Protokół z XXV sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XXV/2022
z XXV Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 23 luty 2022 r.


Sesja odbyła się w dniu 23 lutego 2022 r.
- zdalnie przy użyciu aplikacji Microsoft Teams
 

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chełmińskiego w roku 2021:
 - referuje: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie,
 - dyskusja.
8. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie za 2021 rok:
 - referuje: Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie,
 - dyskusja.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2021 rok:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - dyskusja.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2021 rok:
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego:
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmiński prowadzenia zadania Gminie Papowo Biskupie:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego wraz z wyposażeniem”:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036
 - referuje: Skarbnik Powiatu
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały /druk nr 13/.
17. Wolne wnioski.
18. Informacje.
19. Zakończenie.Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad XXV sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad w sesji uczestniczyło 15 radnych, /lista obecności stanowi załączniki nr 1 do protokołu/. Nieobecny był radny Jerzy Cabaj oraz Mariusz Krzemiński. Zaproszeni goście: Starosta Chełmiński - pan Zdzislaw Gamański , Wicestarosta Chełmiński - pan Wojciech Bińczyk, Skarbnik Powiatu - Janina Siemiątkowska, Sekretarz Powiatu - pan Tadeusz Derebecki oraz pan Tomasz Guzek - Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Chełmnie i pan - Robert Olszewski - Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 2 do protokołu/.Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków stwierdził, że porządek obrad XXV sesji został przyjęty.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokół z XXIV sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i zgłoszono do niego poprawki. Dodał, że poprawki zostały uwzględnione. Zapytał, czy radni zgłaszają jeszcze jakieś uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz stwierdził, że protokół został przyjęty.
 

Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Starosta
przekazał informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, tj. od dnia 21 grudnia do 23 lutego br.
Zarząd Powiatu w omawianym okresie obradował na 8 posiedzeniach.
Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 18 uchwał oraz przygotował 4 projekty uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
1) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022,
2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036,
3) w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmiński prowadzenia zadania Gminie Papowo Biskupie,
4) w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego wraz z wyposażeniem”.

 
Ad. 6.
interpelacje i zapytania.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- zapoznał zebranych z interpelacjami i zapytaniami, które wpłynęły do Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym /wg załącznika nr 3/.


Ad. 7.
Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chełmińskiego w roku 2021.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Tomasza Guzka - Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej o zreferowanie tematu.

Pan Komendant - przedstawił sprawozdanie /załącznik nr 4 do protokołu/.
 
Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Do uczestników sesji dołączył radny Mariusz Krzeminski


Ad. 8.
Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie za 2021 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Roberta Olszewskiego - Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pan Komendant - przedstawił sprawozdanie /załącznik nr 5 do protokołu/.
 
Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 9.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2021 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego Starostę - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - przedstawił sprawozdanie /załącznik nr 6 do protokołu/.
 
Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 10.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę - o zreferowanie tematu.

Pan Wicestarosta - przedstawił sprawozdanie /załącznik nr 7 do protokołu/.
 
Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2021 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- przedstawił i uzasadnił powyższy projekt uchwały znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 8 do protokołu/. Wniósł autopoprawkę polegającą na zmianie daty w projekcie uchwały z 2020 na 2021 rok.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Radny Piotr Siębor nie brał udziału w głosowaniu z przyczyn problemów technicznych

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i głosie wstrzymującym się radnego Aleksandra Peszki. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła uchwałę Nr XXV/182/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2022 rok /załącznik nr 9 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- przedstawił i uzasadnił powyższy projekt uchwały znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 10 do protokołu/. Wskazał, że zmiana jest na wniosek radnej Violetty Gryszan, która zgłosiła chęć pracy w dwóch Komisjach , a radny Dariusz Śliwiński z uwagi na dodatkowe posiedzenia Zarządu, którego jest także członkiem , zrezygnował na rzecz radnej Gryszan z bycia członkiem Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Radny Piotr Siębor nie brał udziału w głosowaniu z przyczyn problemów technicznych

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXV/183/2022 w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego/załącznik nr 11 do protokołu/.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmiński prowadzenia zadania Gminie Papowo Biskupie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmiński prowadzenia zadania Gminie Papowo Biskupie znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 12 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Radny Piotr Siębor nie brał udziału w głosowaniu z przyczyn problemów technicznych

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się . Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXV/184/2022 w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmiński prowadzenia zadania Gminie Papowo Biskupie/załącznik nr 14 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego wraz z wyposażeniem”.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika - o zreferowanie tematu.
 
Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego wraz z wyposażeniem” znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 15 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Radny Piotr Siębor nie brał udziału w głosowaniu z przyczyn problemów technicznych

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXV/185/2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego wraz z wyposażeniem”/załącznik nr 17 do protokołu/.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok znajdujący się na druku nr 5 wraz z autopoprawką /załącznik nr 18 i 19 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Radny Piotr Siębor nie brał udziału w głosowaniu z przyczyn problemów technicznych

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXV/186/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką /załącznik nr 21 do protokołu/.


Ad. 16.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036 znajdujący się na druku nr 9/załącznik nr 22 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 23 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Radny Piotr Siębor nie brał udziału w głosowaniu z przyczyn problemów technicznych

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXV/187/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2035 /załącznik nr 24 do protokołu/.


Ad. 17.
Wolne wnioski.

Radny Aleksander Peszka
- zapytał czy były już prowadzone rozmowy z powiatem grudziądzkim o usadowienie znaków drogowych o tranzycie na drodze 1621 C. Ponadto radny zapytał o inną drogę powiatową z Paparzyna do Wielkich Łunaw. Radny zauważył, że ostatnio na sesji zasygnalizował niepełne oznakowanie drogi jeśli chodzi o znak informujący o końcu miejscowości Wielkie Łunawy i początku miejscowości Paparzyn. Zapytał, czy stała organizacja ruchu, o której mówił wtedy pan Starosta jest już wykonywana.

Pan Starosta - powiedział, że jeśli chodzi o oznakowanie tranzytu na drodze 1621 C to aktualnie, gdy trwa duża modernizacja drogi krajowej nr 91 , ciężko jest mówić o tranzycie dla drogi powiatowej nr 1621C. Teraz takich zmian nie można wprowadzić. Można rozmawiać w trakcie przebudowy lub pod koniec przebudowy ale póki co jeszcze nie. Natomiast stała organizacja ruchu, o którą pytał radny Peszka jest w trakcie wykonywania. Pan Starosta nie jest w posiadaniu wiedzy kiedy będzie ukończona.


Ad. 18.
Informacje.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- zapoznał zebranych z wykazem dotacji udzielonych w roku 2021 przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na cele restauracji zabytków z terenu powiatu chełmińskiego.


Ad. 19.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXV sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.


Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Janusz Błażejewicz (7 lutego 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (7 lutego 2023, 13:48:24)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147