Protokół z XXVII sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XXVII/2022
z XXVII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 28 czerwca 2022 r.Sesja odbyła się w dniu 28 czerwca 2022r .
- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie
 

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2021 r.:
 - referuje: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie:
 - referuje: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński:
 - referuje: Członek Zarządu Powiatu Chełmińskiego,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
13. Raport o stanie Powiatu Chełmińskiego w 2021 roku:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia votum zaufania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /druk nr 7/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu Chełmińskiego z wykonania budżetu powiatu za 2021 r.:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2020 rok,
 - opinia Komisji Rewizyjnej,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - opinia Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 8/.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego:
 - wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie udzielenia absolutorium - przedstawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 - opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 9/.
16. Podjęcie uchwały w sprawie petycji.
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 10/.
17. Wolne wnioski.
18. Informacje.
19. Zakończenie.Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad XXVII sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad w sesji uczestniczyło 14 radnych, /lista obecności stanowi załączniki nr 1 do protokołu/. Nieobecny był radny Jerzy Cabaj , radna Magdalena Pudło oraz radny Paweł Marwitz. Zaproszeni goście: Starosta Chełmiński - pan Zdzisław Gamański , Wicestarosta Chełmiński - pan Wojciech Bińczyk, Skarbnik Powiatu - Janina Siemiątkowska, Sekretarz Powiatu - pan Tadeusz Derebecki oraz pani Marzanna Ossowska - Dyrektor ZOZ w Chełmnie i pani Katarzyna Lubańska radna Sejmiku.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 2 do protokołu/.Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków stwierdził, że porządek obrad XXVII sesji został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokół z XXVI sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i nie zgłoszono do niego uwag. Zapytał, czy radni zgłaszają aktualnie uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz stwierdził, że protokół został przyjęty.
 

Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Starosta
przekazał informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, tj. od dnia 20 kwietnia do dnia 28 czerwca br.
Zarząd Powiatu w omawianym okresie obradował na 8 posiedzeniach.

Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 13 uchwał w następujących sprawach:
1) ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2022 r.”,
2) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2022”,
3) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022,
4 - 5) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022,
6) wyrażenia opinii, dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd”,
7) zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie,
8) powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie Pani Dorocie Jakubowskiej,
9) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2022 r.,
10) powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego,
11) zatwierdzenia regulaminu XX edycji konkursu „Piękna Zagroda”,
12) rozłożenia na raty należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
13) zaliczenia drogi, położonej na działce nr 61 w miejscowości Unisław, na terenie gminy Unisław, do kategorii dróg gminnych.

Zarząd Powiatu przygotował 7 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie będących przedmiotem dzisiejszej sesji Rady Powiatu.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - przyznał dotacje w ramach konkursu na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r.”,
 - przyznał nagrody z okazji „Dnia Strażaka” dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej,
 - zatwierdził umowę dotacji z Kujawsko - Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie udzielenia dotacji z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP dla Powiatu Chełmińskiego,
 - zatwierdził porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, w tym realizację programów prewencyjnych,
 - zatwierdził porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Chełmnie w sprawie przekazania środków z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę,
 - zatwierdził umowę z firmą Bemygo Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1”,
 - zatwierdził wstępne arkusze organizacyjne szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023,
 - zatwierdził porozumienie z Gminą Miasto Włocławek w sprawie kształcenia uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
 - zatwierdził umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w sprawie przekazania dotacji z przeznaczeniem na remont korytarza w piwnicy szpitala oraz remont dwóch łazienek w Dziale Fizjoterapii,
 - zatwierdził Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2021 r.,
 - przyznał dotacje dla sołectw w ramach powiatowego konkursu „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego”,
 - zatwierdził Raport o stanie Powiatu Chełmińskiego w 2021 r.,
 - zatwierdził umowę z Gminą Papowo Biskupie w sprawie przekazania przez powiat dotacji celowej na wykonanie zadania pn. „Budowa chodnika w Dubielnie, wzdłuż drogi powiatowej nr 1637C Wrocławki - Dubielno”,
 - zatwierdził umowę z Gminą Papowo Biskupie w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 1636C Papowo Biskupie - Nowy Dwór Królewski,
 - zatwierdził umowę z Gminą Stolno w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 1630C Obory - Robakowo,
 - wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskami o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”,
 - wystąpił z wnioskami do Energa operator o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej urządzeń na drogach powiatowych w miejscowości Stablewice, Bągart i Bajerze,
 - przyznał dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Chełmno Dzieciom” w ramach konkursu pn „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2022 roku”,
 - przyznał nagrody w ramach konkursu dla osób wyróżniających się w działalności kulturalnej promującej Powiat Chełmiński - CZŁOWIEK KULTURY,
 - przystąpił do piątej edycji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w roku szkolnym 2022/2023,
 - zatwierdził porozumienie z wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie kontynuacji zadania polegającego na zapewnieniu obywatelom Ukrainy wyżywienia i zakwaterowania w obiektach zbiorowych,
 - podpisał porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków finansowych na wydatki rzeczowe.


