Protokół z XXII sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XXII/21
z XXII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 29 września 2021 r.Sesja odbyła się w dniu 29 września 2021 .
 - zdalnie przy użyciu aplikacji Microsoft Teams
 

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Złożenie ślubowania przez radnego.
4. Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Powiatu.
5. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.
6. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON:
 - referuje: Dyrektor PCPR w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia jej przedmiotu i składu osobowego:
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego i jej składu osobowego:
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Chełmińskiego i jej składu osobowego:
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
13. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2021 roku:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - dyskusja.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2035:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
16. Wolne wnioski.
17. Informacje.
18. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad XXII sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 15 radnych, /lista obecności stanowi załączniki nr 1 do protokołu/. Nieobecny był radny Paweł Marwitz. Zaproszeni goście: Wicestarosta Chełmiński - pan Wojciech Bińczyk, Skarbnik Powiatu - Janina Siemiątkowska, Sekretarz Powiatu - pan Tadeusz Derebecki oraz pani Ewa Wirosławska - Dyrektor PCPR w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - powiedział, że w związku z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie rezygnacji z mandatu radnego pana Arkadiusza Stefaniaka, jego miejsce zajmie pan Aleksander Peszka - z tej samej listy wyborczej, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Dodał, że po złożeniu przez pana Peszkę ślubowania będzie on pełnoprawnym radnym.


Ad. 3.
Złożenie ślubowania przez radnego.

Pan Aleksander Peszka
- złożył ślubowanie radnego /zgodnie z załącznikiem nr 2/.

Przewodniczący Rady - stwierdził, że od tej chwili udział w sesji bierze 16 radnych.


Ad. 4.
Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/.Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków stwierdził, że porządek obrad XXII sesji został przyjęty.


Ad. 5.
Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokół z XXI sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz stwierdził, że protokół został przyjęty.
 

Ad. 6.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Starosta
przekazał informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, tj. od dnia 22 czerwca 2021 do dnia 29 września 2021 r.

Zarząd Powiatu w omawianym okresie obradował na 10 posiedzeniach.

Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 19 uchwał w następujących sprawach:
1 - 4) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020,
5) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r. - II edycja”,
6) zatwierdzenia regulaminu konkursu o wyróżnienie szkół z najwyższym wskaźnikiem zaszczepienia przeciwko COVID - 19,
7) powołania Komisji Stypendialnej dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego,
8) powołania Komisji Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych studentów,
9) ustalenia regulaminu Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2021,
10) zatwierdzenia regulaminu powiatowego konkursu „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego” wraz z kartą projektu, kartą budżetu projektu i formularzem sprawozdania z realizacji projektu,
11) wstępnego zaopiniowania inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn - Wicko, na odcinku Gustorzyn - Gardeja,
12) powołania Komisji w Plebiscycie na Nauczyciela Roku 2021,
13) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
14) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
15) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach powiatowego konkursu „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego”,
16) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2021 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego, zobowiązań i należności ZOZ w Chełmnie za II kwartał 2021 r.,
17) określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2022 r.,
18) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego,
19) przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2022”.

