Protokół z XXIV sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XXIV/21
z XXIV Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 21 grudnia 2021 r.Sesja odbyła się w dniu 21 grudnia 2021.
 - zdalnie przy użyciu aplikacji Microsoft Teams


Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej w Chełmnie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie:
 - referuje: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2028:
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja,
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii komunikacyjnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Chełmińskiego:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji, Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Chełmińskiego:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji, Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Świeckiemu prowadzenia zadania publicznego w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem Świeckim i Powiatem Chełmińskim:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji, Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji, Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2022 rok:
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 8/.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2036:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 9/.
16. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 10/.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 11/.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Chełmińskiego:
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 12/.
19. Interpelacje i zapytania.
20. Wolne wnioski.
21. Informacje.
22. Zakończenie.Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz dokonał otwarcia obrad XXIV sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad w sesji uczestniczyło 13 radnych, /lista obecności stanowi załączniki nr 1 do protokołu/. Nieobecni byli: radna Violetta Gryszan, radna Magdalena Pudło, radny Jerzy Cabaj radny Piotr Siębor. Zaproszeni goście: Wicestarosta Chełmiński - pan Wojciech Bińczyk, Skarbnik Powiatu - Janina Siemiątkowska, Sekretarz Powiatu - pan Tadeusz Derebecki oraz pani Ewa Wirosławska - Dyrektor PCPR w Chełmnie i pani Aleksandra Głowacka - Dyrektor SOSW.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków stwierdził, że porządek obrad XXIV sesji został przyjęty.

Do posiedzenia dołączyła radna Violetta Gryszan.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokoły z XXII i XXIII sesji zostały wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz stwierdził, że protokół został przyjęty.
 

Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Starosta
przekazał informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, tj. od dnia 29 września 2021 r. do 21 grudnia br.

Zarząd Powiatu w omawianym okresie obradował na 11 posiedzeniach.

Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 18 uchwał w następujących sprawach:
1 - 4) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021,
5) zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego sprawozdań z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
6) zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego sprawozdań półrocznych z wykonania planu finansowego,
7) zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego sprawozdań półrocznych z rentowności oddziałów szpitalnych i innych ośrodków kosztów,
8) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku,
9) przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2021 - 2028”
10) pozbawienia części drogi powiatowej nr 1457C Mokre - Kłódka, położonej na terenie powiatu grudziądzkiego, kategorii drogi powiatowej oraz wyłączeniem jej z użytkowania,
11) przyjęcia projektu budżetu na 2022 rok,
12) przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036,
13) powołania imiennego składu komisji konkursowej do oceny ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku,
14) ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług,
15) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieopłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku,
16) zaliczenia drogi położonej na działce nr 358 w miejscowości Unisław, na terenie gminy Unisław, do kategorii dróg gminnych,
17) zmiany Uchwały Nr 240/2021 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego sprawozdań półrocznych z wykonania planu finansowego,
18) przyjęcia długości okresu stosowanego w latach 2022 - 2025 do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu przygotował 10 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
1) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021,
2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2035,
3) przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2028”,
4) utworzenia linii komunikacyjnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Chełmińskiego,
5) ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Chełmińskiego,
6) nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej w Chełmnie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie,
7) powierzenia Powiatowi Świeckiemu prowadzenia zadania publicznego w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim i Powiatem Chełmińskim,
8) ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych,
9) uchwalenia budżetu na 2022 rok,
10) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - podpisał umowy z firmą Projektowo - Budowlaną Łukasz Szuster na opracowanie projektów budowlanych na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie”
 - „Renowacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie”,
 - podpisał umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w sprawie przekazania dotacji na zakup innowacyjnego sprzętu do Działu Fizjoterapii,
 - przyznał nagrody w Plebiscycie na Nauczyciela Roku 2021 w następujących kategoriach:
 I - nauczyciel szkoły podstawowej: Pani Annie Jagodzińskiej,
 II - nauczyciel szkoły ponadpodstawowej/placówki oświatowej: Panu Jackaowi Gralewskiemu,
 III - najsympatyczniejszy nauczyciel: Panu Mariuszowi Kowalczykowi ,
 - zatwierdził aneks nr 4 do umowy partnerskiej z gminami w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”,
 - zaakceptował propozycje linii komunikacyjnych na rok 2022 i złożył wniosek do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o objęcie dopłatami do linii komunikacyjnych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
 - przyznał 4 stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz 10 stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim i ratownictwa medycznego, w wysokości po 500 zł miesięcznie dla każdego na okres 10 miesięcy, począwszy od miesiąca października br.
 - zatwierdził umowę dotacji o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - „Aktywna tablica” w roku 2021,
 - przeanalizował koncepcje rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd wraz z orientacyjnymi kosztami jej wykonania. Zarząd Powiatu zaakceptował koncepcję zawierającą: poszerzenie jezdni drogi do 6 metrów z mocniejszą konstrukcją, wybudowanie ścieżki rowerowej na całej długości tj. od miejscowości Unisław do miejscowości Żygląd z podziałem na etapy, wykonanie zjazdów oraz oświetlenia i oznakowania aktywnego przy przejściach dla pieszych i zatokach, przy orientacyjnych kosztach podanych przez projektanta w granicach do 35 mln zł.
 - zatwierdził Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021,
 - zatwierdził umowę z Kujawsko - Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. w sprawie wykonania zadania pn. „Podłączenie nowo budowanej siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie do wojewódzkiej sieci światłowodowej Conectio, wraz z wykonaniem przyłącza światłowodowego do serwerowni”,
 - zatwierdził umowę z Powiatem Świeckim w sprawie zasad prowadzenia grupy międzyszkolnej nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Świeciu,
 - zatwierdził wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na 2022 rok na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”,
 - zatwierdził umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S. A. w sprawie wytwarzania i dostarczania dokumentów komunikacyjnych,
 - przyznał nagrody w ramach konkursu dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej oraz wolontariacie
 - zatwierdził umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym „MEAN” Mirosław Rzytelewski na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy obiektów mostowych wraz z dojazdami na drodze powiatowej nr 1606C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska,
 - zatwierdził umowę z ENERGĄ - OPERATOR na wykonanie przyłącza energii elektrycznej do nowo budowanej siedziby starostwa,
 - przeanalizował propozycje zadań drogowych w związku z możliwością złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022 i postanowił przygotować dokumentacje pod kątem złożenia wniosków o dofinansowanie na następujące zadania:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1606C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1615C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo.
 - po przeprowadzonych konsultacjach z gminami zaakceptował rozkłady jazdy na liniach komunikacyjnych, które będą ujęte we wniosku o objęcie w 2022 r. dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,
 - zatwierdził Raport z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska - lata 2018 - 2019,
 - zatwierdził wybór biegłego rewidenta - „AUDYT” Kancelaria Biegłego Rewidenta Irena Kwiecińska, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2021 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 - zatwierdził Plan Finansowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie na 2022 rok,
Ponadto pan Starostwa zapoznał zebranych z bieżącą działalnością Rady Społecznej przy ZOZ w Chełmnie , oraz sytuacją służby zdrowia w powiecie i w kraju. Zwrócił też uwagę na sytuację epidemiologiczną oraz stan wyszczepień mieszkańców powiatu chełmińskiego.
Pan Starosta przekazał ponadto jakie inwestycje planowane są do realizacji przez powiat chełmiński w przyszłym roku, w tym te składane do konkursów rządowych i samorządowych.


Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej w Chełmnie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Aleksandrę Głowackę - Dyrektora SOSW w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej w Chełmnie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/.
 
Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy 1 głosie przeciwnym radnej Barbary Koniecznej i 1 głosie wstrzymującym się radnego Aleksandra Peszki. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła uchwałę Nr XXIV/170/2021 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej w Chełmnie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie /załącznik nr 5 do protokołu/.


Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2028.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Ewę Wirosławską - Dyrektora PCPR w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2028 znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 6 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej do projektu uchwały /załącznik nr 7 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIV/171/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2028 /załącznik nr 8 do protokołu/.


Ad. 8.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wicestarostę Chełmińskiego - Wojciecha Bińczyka o omówienie tematu.

Pan Wicestarosta - omówił informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 /wg załącznika nr 9 do protokołu/

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii komunikacyjnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie utworzenia linii komunikacyjnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Chełmińskiego znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 10 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska do projektu uchwały /załącznik nr 11 do protokołu/

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Radny Aleksander Peszka - zapytał „od kiedy jest zakładane rozpoczęcie funkcjonowanie tych połączeń? Czy to się już zacznie od stycznia, czy się nie wyrobimy do stycznia? Czy Wojewoda już, że tak powiem zaakceptował te nasze wnioski, czy jest taka możliwość, żeby go od stycznia się już udało?

