Protokół z XXIX sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XXIX/2022
z XXIX Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 25 października 2022 r.


Sesja odbyła się w dniu 25 października 2022 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie
 

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie "Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2023":
 - referuje: członek Zarządu Powiatu,
 - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli:
 - referuje: członek Zarządu Powiatu,
 - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński:
 - referuje: członek Zarządu Powiatu,
 - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
9. Informacja Zarządu Powiatu Chełmińskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022:
 - referuje: Naczelnik Wydziału OZKS,
 - dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji w oświacie:
 - referuje: Przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2023 roku:
 - referuje: członek Zarządu Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 8/.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 9/.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Chełmińskiego i jej składu osobowego:
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 10/.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Mienia Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego:
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 11/.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Rady Powiatu Chełmińskiego:
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 12/.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
 - referuje: Dyrektor PCPR w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 13/.
20. Interpelacje i zapytania.
21. Wolne wnioski.
22. Informacje.
23. Zakończenie.Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad XXIX sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad w sesji uczestniczyło 16 radnych, /lista obecności stanowi załączniki nr 1 do protokołu/. Nieobecna była radna Barbara Konieczna. Zaproszeni goście: Starosta Chełmiński - pan Zdzisław Gamański , Wicestarosta Chełmiński - pan Wojciech Bińczyk, Skarbnik Powiatu - Janina Siemiątkowska, Sekretarz Powiatu - pan Tadeusz Derebecki oraz pani Ewa Wirosławska - Dyrektor PCPR w Chełmnie. W posiedzeniu brali ponadto udział dyrektorzy placówek oświatowych.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 2 do protokołu/. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków stwierdził, że chciałby wnieść do porządku autopoprawkę polegająca na dodaniu w punkcie 20 sprawy przyjęcia uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kolejne punkty porządku obrad zostaną wówczas przesunięte zgodnie z numeracją . W związku z brakiem uwag do powyższego poddał porządek pod głosowanie wraz z wniesioną autopoprawką . Porządek obrad XXIX sesji został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokoły z XXVIII i XXVII sesji zostały wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i nie zgłoszono do nich uwag. Zapytał, czy radni zgłaszają aktualnie uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz stwierdził, że protokoły zostały przyjęte.


Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Starosta
przekazał informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, tj. od dnia 28 czerwca 2022 r. do dnia 25 października 2022 br.

Zarząd Powiatu w omawianym okresie obradował na 12 posiedzeniach.

Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 18 uchwał w następujących sprawach:
1) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
2) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
3) wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie w przypadku nieobecności dyrektora,
4) zatwierdzenia regulaminu powiatowego konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” organizowanego podczas Dożynek Powiatowo - Gminnych Lisewo 2022,
5) przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności rzemieślniczej/rękodzieła promujących Powiat Chełmiński,
6) powołania Komisji w Plebiscycie na Nauczyciela Roku 2022,
7) wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 060119C w Nowych Dobrach”,
8) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2022 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego, zobowiązań i należności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za II kwartał 2022 r.,
9) określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2023 r.,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu powiatowego konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” organizowanego podczas Dożynek Powiatowo - Gminnych Lisewo 2022”,
11) wyrażenia opinii w sprawie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060132C w Dolnych Wymiarach”,
12) wyrażenia opinii w sprawie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060123C w Klamrach”,
13) pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1926C, położonego w gminie Białe Błota na terenie powiatu bydgoskiego,
14 - 15) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022,
16) zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
17) przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2023,
18) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2023 roku.

Zarząd Powiatu przygotował 8 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
1) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022,
2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036,
3) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
4) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński,
5) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2023”,
6) likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
7) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
8) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2023 roku.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - zatwierdził arkusze organizacyjne po ostatecznym naborze do szkół na rok szkolny 2022/2023,
 - zatwierdził umowę z Energą Operator S. A. na wykonanie przyłącza elektrycznego do planowanego do budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie,
 - zatwierdził aneks do umowy z Biurem Projektowo - Kosztorysowym Zygmunt Szuster w sprawie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Utworzenie warsztatów szkolnych dla ZS CKZ w Grubnie,
 - z okazji Święta Policji Zarząd Powiatu przyznał nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy Powiatowej Policji w Chełmnie,
 - zatwierdził umowę z firmą P.H.U. ANDAR Anna Gralińska dot. koncertu Tobiasza Staniszewskiego,
 - zatwierdził sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za I półrocze 2022 r. oraz Sprawozdanie za I półrocze 2022 r. z rentowności oddziałów szpitalnych i innych ośrodków kosztów,
 - podpisał umowę z PFRON w sprawie realizacji programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Dostępne mieszkanie,
 - zatwierdził umowę z PFRON w sprawie realizacji przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B, D,
 - zatwierdził umowy z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg I Mostów Świecie na wykonanie zadań wspólnych na drogach powiatowych - dotyczące dróg powiatowych Papowo Biskupie - Nowy Dwór Królewski oraz Obory - Robakowo,
 - podpisał umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie współfinansowania zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie,
 - przyznał nagrody w ramach powiatowego konkursu „Piękna Zagroda” w kategorii najbardziej zadbana zagroda wiejska: oraz najbardziej zadbana działka siedliskowa,
 - podpisał porozumienie z Powiatem Brodnickim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy,
 - ustalił wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od 1.09.2022 r. do 28.02.2023 r.,
 - złożył wniosek o przyznanie tytułu „Kujawsko - Pomorski Lider Edukacji dla pani Doroty Żulewskiej Dyrektora Zespołu Szkół CKZ w Grubnie,
 - zatwierdził „Kalendarz powiatowych zawodów sportowych na rok szkolny 2022/2023”,
 - postanowił przystąpić w 2023 r. do realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim”,
 - zwiększył podstawowe kwoty wynagrodzeń osób pełniących rodzinną pieczę zastępczą zawodową, o kwotę 400 zł brutto, począwszy od miesiąca września br.,
 - zaakceptował projekt umowy w sprawie „Usuwania oraz przechowywania pojazdów do 3,5 t usuniętych z terenu powiatu chełmińskiego na zasadach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”,
 - przyznał nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - przyznał nagrody Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności rzemieślniczej/rękodzieła promujących Powiat Chełmiński: Janowi Malinowskiemu, Zbigniewowi Rębacz, Ewelinie Jagielskiej,
 - nagrodził nauczycieli w ramach konkursu Plebiscyt na Nauczyciela Roku 2022,
 - przyjął Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 i przekazał ją do Rady Powiatu,
 - zatwierdził aneks nr 4 do umowy zawartej z firmą Usługi Transportowe „ES - BUS” Eichler Sebastian w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przewozach autobusowych,
 - na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Kaniowa zakupił i przekazał przedstawicielom Kaniowa agregat prądotwórczy oraz namiot w ramach środków przeznaczonych na pomoc Ukrainie,

