Protokół z XXVI sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XXVI/2022
z XXVI Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 20 kwietnia 2022 r.Sesja odbyła się w dniu 20 kwietnia 2022r .
- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie
 

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w 2021 roku:
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - dyskusja.
7. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Ludzie Ludziom w Chełmnie za 2021 rok:
 - referuje: członek Zarządu Stowarzyszenia Ludzie - Ludziom w Chełmnie,
 - dyskusja.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie:
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON:
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:
 - referuje : Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Chełmińskiego do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia:
 - referuje : Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli:
 - referuje : Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową:
 - referuje : Starosta Chełmiński,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 8/.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Wolne wnioski.
18. Informacje.
19. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad XXVI sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad w sesji uczestniczyło 15 radnych, /lista obecności stanowi załączniki nr 1 do protokołu/. Nieobecny był radny Jerzy Cabaj oraz radny Dariusz Śliwiński. Zaproszeni goście: Starosta Chełmiński - pan Zdzislaw Gamański , Wicestarosta Chełmiński - pan Wojciech Bińczyk, Skarbnik Powiatu - Janina Siemiątkowska, Sekretarz Powiatu - pan Tadeusz Derebecki oraz pani Ewa Wirosławska - Dyrektor PCPR w Chełmnie.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 2 do protokołu/.Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków stwierdził, że porządek obrad XXVI sesji został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokół z XXV sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i nie zgłoszono do niego uwag. Zapytał, czy radni zgłaszają aktualnie uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz stwierdził, że protokół został przyjęty.
 

Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Starosta
przekazał informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, tj. od dnia 23 lutego do dnia 20 kwietnia br.
Zarząd Powiatu w omawianym okresie obradował na 5 posiedzeniach.
Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 15 uchwał oraz przygotował 8 projektów uchwał, które są przedmiotem dzisiejszej sesji.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - przyjął informację od Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy informację o bezrobociu i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w minionym roku oraz planu działalności do Urzędu Pracy na 2022.
 - Przyznał nagrody Sportowiec Powiatu Chełmińskiego na 2021.
 - Podpisał umowę z Powiatem Żuromińskim w sprawie finansowania teoretycznego do kształcenia zawodowego uczniów w pracy wielu zawodowych.
 - Podpisał umowę z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie zasad przekazywania przez Województwo rekompensat w części stanowiących zwrot urodzonych przychodów z tytułu stosowania uprawnień ulgowych przejazdów publicznych, dotyczy umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko Pomorskiego.
 - przyjął sprawozdanie ZOZ z wykonania planu finansowego i zobowiązań oraz należności w Chełmie za 2021 rok.
 - Podpisał umowę z Powiatem Świeckim w sprawie zasad prowadzenia grupy międzyszkolnej nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Świeciu.
 - Przyznał nagrody dla pracowników ZOZu w Chełmie z okazji Światowego Dnia Zdrowia - Zatwierdził sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie za 2021 rok.
 - Zatwierdził sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi za miniony rok.
 - Podpisał umowę z Kuratorem Kujawsko - Pomorskim Oświaty w sprawie finansowania w zakresie rozwijania zainteresowań, do promocji oraz wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.


Ad. 6.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w 2021 roku.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Ewę Wirosławską - Dyrektor PCPR w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pani Dyrektor - przedstawiła sprawozdanie /załącznik nr 3 do protokołu/.
 
Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - otworzył dyskusję w temacie.

Radna Barbara Konieczna - zapytała co dzieje się z wychowankami placówek opiekuńczo - wychowawczych, którzy osiągnęli już pełnoletność ale nie podejmują dalszej nauki, czy PCPR pomaga im w znalezieniu pracy i zakwaterowania? Ponadto radna zapytała o tendencje wydawania tzw. „niebieskiej karty” czy są wzrostowe czy malejące.