Pan Starosta - wyjaśnił , iż jak wcześniej informował - do 15 grudnia był termin składania wniosków. Powiat Chełmiński złożył pełną dokumentację. Teraz oczekiwana jest ostateczna decyzja od służb Wojewody. Wskazał, że patrząc na lata ubiegłe nie było nigdy problemu we współpracy , i dlatego jest przekonany, że od 1 stycznia będą już funkcjonowały omawiane linie i nowy przewoźnik.

Więcej dyskutantów nie było

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIV/172/2021 w sprawie utworzenia linii komunikacyjnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 12 do protokołu/.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Do posiedzenia dołączyła radna Magdalena Pudło.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Chełmińskiego znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 13 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska do projektu uchwały /załącznik nr 14 do protokołu/ .

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Radny Aleksander Peszka - zapytał: „Czy porównując stawki z roku 2020 i z tego, co teraz tutaj jest zaproponowane jest to wzrost tych cen biletów? Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że to pewnie jest spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak inflacja, zwiększeniu kosztów przejazdu i utrzymania. I moje pytanie jest takie. Czy to było w jakikolwiek sposób, nie wiem na przykład z przewoźnikiem konsultowane? Czy, jak wyglądała ta procedura dobierania tych cen? A moje drugie pytanie jest takie, czy uczniowie, którzy zgodnie z ustawą mają tą ulgę ustawową, bodajże jeżeli się nie mylę minus 49 procent będą mogli z tej ulgi korzystać, jeżeli chodzi o te bilety?”

Pan Starosta - przekazał, że oczywiście że były konsultacje, dodał, że kwoty te są maksymalne, tak jak powiedziałem na początku i były też skonsultowane z przewoźnikami, jednym jak i drugim. Konsultacje nie oznaczają jednak że te ceny będą obowiązywały. Podniesione zostało w kilku przypadkach o 50 groszy, o złotówkę i tak dalej. No ale to też było urealnienie w stosunku do tego co obowiązywało, co można zakładać w przyszłym roku.
Jeżeli chodzi o bilety ulgowe to jak najbardziej one będą, tylko to są już ulgi o które powiat wnioskuje do Urzędu Marszałkowskiego i te pieniądze otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego i przekazuje następnie przewoźnikowi.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym radnego Aleksandra Peszki. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła uchwałę Nr XXIV/173/2021 w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Chełmińskiego/załącznik nr 15 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Świeckiemu prowadzenia zadania publicznego w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem Świeckim i Powiatem Chełmińskim.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Świeckiemu prowadzenia zadania publicznego w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem Świeckim i Powiatem Chełmińskim znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 16 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska do projektu uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/ .

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.
Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIV/174/2021 w sprawie powierzenia Powiatowi Świeckiemu prowadzenia zadania publicznego w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem Świeckim i Powiatem Chełmińskim /załącznik nr 18 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 19 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska do projektu uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/ oraz pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia /załącznik nr 21/ .

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję.

Radny Aleksander Peszka - zapytał jaki podmiot świadczy usługę usuwania tych statków i czy w roku 2021 mieliśmy taką sytuację odholowania obiektu pływającego.

Pan Starosta - powiedział, że w 2021 roku nie było takich przypadków.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIV/175/2021 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych /załącznik nr 22 do protokołu/.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2022 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2022 rok znajdujący się na druku nr 7 /załącznik nr 23 do protokołu/ i uzasadnił go

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIV/176/2021 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2022 rok /załącznik nr 24 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok znajdujący się na druku nr 8/załącznik nr 25 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 26 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/177/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok /załącznik nr 27 do protokołu/.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2036.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2036 znajdujący się na druku nr 9/załącznik nr 28 do protokołu/

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 29 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/178/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2035 /załącznik nr 30 do protokołu/.


Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła znowelizowany projekt uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok znajdujący się na druku nr 10 /załączniki nr 31 i 32 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej /załącznik nr 34 / oraz pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 35 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się radnej Barbary Koniecznej i radnego Aleksandra Peszki. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/179/2021 w sprawie budżetu na 2022 rok /załącznik nr 36 do protokołu/.


Ad. 17.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła znowelizowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022 - 2036 znajdujący się na druku nr 11/załącznik nr 37 do protokołu/

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej /załącznik nr 38 / oraz pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 39 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się radnej Barbary Koniecznej i radnego Aleksandra Peszki. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/180/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2035 /załącznik nr 40 do protokołu/.


Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Chełmińskiego znajdujący się na druku nr 12/załącznik nr 41 do protokołu/ . Następnie otworzył dyskusję w temacie.

Radny Aleksander Peszka - powiedział, że: ”ma przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości właśnie w przedmiotowej uchwale.
Chciałbym powiedzieć, że to, co Pan Przewodniczący powiedział tutaj o tych inwestycjach to oczywiście chwała Panu Staroście oraz wszystkim innym, którzy byli w to zaangażowani i chwała za to. My ze swojej strony uważamy, że rzeczywiście te wynagrodzenia osób sprawujących kierownicze stanowiska, czy to w państwie, czy to w samorządzie powinny być wysokie ze względu na to, iż jest to dość duża odpowiedzialność, jest to dość duży zakres obowiązków, jednak tutaj jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości uważamy, że oczywiście jesteśmy zobligowani jako Rada Powiatu podnieść to wynagrodzenie, gdyż do tego zobowiązuje nas ustawa i rozporządzenie, ale chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że ta podwyżka, która jest tutaj proponowana w wysokości 95% nawet netto jest tak naprawdę mniej więcej podwyżką obejmującą wysokością, ma wysokość małego, domowego budżetu.
My ze swojej strony proponujemy trochę inne rozwiązanie, trochę inne wskaźniki procentowe, o których zaraz powiem. Jeszcze dodam, że powinniśmy w sprawie tych podwyżek aż do 95% poczekać do przyszłego roku. Zobaczymy jaka będzie sytuacja, jeżeli chodzi o finanse powiatu po wprowadzeniu Polskiego Ładu, bo tak jak tutaj Pani Skarbnik też powiedziała, nie mamy jeszcze dokładnych wyliczeń i nie wiemy, ile to na pewno będzie straty w związku z PIT - em i z CIT - em. W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłaszam poprawkę do uchwały polegającą na tym, że w paragrafie 1, zarówno w punkcie 1 i 2 wpiszemy zamiast 95% to 85%. Tu wpiszemy 85%.
Jest to obniżka, ale myślimy, że do tematu będzie można na spokojnie powrócić w przyszłym roku, jak zobaczymy, jak te zmiany podatkowe na naszym powiecie się odbiją”

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - stwierdził, że wypowiedź radnego Peszki należy traktować jako wniosek formalny, który musi zostać przegłosowany.

Radna Małgorzata Giżyńska - powiedziała, że chciała by odnieść się w kontekście tego, co powiedział Pan Radny przed chwilą we wniosku o ustalenie wysokości wynagrodzenia na poziomie 85%. Przede wszystkim radna podziela opinię Pana Przewodniczącego, że opis działań podejmowanych dla dobra powiatu i rozwoju powiatu i mieszkańców w zaproponowanym przez Pana jest to naprawdę imponujący ciąg dokonań i sukcesów. Radna zwróciła uwagę, że nie tylko same inwestycje są i ich ilość ich jest ważna, ale również należy zwrócić uwagę na jakość prowadzonych inwestycji, sprawowany nadzór i szczególnie, jeżeli chodzi o jakość wykonywanych inwestycji drogowych. W kontekście stanowiska Radnych Prawa i Sprawiedliwości, to radna jest zaniepokojona argumentacją obniżki przez radnego tym, że nie wiadomo, jak bardzo Polski Ład wprowadzony od stycznia 2022 roku obniży dochody samorządu naszego. Radna stwierdziła , że ogląda telewizje różne i cały czas słyszy, jak Pan Premier Mateusz Morawiecki przekonuje nas wszystkich, że w żaden sposób nie obniży wpływów dla samorządów terytorialnych, a wręcz je zwiększy, wobec tego nie rozumie obaw Pana Radnego, że należy czekać, aż się okaże, jak bardzo wprowadzenie Polskiego Ładu zmniejszy nasze dochody, skoro jesteśmy utrzymywani w przekonaniu, że nie zmniejszy. W związku z tym, radna zauważyła że ta uwaga jest bezpodstawna.
Na pewno powiat stać na to, żeby Panu Staroście ustalić wynagrodzenie na wysokości 95% tego wynagrodzenia, które przewidywane jest prawem, żeby odróżnić Starostę powiatu Chełmińskiego od Wójtów gmin szczególnie tych Wójtów, którzy obejmują swoje rządy w ostatnich czasach, ostatnich kilku miesiącach, którzy w tym kontekście powinni otrzymać 80%, a następnie przez wiele lat, kilkanaście lat dowodzić, że w ich działaniach, ich inwestycje plasują ich na takim poziomie organizacyjnym, że mogą otrzymać wynagrodzenie na poziomie 95%. Radna stwierdziła że pan Starosta w pełni zasłużył na podwyżkę wynagrodzenia na proponowanym poziomie 95 %