Poinformował ponadto o realizowanych i planowanych zadaniach inwestycyjnych w powiecie chełmińskim.


Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie "Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2023".

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Małgorzatę Giżyńską - Członka Zarządu Powiatu Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Małgorzata Giżynska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie "Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2023"znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 3 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załącznik nr 4 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIX/209/2022 w sprawie "Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2023"/załącznik nr 5 do protokołu/.


Ad. 7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Małgorzatę Giżyńską - Członka Zarządu Powiatu Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Małgorzata Giżynska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 6 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załącznik nr 7 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIX/210/2022 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli /załącznik nr 8 do protokołu/.


Ad. 8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Małgorzatę Giżyńską - Członka Zarządu Powiatu Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Małgorzata Giżynska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 9 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załącznik nr 10 do protokołu/.

Dyskusja:
Radna Violetta Gryszan - podziękowała, że przychylono się do stworzenia uchwały w tym kształcie. Dodała, że problemy w szkolnictwie są znaczne, szczególnie płacowe ale także co za tym idzie kadrowe w tej omawianej grupie nauczycieli. Podziękowała w imieniu nauczycieli , że Zarząd Powiatu pochyla się nad tymi problemami.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Piotra Siębora. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIX/211/2022 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński /załącznik nr 11 do protokołu/.


Ad. 9
Informacja Zarządu Powiatu Chełmińskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Dorotę Ćwik - Naczelnika Wydziału OZKS o zreferowanie tematu.

Pani Dorota Ćwik - omówiła informację Zarządu Powiatu Chełmińskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022/załącznik nr 12 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji w oświacie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - poprosił pana Marcina Pilarskiego - Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu, Kultury i Turystyki o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Marcin Pilarski - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji w oświacie znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 13 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załącznik nr 14 do protokołu/.

Dyskusja:

Pani Aleksandra Glowacka - Dyrektor SOSW w Chełmnie - zabrała głos w sprawie kształcenia specjalnego i edukacji włączającej. Powiedziała, że edukacji włączająca jest trendem ogólnoeuropejskim i wydaje się być procesem przesądzonym zmieniającym paradygmat polskiej oświaty. Powiedziała, że to nie jest reforma szkolnictwa specjalnego , tylko zmiana paradygmatu polskiego szkolnictwa. Założeniem tego podejścia jest włączenie wszystkich uczniów, w tym niepełnosprawnych, w nurt edukacji ogólnodostępnej. A co za tym idzie przekształcenie szkoły specjalnej w specjalistyczne centra wspierające proces inkluzywności. Priorytety w tym zakresie zamieszczone na stronach MEN i Ośrodka Rozwoju Edukacji zapewniają: zapewnienie dostępu do pomocy udzielanej jak najwcześniej dziecku , poprawę jakości nauczania, nowy sposób oceny potrzeb uczniów , gdzie wyłącza się orzecznictwo poradni , tworzenie różnych ścieżek kształcenia zawodowego i wsparcia wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych. Powiedziała , że na przestrzeni kolejnych 10 lat na potrzeby wprowadzania edukacji włączającej przeznaczonych zostanie 25 mld zl. Właśnie dobiega końca program pilotażowy , w ramach którego w każdym województwie zostało utworzone specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą. W województwie Kujawsko - Pomorskim jest to Zespół Szkół Specjalnych nr 26 w Toruniu. Docelowo w każdym powiecie ma zostać powołany taki ośrodek, który zmieni charakter pracy nauczyciela specjalnego. Na stronach ORE czytamy, że zadaniem tych ośrodków będzie wspieranie szkół ogólnodostępnych w podnoszeniu jakości edukacji włączającej. Założeniem jest również taka zmiana podstawy programowej nauczania, aby realizować ją mogły wszystkie dzieci. Zdaniem pani Dyrektor nie będzie to łatwe, trzeba będzie zmienić wymagania co do jakości wiedzy i umiejętności ucznia. Dodała , że mówi się również o odejściu od egzaminów zewnętrznych. Te planowane działania mają charakter nowatorski i zmierzają do zmiany systemowej. Wskazała, że z relacji koordynatora projektu toruńskiego wynika, że odbiór społeczny tych zmian jest krytyczny. Pani Dyrektor zauważyła, że aktualnie dzieci ze szkół specjalnych mają pełną bazę edukacyjna przystosowana do ich potrzeb , pozbawioną barier, a także wysoko wyspecjalizowana kadrę nauczycieli. Stwierdziła , że założenie że nauczyciel szkoły ogólnodostępnej stanie się ekspertem nie tylko w swojej dziedzinie, ale w różnych dysfunkcjach jest utopijne, przez długie lata niemożliwe, wymagające zmiany mentalnej i głębokiego przeobrażenia systemu oświaty. Wskazał na płynące zagrożenia z wprowadzanej reformy. Zakładanie , że dziecko z głęboką niepełnosprawnością będzie mogło ukończyć szkołę ogólnodostępną z powodzeniem jest założeniem z góry błędnym. Pani Dyrektor poprosiła o przychylenie się nad kwestią problemu edukacji włączającej.