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- zapoznał zebranych z interpelacjami, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym do Biura Rady Powiatu /wg załącznika nr 3/.


Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2021 r.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Marzannę Ossowską - Dyrektor ZOZ w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2021 r. znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 5 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Pan Starosta - wskazał, że na przestrzeni lat zobowiązania wymagalne ZOZ w Chełmnie były bardzo duże. Dodał, że aktualnie takich zobowiązań nie ma. Wynika to z dobrej polityki finansowej szpitala. Powiedział, ze w zależności od finansowania przez NFZ w tym roku, sytuacja szpitala w roku następnym powinna być dobra.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVII/196/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2021 r. /załącznik nr 6 do protokołu/.


Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Marzannę Ossowską - Dyrektor ZOZ w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 7 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVII/197/2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie /załącznik nr 9 do protokołu/.


Ad. 9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Małgorzatę Giżyńską - członka Zarządu Powiatu Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pani Giżyńska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 10 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załącznik nr 11 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Radna Violetta Gryszan - powiedziała, że „chciała podziękować Zarządowi. W dobie dzisiejszych frustracji wśród nauczycieli, w dobie kiedy mogliście Państwo skorzystać z tego, aby tutaj wprowadzić 22 godziny, a także pomyśleć o tym, żeby ewentualnie przy okazji zmienić pozostałym specjalistom również na 22 godziny i tym samym może zyskać parę groszy w budżecie powiatu, jednak nie pokusiliście się na to i bardzo naprawdę z tego powodu się cieszę. W dobie, kiedy otrzymaliśmy właściwie z Rządu czteroprocentową, 4,4 procenta podwyżkę, która nijak ma się do współczesnej inflacji, a mianowicie tam koło 14/15 procent, jak wskazują ekonomiści. Uważam, że dokładanie jeszcze nauczycielom kolejnych godzin byłoby nie w porządku, dlatego bardzo się cieszę, że są to, że jest to 20 godzin. Chciałabym również zwrócić uwagę na sprawę oświaty. Zaczyna się w oświacie zle dziać. Dzieje się bardzo źle już od pewnego czasu, stąd w 2019 doszło do strajku nauczycieli. Było to wtedy między innymi też związane z wynagrodzeniami. Dzisiaj sytuacja zaczyna wyglądać zupełnie podobnie.
Wynagrodzenia nauczycieli dzisiaj oscylują, tak szczerze powiedziawszy na przyszły rok planuje się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3500 złotych, od lipca takie są sugestie pojawiające się w prasie.
Po obecnych podwyżkach nauczyciel mianowany, czyli ten, który osiągnął już jakiś stopień awansu zawodowego, w przyszłym roku będzie też miał zasadnicze wynagrodzenie w wysokości 3500 złotych.
Powiem tak, z takim hejtem, który trwa od 2019 roku, czyli od momentu strajku, w stosunku do nauczycieli, nie spotkałam się przez wszystkie lata od kiedy pracuję w edukacji. Takiego hejtu, takiego poniżania takiej arogancji władzy w stosunku do nauczycieli nie było nigdy, pomimo, że też nie zgadzaliśmy się ani z niektórymi pociągnięciami poprzednich rządów, bo nie mówię tylko tutaj o obecnym, ale z pociągnięciami innych rządów również się niejednokrotnie nie zgadzaliśmy, ale takiego hejtu, takiego poniżenia, takiego deprecjonowania naszego zawodu nie było w historii chyba, nie było w historii. Nauczyciel dzisiaj, niejeden, odchodzi z zawodu.
Ja mam zdiagnozowane, nauczyciel polonista idzie pracować do biblioteki, nauczyciele angliści otwierają swoją szkołę, odchodzą również, odchodzi na przykład rolnik, który za swoją pracę, nauczyciel zawodu, który za swoją pracę dzisiaj jako początkujący nauczyciel otrzymuje 2000 chyba 500, czy 600 złotych na rękę. Czegoś takiego jeszcze nie było. 10 lat temu nauczyciel wchodzący do zawodu otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 2 minimalnych wynagrodzeń. Dzisiaj dopłaty są.
Teraz dla przewrotności Rząd próbuje i Sejm zrobić następną rzecz. Chyba wbić następny jakiś kij w mrowisko i może teraz już w samych nauczycieli, a mianowicie proponuje podwyżkę, ale tylko dla nauczycieli wchodzących do zawodu, aby przyciągnąć ich do zawodu. A więc ich wynagrodzenie, bo obecnie ono kształtować się ma po tym, to znaczy po tej podwyżce, która była, to ona wynosi, zasadnicze wynagrodzenie wynosi 3079 złotych dla nauczyciela stażysty, dla nauczyciela kontraktowego jest to 3167 złotych. Po dwudziestoprocentowej podwyżce, wyobraźcie sobie Państwo, że wynagrodzenie nauczyciela mianowanego i nauczyciela wchodzącego do zawodu będzie tej samej wysokości, a być może, że wchodzącego nauczyciela do zawodu będzie wyższe. Tym bardziej cieszę się.
Dlaczego powiedziałam, że nie podobają mi się niektóre rzeczy? Ponieważ jestem pilnym obserwatorem rzeczywistości, a szczególnie tej związanej z oświatą.
Na sercu mi leży oświata, bo to jest przyszłość naszego narodu i takie wycieranie sobie buzi i mówienie o przyszłości naszego narodu, tak jak ostatnio Minister Czarnek powiedział "Rodzina - przyszłość Polski", dobrze, ale jak budujemy tę rodzinę i jak budujemy tą naszą przyszłość? Tu jest potrzebna debata o oświacie po to, żebyśmy za chwilę nie powiedzieli, że oświata jest tylko dla bogatych, bo tak może się zdarzyć, proszę Państwa. To nie są jedyne zmiany, które są proponowane.
Zmiany kolejne to są proponowane w Lex Czarnek, tak? Numer 2. Ponieważ nie przeszła ta ustawa w Parlamencie, więc teraz drogą poselską trzeba wprowadzić.
Co trzeba wprowadzić? Między innymi większe, większe wzmocnienie.