Radny Mariusz Krzemiński - powiedział, że uważa, że Pan Starosta w sposób bardzo kompetentny wykonuje powierzone mu zadania.
Jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu i uważa, że nawet powinien 100% dostać tego wynagrodzenia. Dodał, że zawsze, jeśli chodzi o wynagrodzenie samorządowców, czy to Starostów, czy Burmistrzów, Prezydentów miast, to budzi to zawsze emocje

Radny Aleksander Peszka - powiedział, że nawiąże swoją wypowiedzią do tego, co mówiła radna Giżyńska. Fakt jest taki, że jeżeli chodzi o wpływy z PIT - u i z CIT - u, powiat będzie miał mniej. Dodał, że klub PIS, tak jak wcześniej radny wspomniał, uważa, że powinniśmy zaczekać i w przyszłym roku do tego tematu powrócić.

Radna Barbara Konieczna - powiedziała, że kolega z klubu ją uprzedził, bo chciała dodać, że PIS nie ujmuje nic zasługom Pana Starosty , spostrzegamy to i doceniamy. Zauważyła, że jest jakaś niepewność nie odnośnie Polskiego Ładu, ale o wpływy z PIT - u. Radna stwierdziła, że lepiej było by dokonać stosownej podwyżki, tak jak w przypadku podwyżek dla pracowników, w pierwszym kwartale roku.

Radna Małgorzata Giżyńska - powiedziała, że jeszcze się ustosunkuje do tego, co powiedział Pan Radny Aleksander, a następnie pragnie złożyć wniosek.
Otóż powołując się na Pana Premiera, Mateusza Morawieckiego to na pewno nie stracimy na Polskim Ładzie. Radna rozumie, że mniejsze dochody z podatków wpłyną do samorządu, niższe środki na przeprowadzenie inwestycji, czyli generalnie, jeżeli chcąc inwestować należało będzie pokrywać koszt inwestycji z dotacji, którą powiat dostanie z Polskiego Ładu. W związku z tym, liczę na to, że tak powiem kolokwialnie jedno wejdzie w drugiej i nie uszczupli to możliwości dysponowania dochodami powiatu Chełmińskiego pochodzącymi z podatków. W związku z tym radna , w dalszym ciągu obawy, jakoby trzeba by było czekać z tą podwyżką na ustalenie tych wpływów do budżetu powiatu, są wg radnej Giżyńskiej całkowicie nieuzasadnione. Chyba, że być może przewidujecie Państwo, że te inwestycje, które planuje powiat nie zostaną jednak objęte dotacją z Polskiego Ładu. Ponadto radna złożyła wniosek o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania nad proponowaną przez Pana uchwałą.

Prowadzący obrady - stwierdził, iż radna Giżyńska złożyła wniosek formalny o zamknięcie dalszej dyskusji, który zostanie teraz przegłosowany. Następnie przeszedł do głosowania nad wnioskiem radnej Małgorzaty Giżyńskiej.

Za zamknięciem dyskusji w temacie głosowało 15 radnych , głosów przeciwnych nie było, od głosu wstrzymała się radna Barbara Konieczna i radny Aleksander Peszka.
Wniosek większością głosów został przyjęty.

Prowadzący obrady - poddał pod głosowanie wniosek formalny Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o zmiany do projektu uchwały w druku nr 12 polegające na:
zmianie w paragrafie 1 punkt 1 liczby 95% na 85% i w paragrafie 1 punkt 2 również by 95% zastąpić liczbą 85%

Za przyjęciem zmian do projektu uchwały głosowało 2 radnych: radna Barbara Konieczna i radny Aleksander Peszka , przy jednym głosie wstrzymującym radnego Zdzisława Gamańskiego i 12 głosach przeciw.

Wniosek został odrzucony większością głosów.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie pierwotny projekt uchwały znajdujący się na druku nr 12.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy 2 głosach przeciwnych radnej Barbary koniecznej i radnego Aleksandra Peszki i 1 głosie wstrzymującym się. Radnego Zdzisława Gamańskiego. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/181/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Chełmińskiego /załącznik nr 42 do protokołu/.