Radna Violetta Gryszan - stwierdziła, że Pani Dyrektor powiedziała wszystko odnośnie edukacji włączającej. Dodała, że pomysł wyrządzi dużo więcej zła, niż to potrzebne edukacji, dlatego jest za tym, aby edukacja włączająca nie została jako program zrealizowana i bardzo się cieszy, że dzisiaj na sesji rozmawiamy na tematy oświaty.
Powiedziała, że „Chciałabym też przybliżyć państwu, dlaczego jednym z punktów naszego stanowiska jest kwestia wynagrodzeń nauczycieli i tak troszeczkę tutaj na ten temat powiedzieć. Wydawałoby się, że jako Powiat Chełmiński jesteśmy w korzystnej sytuacji, jeśli chodzi o oświatę, bo dzięki władzom samorządowym, pracy wielu ludzi tutaj zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, czy Wydziału Edukacji, czy też komórki, która zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych, uważam, że naprawdę w sposób maksymalny wykorzystane zostały środki unijne dla poprawy jakości kształcenia w naszych placówkach oświatowych, ale również i jeśli chodzi o wyposażenie, czy też również wyremontowanie i modernizację naszych placówek oświatowych. To jest bardzo istotne. Szkoły wyremontowane, doposażone posiadają sale gimnastyczne i tutaj tylko takie maleńkie ale. Ale cóż z tego, jeśli może tak się zdarzyć, że za kilka, kilkanaście lat nie będzie komu uczyć. Po wielu rozmowach z dyrektorami placówek, dyskusjach, analizach dotyczących oświaty na Komisji Edukacji dostrzegamy wiele niepokojących zjawisk, między innymi braki kadrowe w oświacie, wakaty, zastępstwa, praca nauczycieli w dwóch szkołach, trzech szkołach.
Z czego one wynikają? Brak zainteresowania zawodem nauczyciela i nie dopływem, tak bym to nazwała, młodych nauczycieli to przede wszystkim nieatrakcyjne wynagrodzenia.
Średnie wynagrodzenia tak głośno zawsze komentowane we wszelkiego rodzaju mass mediach nie są wynagrodzeniami, które faktycznie spływają do nauczycieli.
To są jakieś abstrakcyjne dla większości nauczycieli pieniądze. Nauczyciel początkujący obecnie pensję zasadniczą ma w wysokości 3 424 złotych brutto, za 4 miesiące będzie tyle wynosiło minimalne wynagrodzenie. Nikogo nie zachęcimy do pracy w zawodzie nauczyciela, jeśli będzie otrzymywał takie wynagrodzenie. Nieatrakcyjne wynagrodzenie nauczyciela początkującego już na starcie, tak jak powiedziałam, oscylujące w granicach minimalnego wynagrodzenia za pracę gwarantowane na 4 lata, dopóki będzie miał awans, będzie trwał awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, czyli szczerze mówiąc, te 4 lata on zamknięty jest w tym minimalnym wynagrodzeniu. Ale przy obecnym stanie wynagrodzenia, może liczyć na podwyżkę po 4 latach 173 złotych brutto w pensji zasadniczej. Ogromne wymagania, jakie są w zakresie wykształcenia nauczycieli najlepiej, jeśli to będą nauczyciele wielokierunkowi .Dokształcanie pokrywane w 50%, 60%, może czasem 70% Żeby być kilku kierunkowym nauczycielem, no to trzeba niestety, ale tych pieniędzy ze swojej kieszeni wyłożyć też dosyć sporo. No i teraz przy takich wynagrodzeniach to myślę, że chyba za bardzo nie ma z czego. Ciągły hejt w stosunku do nauczycieli. Przedstawianie nieprawdziwych faktów odnośnie pracy nauczycieli. 18 - godzinny tydzień pracy. 2,5 miesiąca urlopu.
Nikt o tych 18 godzinach pracy. Nauczyciel pracuje zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela 40 godzin tygodniowo. Tak jak wszyscy inni pracownicy w Polsce, tylko że 18 godzin tygodniowo pracuje z kredą przy tablicy. Natomiast pozostałe godziny, to musi przygotować się do zajęć, uczestniczyć w radach pedagogicznych, wywiadówkach, sprawdzać zeszyty, kartkówki, sprawdziany, prace klasowe, testy, wypełniać dzienniki, pisać różnego rodzaju sprawozdania, rozmawiać z rodzicami, z uczniami, załatwiać sprawy wychowawcze. Czyli jest ogrom dodatkowej pracy, która wynika z faktu, że jest się nauczycielem. W ostatnich latach nauczyciele zostali silnie doświadczeni też przez naprędce Przeprowadzono reformę oświaty. Pamiętamy, że likwidowane były gimnazja. Dzisiaj efekty mamy podwójny rocznik, który wchodzi do szkół średnich.
Kryzys edukacyjny wywołany pandemią wirusa, nieprzygotowaniem zupełnym polskich szkół do efektywnego zdalnego nauczania. Cały hejt spadł znowu na nauczycieli, ale nauczyciele nie otrzymali ani wyposażenia żadnego. Kompletnie nic, żeby móc właściwie, efektywnie wykonywać swoją pracę, pracowali na swoim własnym sprzęcie w swoich własnych domach często gęsto, dzieląc się komputerami, laptopami ze swoimi dziećmi, zawód nauczyciela dla młodych przestaje być atrakcyjny.
Spora grupa nauczycieli obecnie pracujących Proszę Państwa, myśli o zmianie zawodu.
Po prostu nieatrakcyjność wynagrodzeń sprawia, że o tym myślą. Sytuacja ta dotyka nie tylko duże środowiska, wielkie aglomeracje, ale zaczyna dotykać również nas.
Za chwilę zacznie się podkupywanie, już dzisiaj tak się dzieje, podkupywanie nauczycieli. Dlaczego mówiłam o tych dwóch, trzech szkołach czasem, w których pracują nauczyciele? Ponieważ jest niedobór w niektórych kierunkach, w niektórych specjalnościach i stąd pojawia się, że dyrektorzy proszą o to, żeby nauczyciele przyszli jeszcze do nich uczyć. Ale wiadomo, jak wygląda, jeśli nauczyciel nie ma trochę czasu na to, żeby przygotować lekcje, jest przemęczony, zmęczony, efekty tego będą też widoczne może za 2, może za 3, a mianowicie stan zdrowia się pogorszy, więcej urlopów zdrowotnych dla poratowania zdrowia. To wszystko będzie miało za chwilę swój finał. Na koniec chciałabym zwrócić jeszcze na jedną uwagę. Polska należy do krajów z najniższymi zarobkami nauczycieli według parytetu siły nabywczej w momencie wejścia na rynek pracy nauczycieli początkujących. Pensji polskich nauczycieli według tego standardu są wyższe jedynie od Węgier i Słowacji.
W Holandii, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Dani na starcie nauczyciele zarabiają dwukrotnie więcej. Podwyżki zaproponowane zarówno przez rząd 7,8%, czy zaproponowane przez Ministerstwo raczej nie znajdą odzwierciedlenia, 9% nie dają wzrostu wynagrodzeń, a ich obniżkę zgodnie z parytetem siły nabywczej dają jakieś 6% dla nauczycieli mianowanych i nauczycieli dyplomowanych. Dziękuję bardzo.