Prowadzący Obrady - Pan Janusz Błażejewicz - stwierdził iż musi odebrać głos radnej Gryszan. Stwierdził, iż sam jest nauczycielem i też zna te wszystkie problemy , natomiast aktualnie Rada debatuje nad konkretną uchwałą i tak naprawdę mówienie o wynagrodzeniach nauczycieli w tym momencie jest nie na temat.
Natomiast problemy, natomiast problemy w oświacie są i można poprzez Komisję Oświaty być może wywołać jakąś uchwałę, temat, trudno mi powiedzieć co teraz, natomiast myślę, że przy tym punkcie, no nie możemy rozmawiać, bo za chwilę każdy jak zacznie się na ten temat wypowiadać, to będziemy rozmawiać na temat wysokości wynagrodzeń nauczycieli i sytuacji generalnie w oświacie, natomiast my dzisiaj mamy konkretny, konkretny punkt dotyczący pedagogów specjalnych i bardzo proszę.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się . Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVII/198/2022 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński/załącznik nr 12 do protokołu/.

Posiedzenie opuścił radny Piotr Siębor


Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 13 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej do projektu uchwały /załącznik nr 14 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się . Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVII/199/2022 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON /załącznik nr 15 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok znajdujący się na druku nr 5 wraz z autopoprawką /załącznik nr 16 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVII/200/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką /załącznik nr 18 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036 znajdujący się na druku nr 6/załącznik nr 19 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było.


Prowadzący obrady - ogłosił przerwę w obradach, która trwała od godz. 15.00 do godz. 15.05.


Na salę obrad przybył radny Piotr Siębor.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVII/201/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036 /załącznik nr 21 do protokołu/.


Ad. 13.
Raport o stanie Powiatu Chełmińskiego za 2021 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.

Pani Starosta - omówił raport /wg załącznika nr 22/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego znajdujący się na druku nr 7 /zał. nr 23 do protokołu/.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym radnego... Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXVII/202/2022 w sprawie udzielenia votum zaufania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 24 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2021 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik Powiatu o omówienie projektu uchwały wraz z załącznikami.

Skarbnik Powiatu - pani Janina Siemiątkowska - przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2021 rok zawarty na druku nr 8 / załącznik nr 25 do protokołu/ wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego za 2021 rok oraz wykazem mienia powiatu na dzień 31.12.2021.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - zapoznał radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za 2021 rok /załącznik nr 26 do protokołu/. Następnie poinformował, że pozostałe Komisje Rady Powiatu - Komisja Budżetu i Mienia, Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisja Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska - wydały pozytywne opinie do projektu uchwały /zgodnie z załącznikami nr 27 - 30/. Prowadzący obrady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2021 rok / załącznik nr 31 do protokołu/.