Zarząd Powiatu przygotował 4 projekty uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
1) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021,
2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2035,
3) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2021 roku,
4) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - podpisał umowę z Bankiem Spółdzielczym Brodnia w sprawie „Udzielenia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem”,
 - zatwierdził umowę z Biurem Projektowym Renatą Krajczewską - Jędrusiak w sprawie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd,
 - wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład zadań drogowych, założenia fotowoltaiki oraz na przebudowę boiska przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie i remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie,
 - podpisał umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1631C Wabcz - Linowiec, na odcinku według kilometrażu drogi od km 0+011,13 do km 4+383,26,
 - zatwierdził aktualizację planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie na rok 2021,
 - przyznał dotacje w ramach konkursu ofert organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r. - II edycja”:
1. Stowarzyszeniu Przybij Piątkę z Chełmna,
2. Stowarzyszeniu Dzieci Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych Światełko Nadziei z Chełmna,
 - przyznał nagrody dla funkcjonariuszy chełmińskiej komendy policji z okazji Święta Policji,
 - zatwierdził porozumienie z Powiatem Brodnickim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy,
 - zatwierdził umowę z Miastem Zielona Góra w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,
 - podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów z o.o. ze Świecia na realizację przedsięwzięcia pn. „Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego”,
 - podpisał umowę z firmą PROJTECH MACIEJ POLIŃSKI na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSzW w Chełmnie”,
 - podpisał umowę pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO - KLIMAT 2020 - WODA, POWIETRZE, ZIEMIA - na budowę kotłowni w Zespole Szkół CKZ w Grubnie,
 - zatwierdził sprawozdanie za II kwartał 2021 roku z rentowności oddziałów szpitalnych i innych ośrodków kosztów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, sprawozdanie z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za I półrocze 2021 r. oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego, zobowiązań i należności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za II kwartał 2021 r.
 - uzgodnił wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 - podpisał umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania dofinansowania zakupu pojazdu oznakowanego i nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie,
 - zatwierdził aneks nr 8 do umowy z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno - Kartograficznym z Koszalina na wykonanie zadania pn. „Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu chełmińskiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
 - zatwierdził aneksy nr 1 do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022 następujących szkół,
 - zatwierdził wyniki powiatowego konkursu „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego”,
 - - I miejsce - Gmina Chełmno - sołectwo Bieńkówka - kwota dofinansowania projektu pn. „Festiwal produktów lokalnych Gminy Chełmno” - 4.000 zł,
 - - II miejsce - Gmina Kijewo Królewskie - sołectwo Brzozowo - kwota dofinansowania projektu pn. „Chełmińskie placki kartoflane - tradycja i dziedzictwo kulinarne Ziemi Chełmińskiej” - 3.000 zł,
 - - III miejsce - Gmina Unisław - sołectwo Gołoty - kwota dofinansowania projektu pn. „Wiejski chleb Agnieszki posmakujemy, gdy rowerowym szlakiem do Gołot pojedziemy” - 2.000 zł.
 - zatwierdził umowę z EKOMILA Marcin Medeksa w sprawie opracowania dokumentacji pn. „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Chełmińskiego za lata 2018 - 2019, opracowanego na lata 2018 - 2021, z perspektywą do roku 2025”,
 - zatwierdził „Kalendarz powiatowych zawodów sportowych na rok szkolny 2021/2022”,
 - postanowił przystąpić w roku 2022 do realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim”.


Ad. 7.
Interpelacje i zapytania.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

 
Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Ewę Wirosławską - Dyrektora PCPR w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/.

Do posiedzenia dołączył radny Paweł Marwitz.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej do projektu uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXII/159/2021 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON /załącznik nr 7 do protokołu/.


Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Starostę - Zdzisława Gamańskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXII/160/2021 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym /załącznik nr 10 do protokołu/.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia jej przedmiotu i składu osobowego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- omówił i uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia jej przedmiotu i składu osobowego znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 11 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały .

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXII/161/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego, określenia jej przedmiotu i składu osobowego/załącznik nr 12 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego i jej składu osobowego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- omówił i uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego i jej składu osobowego znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 13 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały .

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXII/162/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego i jej składu osobowego /załącznik nr 14 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Chełmińskiego i jej składu osobowego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- omówił i uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Chełmińskiego i jej składu osobowego znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 15 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały .

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXII/163/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Chełmińskiego i jej składu osobowego/załącznik nr 16 do protokołu/.


Ad. 13.
Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2021 roku.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o zreferowanie tematu.

Pani Skarbnik - omówiła informację Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2021 roku/ wg załącznika nr 17 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok znajdujący się na druku nr 6/załącznik nr 18 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/164/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok /załącznik nr 20 do protokołu/.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2035.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2035 znajdujący się na druku nr 6/załącznik nr 21 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/165/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2035 /załącznik nr 23 do protokołu/.


Ad. 16.
Wolne wnioski.


Nie zgłoszono.


Ad. 17.
Informacje.


Nie było.


Ad. 18.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.


Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (20 stycznia 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (20 stycznia 2022, 14:45:29)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 356