Radny Dariusz Jach - powiedział że „chciałby się skupić nad tym trzecim założeniem tego zagadnienia, o którym dyskutujemy, a mianowicie de facto wzmacnianie, jakby myślenie o edukacji włączającej. Tak, jak słusznie powiedziała Pani Dyrektor Głowacka na 100% dzieci diagnozowanych u nas jako osoby z niepełnosprawnością, czy z trudnościami rozwojowymi, teraz wchodzi taki nowy termin (niewyraźne) różnorodnych, tylko 30% tych dzieci trafia do szkolnictwa specjalnego. Pytanie jest, dlaczego trafia do tego szkolnictwa specjalnego? Otóż trafia, dlatego iż może to jest temat niepopularny i pewno czasami uważany jako niehumanitarny, ale dzieci te po prostu na miarę, biorąc pod uwagę ich możliwości rozwojowe do innych instytucji trafić nie mogą. A co przyświeca głównym założeniem tej reformy, czyli edukacji włączającej, gdzie celem tak naprawdę jest włączenie 100% dzieci z niepełnosprawnościami do tych instytucji, które są poza systemem szkolnictwa specjalnego, Otóż wiąże się to z pewnym niezrozumieniem samego pojęcia integracji. Ponieważ integracja oznacza włączanie do normalnego życia społecznego, tylko nie mówi się jeszcze o drugiej części tej definicji, na miarę możliwości osoby włączanej. 30% średnio dzieci są to osoby, które śmiem twierdzić, trafiając do normalnego systemu, w cudzysłowiu normalnego systemu edukacyjnego są w jakiś sposób krzywdzone, dlatego że po prostu w tych szkołach sobie nie poradzą. Z drugiej strony też trzeba sobie spojrzeć na te dzieci, które chodzą do szkół specjalnych w tak zwanej normie. Obrazowo w danej klasie, na przykład obecność dwóch dzieci autystycznych. Jak działa to na tą klasę? Dlatego między innymi pojawiły się w szkolnictwie specjalnym różnego typu formy dla dzieci autystycznych. To jest raz. Gratulując Komisji pomysłu i troski o te zapisy, które się znalazły, o te, że tak powiem przeciwdziałanie tej szkodliwej reformie edukacji włączającej chcę jeszcze powiedzieć, reprezentuję akurat instytucję, która no nie jest instytucją w systemie oświaty. My jako warsztaty terapii zajęciowej skupiamy absolwentów różnych instytucji, właśnie tych szkolnictwa publicznego w cudzysłowie normalnego, tego specjalnego. Nie ulega żadnej wątpliwości, iż absolwenci szkół specjalnych są najlepiej przygotowani ze wszystkich absolwentów, trafiających do naszych warsztatów. A dlaczego? Bo trafiły właśnie do instytucji specjalnej, gdzie pracuje wyspecjalizowana kadra. Ile środków i zabiegów również zarządu, jak i nas Radnych kosztuje to, ażeby mieć taki ośrodek, jaki mamy tak wyposażony, to przecież dokładnie wiemy i to są tego typu owoce. Ta reforma, która zmierza w tym kierunku eliminacji, bo tak naprawdę likwidacji szkolnictwa specjalnego jest reformą szkodliwą.
Dlatego apeluję do radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję”