Pani Dyrektor - powiedziała, że jeśli chodzi o usamodzielnienie, tutaj mamy 2 ścieżki, ponieważ usamodzielniamy wychowanków z rodziny i pieczy zastępczej bardzo często niezależnie od tego, czy po 18 roku życia wychowanek uczy się, czy rezygnuje z tej nauki, niezależnie od tego, jaki ma zapisany plan w swoim indywidualnym programie, usamodzielnienia, to w zdecydowanej większości taki wychowanek pozostaje w domu byłej rodziny zastępczej. Niezależnie od tego, czy to są rodziny spokrewnione.
Jeśli chodzi o wychowanków, którzy nie kontynuują nauki po 18 roku życia, to tak naprawdę nie jest jeszcze zakończenie już wolnego programu usamodzielnienia.
Niemniej jednak w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej taki wychowanek ma prawo pozostać do 25 roku życia, ale jeśli kontynuuje naukę chociażby na kursach zawodowych, bardzo często naprawdę w zdecydowanej większości nasi wychowankowie z tego korzystają. Niestety zdarza się, że wychowankowie nie chcą już dostosować się do pewnych zasad, które są w Placówce, i opuszczają Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze. Na dzień dzisiejszy przepisy nie dopuszczają możliwości powrotu do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej. Pani Dyrektor powiedziała, że wychowanek określa się, gdzie zamierza udać się, zamieszkać, przebywać po opuszczeniu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczych, Ma swojego opiekuna usamodzielnienia, który jest ustanowiony już kiedy kończy 17 rok życia, a później 2 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia opracowany jest program usamodzielnienia. W takim programie są zawarte kwestie pomocy finansowej, pomocy rzeczowej, instytucjonalnej, czyli tam określamy, jaki może środki od nas uzyskać.
finansowe, rzeczowe na pomoc na usamodzielnienie. To są środki rzędu kilku tysięcy złotych. Poza tym Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, jak Państwo wiecie, też otrzymują tak zwane środki z programów 500+ na wychowanków. W zdecydowanej większości są odkładane na indywidualne subkonta. Wówczas wychowanek, kiedy opuszcza Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą takie środki również otrzymuje.
Są to spore środki finansowe. Ponadto, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, też faktycznie PCPR współuczestniczy w poszukiwaniu miejsca zamieszkania.
Pani Dyrektor powiedziała, że jeśli chodzi o „niebieską kartę” to od kilku lat tendencja jest utrzymującą się na stałym poziomie.

Innych dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

 
Ad. 7.
Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Ludzie Ludziom w Chełmnie za 2021 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Dariusz Jacha - Kierownika WTZ w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pan Dariusz Jach - przedstawił sprawozdanie /załącznik nr 4 do protokołu/.
 
Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Ewę Wirosławską - Dyrektor PCPR w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej do projektu uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVI/188/2022 w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie/załącznik nr 7 do protokołu/.


Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Ewę Wirosławską - Dyrektor PCPR w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej do projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się . Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVI/189/2022 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON /załącznik nr 10 do protokołu/.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Wicestarosta
- omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 11 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się . Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVI/190/2022 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /załącznik nr 13 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Chełmińskiego do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Chełmińskiego do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 14 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się . Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVI/191/2022 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Chełmińskiego do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia /załącznik nr 15 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 16 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Radna Barbara Konieczna - zapytała, czy dobrze zrozumiała, ze dyrektorzy nie mają zmienianej zasadniczo płacy przez cały okres kadencji?

Pan Starosta - wyjaśnił, że w przypadku udzielania podwyżki w oświacie , to oni również je dostają. Natomiast w zeszłym roku podwyżek nie było.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się . Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVI/192/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli/załącznik nr 18 do protokołu/.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 19 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się . Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVI/193/2022 w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową /załącznik nr 20 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok znajdujący się na druku nr 7 wraz z autopoprawką /załącznik nr 21 i 22 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 23 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Radny Paweł Marwitz - zapytał się czy w związku z wyższymi kosztami realizacji inwestycji drogowych dofinansowanie rządowe również będzie wyższe aniżeli 30%, a ponadto zapytał jak nieotrzymanie ponad 1 mln zł z subwencji oświatowej wpłynie na budżet, czy oznacza to że powiat musi dołożyć od siebie te środki, czy oświata jest zabezpieczona w 100% subwencją.

Pan Starosta - wyjaśnił, że cena inwestycji w stosunku do wartości kosztorysowej wzrasta o ok. 30 % , dodał, że rozmowy związku powiatów polskich o tej sytuacji są prowadzone z rządem. Proponuje się by dofinansowania w wysokości 50% były dokonywane po przetargach , gdzie znana jest cena ostateczna. Jaka ostatecznie będzie decyzja, to trudno jest odpowiedzieć. Może w ciągu miesiąca, 2 miesięcy będzie coś już na ten temat wiadomo więcej.
Jeżeli chodzi o subwencję oświatową, to jest określony algorytm na to wszystko.
Powiat liczył, że dostanie więcej środków, no ale stało się, jak się stało.
Więc na dzień dzisiejszy powiat dokłada do oświaty już ponad 2 mln zł. Pan Starosta wskazał, że to nie jest problem tylko naszego Samorządu, tylko to są sytuacje, że samorządy gminne jeszcze więcej dokładają do oświaty z tego, co wie.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVI/193/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką /załącznik nr 24 do protokołu/.


Ad. 16.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036 znajdujący się na druku nr 8/załącznik nr 25 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 26 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVI/194/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036 /załącznik nr 27 do protokołu/.


Ad. 16.
Interpelacje i zapytania.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- zapoznał zebranych z interpelacjami i zapytaniami, które wpłynęły do Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym /wg załącznika nr 28/.


Ad. 17.
Wolne wnioski.


Wolnych wniosków nie było.


Ad. 18.
Informacje.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- powiedział, że do Rady wpłynęła petycja w sprawie drogi powiatowej 1606C , która została pokierowana pod obrady Komisji Skarg i Petycji. Ponadto przypomniał radnym o zbliżającym się terminie końcowym składania oświadczeń majątkowych.


Ad. 19.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXVI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.


Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Janusz Błażejewicz (7 lutego 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (7 lutego 2023, 13:54:43)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206