Protokół z XXIII sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XXIII/21
z XXIII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 3 listopada 2021 r.Sesja odbyła się w dniu 3 listopada 2021r.
 - zdalnie przy użyciu aplikacji Microsoft Teams
 

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2036:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2022”:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2022 roku:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
8. Zakończenie.Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz dokonał otwarcia obrad XXIII sesji Rady Powiatu VI kadencji. Powiedział, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu na podstawie artykułu 15 - ego ustęp 7 ustawy z dnia 5 - ego czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, a więc porządek obrad zaproponowany jest przez Zarząd i jeżeli ktoś będzie chciał go zmienić, to będzie to wymagało zgody Zarządu.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 13 radnych, /lista obecności stanowi załączniki nr 1 do protokołu/. W chwili otwarcia sesji na sali nieobecny był radny Antoni Zimon, radny Dariusz Jach , radny Mariusz Krzemiński oraz radna Halina Chrzanowska. Zaproszeni goście: Wicestarosta Chełmiński - pan Wojciech Bińczyk, Skarbnik Powiatu - Janina Siemiątkowska, Sekretarz Powiatu - pan Tadeusz Derebecki.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 2 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków stwierdził, że porządek obrad XXIII sesji został przyjęty.


Ad. 4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/ oraz wprowadziła do niego autopoprawkę / wg załącznika nr 5 do protokołu/.

Do posiedzenia dołączyła radna Halina Chrzanowska

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/166/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok /załącznik nr 7 do protokołu/.


Ad. 5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2036.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2036 znajdujący się na druku nr 2/załącznik nr 8 do protokołu/ oraz wprowadziła w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawkę / wg załącznika nr 9 do protokołu).

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 10 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/167/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2036 /załącznik nr 11 do protokołu/.


Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2022”.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wicestarostę o omówienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2022” zawarty na druku nr 3 / załącznik nr 12 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/.

Prowadzący Obrady - pan Janusz Błażejewicz otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem dyskutantów poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się radnej Barbary Koniecznej . Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIII/168/2021 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2022”/załącznik nr 14 do protokołu/.


Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2022 roku.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Starostę o omówienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2022 roku zawarty na druku nr 4 / załącznik nr 15 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/.

Prowadzący Obrady - pan Janusz Błażejewicz otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem dyskutantów poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów wstrzymujących i głosów przeciwnych.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/169/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2022 roku /załącznik nr 17 do protokołu/.


Ad. 8.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.


Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (20 stycznia 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (20 stycznia 2022, 14:57:20)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (2 lutego 2023, 12:15:23)
Zmieniono: korekta treści w punkcie 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 328