Prowadzący Obrady - Pan Janusz Błażejewicz - powiedział , że również zabierze głos w dyskusji jako nauczyciel i jako członek Komisji. Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości co do tego, że ten pomysł Komisji jest odnośnie tego 3 punktu niejasny, to zapraszam na zajęcia do szkoły naszej, do Pani Głowackiej dlatego, że my jako Komisja jak tam byliśmy, byliśmy pod wrażeniem zajęć, które tam się odbywają. To są zajęcia w małych oddziałach, gdzie prowadzą te zajęcia wyspecjalizowane już osoby, gdzie w te, żeby zapewnić te zajęcia, Starostwo Powiatowe bardzo dużo zainwestowało nie od razu, tylko że co roku inwestując, to ja naprawdę byłem pod wrażeniem, jak te zajęcia funkcjonują. My mieliśmy tą możliwość, bo Pani Dyrektor akurat tak zaplanowała, że my wchodziliśmy do tych salek jak te dzieci pracują, więc to było widoczne. Dlatego mówię, jeżeli ktoś ma wątpliwości, to należy się umówić albo w przyszłym roku iść z naszą komisją i zobaczyć, jak to świetnie, jak to świetnie funkcjonuje. Natomiast chciałbym też nawiązać do tego, co mówiła Radna Gryszan, że niedługo będzie brakowało nauczycieli. Popatrzcie Państwo, mieliśmy w poprzednim punkcie informacje o stanie zatrudnienia, którą Pani Dorota Ćwik nam przedstawiała. Dyplomowanych nauczycieli, tak jak mówiła, jest 140. Wśród tych nauczycieli, ja już nie będę się rozwodził, są tacy nauczyciele, którzy zostali 15 lat temu w jakiś sposób oszukani i oni zostali przetrzymani w zawodzie, tak jak między innymi ja i my niedługo będziemy szli na te nasze przedłużone emerytury, natomiast ja chciałbym Państwu przeczytać, ilu mamy stażystów, ilu mamy kontraktowych, czyli tych nowych nauczycieli, którzy dopiero wchodzą do zawodu, Zawodu, a przypomnę, że ja na przykład w mojej szkole nie pamiętam, kiedy ostatnio byli praktykanci, czyli ci, którzy studiują. Nie ma praktykantów. Proszę Państwa, w Zespole Szkół numer 1 stażystów jest 0. W Zespole Szkół numer 2 stażystów jest 0. W Zespole Szkół Kształcenia w Grubnie jest 2 i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy jest 2, a kontraktowych tych, którzy już tak jak Radna Gryszan mówiła, czyli przynajmniej 4 lata i już uczą, kontraktowych jest w Zespole Szkół numer 1 2,5 średnio, wiadomo, że to jest uśrednione. W Zespole Szkół numer 2 jest 2. W Grubnie jest 5 i w Szkole Specjalnej jest 7, ale tam też jest najwięcej nauczycieli. Są to dane, które pokazują, że no niestety, jeżeli nic się w najbliższym czasie nie zmieni, to naprawdę za kilka lat nie będzie komu uczyć i problem, kto będzie miał. Problem będą miały powiaty, gminy i ich dyrektorzy, dlatego my chcieliśmy zaapelować, już zacząć mówić, żeby później nie było za późno, Najwięcej, co do tego pierwszego punktu, na pewno mógłby powiedzieć Pan starosta, który kiedyś się chwalił, że zawsze jeszcze na jakieś inwestycje, na coś zostawało subwencji, a od wielu lat musimy dokładać z naszych środków, dlatego jako komisja, jak gdyby pozbieraliśmy to wszystko, co chcieliśmy o oświacie powiedzieć i w jaki sposób zaakcentować, że my, samorząd no nie chcemy stać biernie, tylko chcemy o te sprawy walczyć.

