Protokół z XXVIII sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XXVIII/2022
z XXVIII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 17 sierpnia 2022 r.Sesja odbyła się w dniu 17 sierpnia 2022r .
- zdalnie przy użyciu aplikacji Microsoft Teams
 

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu.
4. Złożenie ślubowania przez radną.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Chełmińskiego:
 - referuje: Naczelnik Wydziału OZKS,
 - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
8. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad XXVIII sesji Rady Powiatu VI kadencji zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu. Stwierdził, iż sesja jest zwołana w trybie nadzwyczajnym.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad w sesji uczestniczyło 12 radnych, /lista obecności stanowi załączniki nr 1 do protokołu/. W chwili otwarcia obrad nieobecni byli: radna Halina Chrzanowska, radna Magdalena Pudło, radny Piotr Siębor oraz radny Antoni Zimon . Zaproszeni goście: Starosta Chełmiński - pan Zdzislaw Gamański , Wicestarosta Chełmiński - pan Wojciech Bińczyk, Skarbnik Powiatu - Janina Siemiątkowska, Sekretarz Powiatu - pan Tadeusz Derebecki.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 2 do protokołu/.Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków stwierdził, że porządek obrad XXVIII sesji został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 4.
Złożenie ślubowania przez radną.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że w związku ze śmiercią radnego Jerzego Cabaj w jego miejsce będzie zaprzysiężona pani Irena Modliborska, która została wytypowana w procedurze uzupełniającej. Pani Modliborska została wskazana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Toruniu. Prowadzący obrady poprosił panią Modliborską o złożenie ślubowania.

Pani Irena Modliborska złożyła ślubowanie /akt ślubowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - stwierdził , iż od tego momentu w obradach sesji bierze udział 13 radnych.


Ad. 5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 5 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/206/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką /załącznik nr 6 do protokołu/.


Ad. 6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036 znajdujący się na druku nr 2/załącznik nr 7 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/207/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036 /załącznik nr 9 do protokołu/.


Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Dorotę Ćwik - Naczelnika Wydziału OZKS o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Naczelnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Chełmińskiego znajdujący się na druku nr 3/załącznik nr10 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załącznik nr 11 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/208/2022 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 12 do protokołu/.


Ad. 8.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXVIII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.


Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Janusz Błażejewicz (9 lutego 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (9 lutego 2023, 13:11:12)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166