Prowadzący Obrady - pan Janusz Błażejewicz otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem dyskutantów poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Janusz Błażejewicz oddał głos za
Halina Chrzanowska oddała głos za
Zdzisław Gamański oddał głos za
Małgorzata Giżyńska oddała głos za
Violetta Gryszan oddała głos za
Dariusz Jach oddał głos za
Damian Kołodziejek oddał głos za
Barbara Konieczna oddała głos za
Mariusz Krzemiński oddał głos za
Marcin Pilarski oddał głos za
Piotr Siębor oddał głos za
Aleksander Peszka oddał głos za
Dariusz Śliwiński oddał głos za
Antoni Zimon oddał głos za

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Głosowanie było jawne i ustne.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVII/203/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu Chełmińskiego z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2021 rok /załącznik nr 32 do protokołu/.

Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Dariusza Jacha - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - pan Dariusz Jach - przedstawił wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za 2021 rok /załącznik nr 33 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - zapoznał radnych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 34 do protokołu/. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu zawarty na druku nr 9/załącznik nr 35 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Blażejewicz - otworzył dyskusję. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.

Janusz Błażejewicz oddał głos za
Halina Chrzanowska oddała głos za
Zdzisław Gamański oddał głos za
Małgorzata Giżyńska oddała głos za
Violetta Gryszan oddała głos za
Dariusz Jach oddał głos za
Damian Kołodziejek oddał głos za
Barbara Konieczna oddała głos za
Mariusz Krzemiński oddał głos za
Marcin Pilarski oddał głos za
Piotr Siębor oddał głos za
Aleksander Peszka oddał głos za
Dariusz Śliwiński oddał głos za
Antoni Zimon oddał głos za

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Głosowanie było jawne i ustne.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVII/204/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 36 do protokołu/.


Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie petycji.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie petycji znajdujący się na druku nr 10 /załącznik nr 37 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Radny Aleksander Peszka - złożył następujące pytania dotyczące kwestii petycji : Od jak dawna podmiot ma zgodę na poruszanie się cięższymi pojazdami? Jak wygląda proces pozyskiwania takiego pozwolenia, jakie dokumenty trzeba przedstawić? Jaka jest specyfikacja tego pozwolenia? Czy podmiot wywiązuje się z zadeklarowanych napraw nawierzchni spowodowanych ruchem samochodów ciężarowych? Jeżeli tak, to jakie naprawy i w jakim zakresie zostały wykonane? Czy powiat ma informacje z Policji dotyczące łamania przez podmiot zapisów pozwolenia?

Pan Starosta - przekazał, że trudno teraz powiedzieć, od kiedy było wydane pozwolenie, bo na pewno długo wcześniej. Jeszcze wtedy organizacja ruchu należała do Powiatowego Zarządu Dróg. Teraz został zatrudniony pracownik w Starostwie , który zajmuje się typowo organizacją ruchu, transportem publicznym. To już jest prowadzone typowo przez tut organ Starosty. Firma omawiana, której kończył się termin pozwolenia wystąpiła ponownie do organu jakim jest Starosta, no i poprzez zbadanie przez określone służby starostwa, wyraziliśmy zgodę na przejazdy.
Następnie Pan Starosta zadał pytanie jak ma zamknąć firmę, która działa już bardzo długo. Ta firma dostała warunki zabudowy od gminy i powiat na podstawie warunków zabudowy wyraził zgodę, że ta firma istnieje. Dodał, że jest to zakład pracy ludzi. Przecież, jeżeli byśmy zamknęli zakład pracy, to odszkodowanie jako powiat byśmy musieli zapłacić, organ Starosty, czy w ogóle jako instytucja działa w majestacie prawa. Starostwa nie powinny interesować żadne spory sąsiedzkie. Dodał, że ograniczenie w tonażu na tej drodze do 8 ton wynika ze stanu technicznego dwóch przepustów na niej.
Dodał, że gdyby mosty miały właściwą nośność, to by normalnie mogły pojazdy przejeżdżać w jedną i w drugą stronę, bo to jest droga publiczna,. A teraz aktualnie wjeżdżają samochody do firmy jedynie , bo w jakiś sposób muszą dojechać. Dodał, że jeśli chodzi o firmę, to były tam robione badania na hałas i nie wykazano żadnych przekroczeń, to znaczy, że można prowadzić działalność gospodarczą.
I nie może żaden urzędnik zza biurka wydawać decyzję, że zamknie zakład pracy.
To są miejsca pracy dla ludzi i ktoś tam zainwestował pieniądze.
Dlatego jako organ, jako Starosta, nic w zasadzie nie może zrobić, urząd jest związany przepisami prawa, i działa tylko na ich podstawie.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się . Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVII/205/2022 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON /załącznik nr 38 do protokołu/.


Ad. 17.
Wolne wnioski.


Wolnych wniosków nie było.


Ad. 18.
Informacje.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- przekazał informację o dotacjach udzielonych na zabytki z terenu powiatu chełmińskiego /wg załącznika nr 39 do protokołu/.


Ad. 19.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXVII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.


Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Janusz Błażejewicz (9 lutego 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (9 lutego 2023, 13:02:52)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141