Radny Piotr Siębor - powiedział , że „tak naprawdę Pan Przewodniczący dotknął tego tematu, bo miałem inaczej mówić, ale Pan Przewodniczący opowiedział, że od wielu lat już został kiedyś też oszukany. Ja to naprawdę ubolewam, że teraz dopiero taka uchwała wchodzi z naszej strony. Myślę, że ona powinna wejść kilkanaście lat temu, bo jako jeden rząd, który tutaj jest obecny, chciałbym, żebyśmy też zauważyli, że ten rząd nie widzi tego problemu. Nie odnoszę się do tej trzeciej kwestii co do szkół specjalnych, bo nie chcę się odnosić, bo byłem też w tej szkole specjalnej i jestem sam pełen podziwu, jak ona funkcjonuje, więc nie chcę się do tego odnosić. W każdym bądź razie mimo że wewnętrznie podzielam obawy co do tej reformy właśnie jeżeli będzie, póki co ona nie weszła i póki co takiej ustawy też nie ma, ale tak jak powiedział Pan Przewodniczący, no wiele rządów zaniedbało ten problem. Musimy nadrabiać zaległości . Nie tylko ta grupa zawodowa, ale wszystkie inne grupy zawodowe są w potrzebie i trzeba podejść obiektywnie i w gruncie rzeczy się cieszę, że tą uchwałę podejmujemy, że zwracamy uwagę, bo to myślę, jest tak naprawdę wyjście naprzeciw i nie tylko myślimy tutaj o naszych nauczycielach z naszego powiatu, tylko w ogóle ogólnie o grupie zawodowej. Zauważamy ten problem. Miejmy nadzieję, że inni go też zauważą, ale ja też mam nadzieję, że Państwo zauważycie, że to nie jest wina, bo ja to tak odbieram, że teraz mówimy wszyscy, że to jest wina tego rządu, że nie ma, nie ma i żyjemy w rzeczywistości bardzo trudnej, nie zależnej nie tylko od naszego rządu, o sytuacji zewnętrznej, jaka panuje wokół Polski. A co do Pani Gryszan mówi, że w Niemczech, Holandii, Belgii są takie duże zarobki na początku dla nauczycieli, myślę, że jeszcze długo do tych państw nie będziemy mogli się porównywać a przede wszystkim, jeżeli mamy się porównywać do Niemiec, czy Austrii, myślę, że to jest porównanie nieadekwatne i nieodpowiednie jest porównać się akurat do tych krajów.
Dziękuję bardzo.