Ad. 19.
Interpelacje i zapytania.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- zapoznał zebranych z interpelacjami i zapytaniami, które wpłynęły do Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym /wg załącznika nr 43 /.


Ad. 20.
Wolne wnioski.

Radny Aleksander Peszka
- powiedział, że chciał zapytać, jak wygląda sytuacja z ustawieniem przez Generalną dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad znaków informujących o ruchu tranzytowym przy drodze powiatowej numer 1621C i przy drodze krajowej numer 505 , czy Generalna Dyrekcja, jakkolwiek się odniosła do pisma, które Pan Starosta wystosował.
Drugie pytanie jest takie, czy byłaby jakakolwiek możliwość, czy Zarząd, czy też pracownicy Starostwa myślą o tym, aby rozszerzyć usługę w ePUAP - ie dotyczącą kartografii głownie jeśli chodzi o wypisy i wyrysy - to bardzo ułatwiło pozyskiwanie mapek oraz innych dokumentów z kartografii.
Ponadto radny wskazał że brakuje tabel imiennych głosowań na BIPie powiatu oraz niektórych protokołów z sesji. Wskazał, że ostatni budżet też jest z 2019 roku i wieloletnia prognoza finansowa, uchwała - jest z 2015 roku.

Pan Starosta - przekazał, że jeżeli chodzi o punkt 1, odpowiedź z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, przyszła, poinformowano nas, że niestety ta droga, która była planowana do modernizacji, czy przebudowy, to jest między Toruniem, a Świeciem, no nie mają takiej wiedzy, kiedy to nastąpi, dlatego nie zrobią tej zmiany organizacji ruchu.
Wystąpimy ewentualnie sami do Grudziądza, bo po naszej stronie to bardzo łatwo postawić, tylko trzeba to uzgodnić z partnerami, z Grudziądzem.
Jeżeli chodzi o usługi ePUAP, no to tutaj oczywiście nie jest w stanie odpowiedzieć, bo nie wie czy w ogóle prawnie jest taka możliwość, gdyż tu wchodzi w zakres uiszczanie opłat. Wskazał, że wszelkie dane , mapki mogą być udostępnione , są dostępne ale nie dla wszystkich - dostęp mają organy publiczne. Jeśli zaś chodzi o sam podgląd to co do informacji w geoportalu to każdy obywatel ma możliwość podglądu. Dane na bieżąco są aktualizowane.
Jeżeli chodzi o głosowanie, protokoły z poszczególnych sesji, oczywiście powinny być aktualizowane i to zwrócę uwagę, żeby to było prowadzone na bieżąco, żeby nie było opóźnień, tylko proszę też zrozumieć, że mamy jednego informatyka i praktycznie on nie tylko obsługuje powiat, jako Urząd, tylko tak samo wszystkie instytucje na terenie powiatu i no niestety, człowiek też ma określone możliwości.

Radny Aleksander Peszka - wskazał, że oczywiście nie chodzi o to, żeby to było otwarte, żeby każdy mógł sobie tam wejść, tylko żeby można było składać wnioski przez ePUAP. Łącznie z wysłaniem potwierdzenia płatności, jak mamy to do czynienia na przykład w Urzędach Stanu Cywilnego, że wysyłamy wniosek o wydanie aktu zgonu, aktu urodzenia i musimy przesłać potwierdzenie, potwierdzenie płatności. Dodał, że co do ostatniego zapytania dotyczącego prowadzenia BIP, to oczywiście rozumie, że jest tylko jeden informatyk, dlatego jest to delikatne zasugerowanie z jego strony.


Ad. 21.
Informacje.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- zapoznał zebranych z analizą oświadczeń majątkowych radnych. Powiedział, że wpłynęło pismo z klubu radnych PIS , zmieniające skład osobowy. Powiedział, że w związku ze zbliżającymi się Świętami wpłynęło mnóstwo życzeń od instytucji, zakładów pracy, szkół, związków zawodowych, którzy życzą nam zdrowych, wesołych Świąt. Pan Błażejewicz życzył wszystkim zdrowych, wesołych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego, spełnienia wszystkich marzeń w Nowym, 2022 Roku.


Ad. 22.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXIV sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.


Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (12 maja 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (12 maja 2022, 13:03:50)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (2 lutego 2023, 12:18:34)
Zmieniono: korekta treści w punkcie 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 304