestniczyło 15 radnych, /lista obecności stanowi załączniki nr 2 do protokołu/. Nieobecny był radny Marcin Pilarski i radna Magdalena Pudło. Zaproszeni goście: Starosta Chełmiński - pan Zdzislaw Gamański , Wicestarosta Chełmiński - pan Wojciech Bińczyk, Skarbnik Powiatu - Janina Siemiątkowska, Sekretarz Powiatu - pan Tadeusz Derebecki.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/.Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków stwierdził, że porządek obrad XXX sesji został przyjęty.


Ad. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika - o zreferowanie tematu.
 
Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 5 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXX/222/2022 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022/załącznik nr 6 do protokołu/.


Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego wraz z wyposażeniem”.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika - o zreferowanie tematu.
 
Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego wraz z wyposażeniem” znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 7 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXX/223/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego wraz z wyposażeniem”/załącznik nr 9 do protokołu/.


Ad. 6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 10 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 11 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXX/224/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką /załącznik nr 12 do protokołu/.


Ad. 7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036 znajdujący się na druku nr 4/załącznik nr 13 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 14 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXX/225/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036 /załącznik nr 15 do protokołu/.


Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w 2023 r. linii komunikacyjnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią - Dorotę Beska - Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Naczelnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie utworzenia w 2023 r. linii komunikacyjnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 16 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska do projektu uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXX/226/2022 w sprawie utworzenia w 2023 r. linii komunikacyjnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,/załącznik nr 18 do protokołu/.


Ad. 9.
Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2022 r.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie informacji.

Pani Skarbnik - zreferowała informację Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2022 r /załącznik nr 19 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - otworzył dyskusję.

Radna Barbara Konieczna - zapytała czy w budżecie mogą wystąpić drastyczne zachwiania w dochodach lub wydatkach do końca roku budżetowego.

Pani Skarbnik powiedziała, że jeżeli chodzi o dochody inwestycyjne, to tutaj część środków z uwagi na to, że nie jest pewna, czy one w tym roku wpłyną ze względu na długi proces weryfikacyjny, to częściowo przesunęła je na rok 2023, a w to miejsce wprowadziła dochody z PIT-u, które powiat otrzymał. Dodała , iż nie ma sygnałów by budżet mógł być zachwiany.

Innych dyskutantów w temacie nie było.


Ad. 10.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXX sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.


Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Janusz Błażejewicz (15 marca 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (15 marca 2023, 08:59:52)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163