Radna Małgorzata Giżyńska - Szanowni Państwo, wiem, że padło już wiele głosów w tej dyskusji i właściwie wszystko albo prawie wszystko zostało powiedziane. Ja bym chciała jednakże zabrać głos. System oświaty w Polsce począwszy od roku 1990 był reformowany i w mojej ocenie, czyli telefony poszły w bardzo dobrym kierunku.
Świetnie przygotowana reforma, która doprowadziła do podziału dwustopniowego systemu kształcenia na trzystopniowy i wprowadziła gimnazjum. W wielkich trudach się to rodziło, wielkie dyskusje były i bardzo poważne na temat ustalenia podstawy programowej dla gimnazjum. Wiem, bo wiele razy uczestniczyłam w tych pracach.
Byłam w zespołach konsultacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej i uczestniczyłam osobiście w pracach nad podstawą programową w gimnazjum.
Wiem, o czym mówię i wiem, jak powszechnie to było dyskutowane i wiem, że wszyscy znali autorów podstawy programowej i było to konsultowane w bardzo szerokich środowiskach. Gimnazjum funkcjonowało przez wiele lat i tak jak to jest w oświacie, na efekty trzeba poczekać. Wiele razy się modyfikowały. Nie było też genialnym rozwiązaniem i wymagało zmian, ale nie zmiany polegającej na jego likwidacji.
Za gigantyczne pieniądze przeprowadzono gigantyczną chaotyczną reformę systemu oświaty i zlikwidowano gimnazja w Polsce, które dopiero właściwie docierały z jakością kształcenia do poziomów europejskich i w tych pomiarach jakości kształcenia, polskie gimnazjum było na poziomie europejskim, nawet i czasami na pierwszych miejscach.
Gimnazjum dawało tą otwartość młodzieży w mojej ocenie, przygotowywało młodzież do kreatywnego, obywatelskiego życia. Nie mamy gimnazjum. Wrócono wstecz do roku 1968, kiedy powstała 8 - letnia szkoła podstawowa i przywrócono tamten system kształcenia. Teraz to nie jest prawda, że ten program nie jest realizowany dotyczący edukacji włączającej, bo w tej chwili realizowany jest rządowy program, który się nazywa Dostępność+. Za te miliardy złotych, o których mówiła Pani Dyrektor w tej chwili realizowany jest w całej Polsce program pilotażowy w kujawsko - pomorskim województwie w tej szkole specjalnej, o której wspominała Pani Dyrektor. W mojej ocenie i bezapelacyjnie dochodzę do wniosku, od dłuższego się czasu zastanawiam, czemu to ma służyć? O co chodzi? W mojej ocenie chodzi tym razem nie o jakąś europejską filozofię kształcenia specjalnego, bo do tego to się sprowadza. To się podpiera ten program Dostępność+ tym, że to jest takie nowatorskie, europejskie. W gruncie rzeczy w mojej ocenie chodzi o pieniądze i wyłączenie z systemu edukacji części dzieci z niepełnosprawnościami. Ja nie mam absolutnie nic przeciwko edukacji włączającej i pragnę to zaznaczyć. W tej chwili edukacja włączająca jest powszechnie dostępna, jeżeli rodzic chce umieścić swoje dziecko w szkole masowej, to jest to dziecko w szkole masowej przyjmowane. Za tym dzieckiem do szkoły masowej podąża jego subwencja oświatowa dedykowana na to dziecko. Ona jest bardzo wysoka, to są środki rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych na jedno dziecko. Za te pieniądze to dziecko w szkole masowej dostaje nauczyciela wspomagającego, pomoc nauczyciela, specjalne zajęcia terapeutyczne, jest zaopiekowane, ale ten proces budowany jest w porozumieniu między rodzicem, a szkołą. Często jest tak i myślę, że to jest bardzo uczciwe, że szkoła mówi bardzo nam przykro, nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszystkich tego typu zajęć, które wynikają z zaleceń dotyczących kształcenia specjalnego, ustalonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Proszę zwrócić uwagę na to, że teraz kształcenie włączające ma się odbyć z pominięciem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, która ma ustalić jakiego rodzaju zajęcia są dla tego dziecka potrzebne. Bo ja chcę, żebyśmy sobie zdali, bo nie wszyscy wiemy, sprawę z następującej rzeczy. Mam dziecko o specjalnych potrzebach. Udaję się z nim do poradni. Poradnia dokonuje badań, powołuje zespół lekarzy, zapoznaje się, obserwuje dziecko i ustala katalog rzeczy, mówiąc kolokwialnie, które muszą być temu dziecku zapewnione. Za tymi wszystkimi zajęciami idą pieniądze. Dziecko to idąc do szkoły masowej musi mieć zrealizowane wszystkie, ale to absolutnie wszystkie zalecenia z tego orzeczenia. Na to czasami tak jak powiedziałam, dostaje kilkadziesiąt, to nie jest 20, to jest 50, 60000 Jeżeli szkoła podoła temu, a rodzic jest zadowolony, to jest to dobra forma edukacji włączającej, ale jest grupa dzieci, grupa dzieci, która ma tak duże zaburzenia w funkcjonowaniu, tak jak tu Radny mówił, że jest nowe określenie, którego nawet się nie chcę uczyć na ten rodzaj niepełnosprawności, które najnormalniej w świecie, gdy będą przymuszone do tego, żeby przejść do szkoły masowej z tak dużą i poważną niepełnosprawnością czy to ruchową, czy to połączoną z intelektualną, że po pierwsze, rodzice zrobią wszystko, żeby nie narażać dziecka na taki stres przebywania w szkole masowej, że będą chcieli zachować to dziecko w domu. Daje system obecnie taką możliwość, bo jest tak zwana edukacja domowa, ale przecież ci, którzy pracują nad tym projektem, też o tym pomyśleli, żeby koszt edukacji domowej zmniejszyć powiedziano nie, nie, od edukacji domowej to my będziemy odchodzić. W związku z tym dziecko albo pójdzie do szkoły masowej albo zrobi wszystko, żeby dostać nie wiem, opinię, zaświadczenie, że dziecko się nie nadaje do szkoły i zostanie w domu, tak jak było to Niegdyś w okresie międzywojennym. I w latach 60. Do tego zmierzamy.
Teraz tak, czemu to ma służyć? Dobru dziecka? Absolutnie nie. Każdy powiat ma swoją szkołę specjalną, jedną albo dwie, albo trzy w zależności od potrzeb, które są doinwestowane, gdzie finansowane było kształcenie tych nauczycieli, gdzie jest cały katalog specjalistów, gdzie mamy, nasza szkoła specjalna uważam, nie wiem, czy Pani dyrektor czegoś brakuje, a jeżeli czegoś Pani dyrektor brakuje to zawsze jest w stanie Pani po wsparciu powiatu uzupełnić swoje wyposażenie. I teraz co? Zamienimy to w Centrum Wsparcia Kształcenia Specjalnego? Jak będzie wyglądało Centrum Wsparcia Kształcenia Specjalnego? Te dzieci pójdą do szkół masowych, a szkoła specjalna z tym centrum będzie robiła tak, no zachowa tam pewną ilość nauczycieli, specjalistów, bo przecież dla pozostałych nie będzie pracy. Oni pójdą wykształceni z najwyższymi kwalifikacjami i znajdą sobie pracę gdzie? Na przysłowiowej kasie w Biedronce, czy pójdą do tych szkół podstawowych, gdzie będzie jego potrzeba pracy 2 godziny tu, 3 godziny tam i 4 godziny. A co z tym sprzętem, wyposażeniem dedykowanym tym dzieciom?

Radny Aleksander Peszka - powiedział, że chciałby nawiązać do sprawy subwencji oświatowej, bo Pan Starosta tak musnął to, że tak powiem, na początku na 2023 rok w ustawie budżetowej zostało zaplanowane 64,4 miliarda złotych tytułem subwencji oświatowej, co jest wzrostem o ponad 11 mld zł, czyli 20,8% co do roku tego i ta wielkość subwencji praktycznie od kilku lat cały czas się w jakimś tam stopniu zmniejsza. Mówię tutaj, kwota ta zmniejszyła się praktycznie raz w 2013 roku, więc myślę, że przyszły rok, przyszły rok pod względem tej subwencji będzie dla nas znacznie lepszy.

Pan Starosta - powiedział, że „ cieszy się, że jest jednomyślność tutaj w Radzie co do przyjęcia stanowiska. Tego typu stanowiska były już nieraz podejmowane na Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego. Obojętnie kto rządził, czy Platforma, czy Lewica i tak dalej.
Jestem już 24 lata w samorządzie. I to idealnie nigdy nie jest, tylko Proszę Państwa, jeżeli premier rządu mówi w publicznych mediach, że samorządy dziękują, że dostają tak wysoką subwencję, to kiedy ja jako przedstawiciel związku powiatów polskich pytam się, kto ma większą subwencję, dostaje większą że wystarczy? Cisza, nie ma.
Nie. Spytajmy się na terenie naszego powiatu, która z gmin mieści się w subwencji? Nie ma takiej. I teraz, jeżeli my jako Powiat Chełmiński na przestrzeni wielu lat mieliśmy nadwyżkę subwencji oświatowej od 2 500 000 zł do 3 000 000. Ci, którzy dłużej są w Radzie, pamiętają. Te pieniądze mogliśmy przeznaczać na inwestycje w oświatę, czy na inwestycje w drogi i tak dalej, i tak dalej. Od praktycznie 4 lat, czy 5 lat niestety tendencja jest w drugą stronę, że na początku 1 500 000 zł dokładamy z własnych środków do oświaty, a teraz jakby dzisiaj Pani Skarbnik poinformowała, jeżeli są z inwestycjami, to ponad 3 500 000. To są fakty. I tu nie można się obrażać, bo my nie jesteśmy politykami, tylko my jesteśmy samorządowcami, żeby dbać o wysoki poziom kształcenia w naszych szkołach i żeby mieszkańcom Powiatu Chełmińskiego żyło się w miarę dobrze. Byli zadowoleni w tym obszarze, gdzie tutaj żyją. I po to nas wybierają, żebyśmy ich reprezentowali. Dziękuję bardzo.

Radna Violetta Gryszan - powiedziała, że bardzo zaintrygowała jej wypowiedź tutaj Pana Radnego Siębora, który stwierdził, że no te wynagrodzenia niekoniecznie powinniśmy jako nauczyciele patrzeć na tych, którzy zarabiają dużo więcej. Ja myślę, że powinniśmy patrzeć na tych i zawsze starać się jak najwyżej ten pułap stawiać.
Nie chcemy być w szarym ogonie Europy, bo przecież rząd też chce być na początku, wręcz przewodzić Europie. No to my też chcielibyśmy, idąc za tym ciosem przewodzić w wynagrodzeniach tak jak Austriacy, jak Niemcy i tak dalej.

Radny Piotr Siębor - powiedział, że chciał się odnieść do słów radnej Gryszan.
Powiedział, że jeżeli chodzi o Niemcy i Austrię, to może przez takie kraje teraz są takie byle jakie zarobki? Jakby nie było II Wojny Światowej, by była całkowicie inna sytuacja. Jestem tak samo jak wszyscy, żebyśmy wszyscy zarabiali tyle, na ile nas stać. W tym momencie stać nas na tyle, a rząd stara się. Tak jak powiedział Pan Starosta, jest najdłużej tutaj, jak to się mówi, zna tą sytuację i cieszę się, że tak obiektywnie ocenił, że tu nie ma lepszych, gorszych, że tak naprawdę błędy są po każdej stronie i w przeciągu tych lat zawsze były te błędy.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się radnego Aleksandra Peszki i Piotra Siebora. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIX/212/2022 w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji w oświacie /załącznik nr 15 do protokołu/.

Prowadzący Obrady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.


Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg".

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 16 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIX/213/2022 w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg/załącznik nr 18 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2023 roku.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił Pana Damiana Kołodziejka - Członka Zarządu Powiatu Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Damian Kołodziejek
- omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2023 roku znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 19 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się radnego Aleksandra Peszki. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIX/214/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2023 roku załącznik nr 21 do protokołu/.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego znajdujący się na druku nr 7 /załącznik nr 22 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIX/215/2022 w sprawie likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego /załącznik nr 23 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok znajdujący się na druku nr 8 /załącznik nr 24 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIX/216/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką /załącznik nr 26 do protokołu/.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036 znajdujący się na druku nr 9/załącznik nr 27 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 28 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIX/217/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036 /załącznik nr 29 do protokołu/.


Ad. 16.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Chełmińskiego i jej składu osobowego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- omówił i uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Chełmińskiego i jej składu osobowego znajdujący się na druku nr 10 wniósł o niego autopoprawkę polegająca na zmianie w paragrafie 1 polegającą na zmianie wyrażenia „w paragrafie 1 punkt 5” na „ w paragrafie 1 punkt 3” /załącznik nr 30 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały wraz z wniesioną autopoprawką.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIX/218/2022 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Chełmińskiego i jej składu osobowego /załącznik nr 31 do protokołu/.


Ad. 17.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Mienia Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- omówił i uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Mienia Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego znajdujący się na druku nr 11 /załącznik nr 32 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIX/219/2022 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Mienia Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego/załącznik nr 33 do protokołu/.


Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Rady Powiatu Chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Rady Powiatu Chełmińskiego znajdujący się na druku nr 12 /załącznik nr 34 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 2 głosach przeciwnych radnych: Piotra Siębora i Aleksandra Peszki i braku głosów wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIX/220/2022 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Rady Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 35 do protokołu/.


Ad. 19.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił Panią Ewę Wirosławską - Dyrektora PCPR w Chełmnie o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Dyrektor Wirosławska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdujący się na druku nr 13 /załącznik nr 36 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej do projektu uchwały /załącznik nr 37 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIX/221/2022 w sprawie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych załącznik nr 38 do protokołu/.


Ad. 20.
Interpelacje i zapytania.

Prowadzący obrady
- stwierdził, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne interpelacje i zapytania.


Ad. 21.
Wolne wnioski.


Wolnych wniosków nie było.


Ad. 22.
Informacje.


Informacji nie było.


Ad. 23.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXIX sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.


Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Janusz Błażejewicz (14 marca 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (14 marca 2023, 16:20:12)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 211