Protokół z XXI sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XXI/21
z XXI Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 22 czerwca 2021 r.Sesja odbyła się w dniu 22 czerwca 2021 r.
 - zdalnie przy użyciu aplikacji Microsoft Teams
 

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2020 r.:
 - referuje: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie:
 - referuje: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020”:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr4 /.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2035:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
13. Raport o stanie Powiatu Chełmińskiego w 2020 roku:
 - referuje : Starosta Chełmiński,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia votum zaufania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /druk nr 6/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu Chełmińskiego z wykonania budżetu powiatu za 2020 r.:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2020 rok,
 - opinia Komisji Rewizyjnej,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - opinia Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7 /.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego:
 - wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie udzielenia absolutorium - przedstawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 - opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 8/.
16. Wolne wnioski.
17. Informacje.
18. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad XXI sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 14 radnych, /lista obecności stanowi załączniki nr 1 do protokołu/. Nieobecny był radny Mariusz Krzemiński, radny Piotr Siębor oraz radny Arkadiusz Stefaniak Zaproszeni goście: Wicestarosta Chełmiński - pan Wojciech Bińczyk, Skarbnik Powiatu - Janina Siemiątkowska, Sekretarz Powiatu - pan Tadeusz Derebecki, Pani Marzanna Ossowska - Dyrektor ZOZ w Chełmnie.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków stwierdził, że porządek obrad XXI sesji został przyjęty.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokół z XX sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz stwierdził, że protokół został przyjęty.
 

Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Starosta
przekazał informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, tj. od dnia 12 maja 2021 r. do dnia 22 czerwca 2021 r.

Zarząd Powiatu w omawianym okresie obradował na 5 posiedzeniach.

Zarząd Powiatu w okresie tym podjął uchwał w sprawie:
1) Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie Pani Aleksandrze Helenie Głowackiej,
2) Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie Pani Dorocie Żulewskiej,
3) Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie Panu Jackowi Mirosławowi Kordowskiemu,
4) Projekt uchwały Zarządu Powiatu Chełmińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów trójstronnych na realizację staży i praktyk zawodowych w imieniu Powiatu Chełmińskiego w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II” ( 3 uchwały dla dyrektorów szkół),
5) Projekt uchwały zarządu Powiatu Chełmińskiego w sprawie przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora ZSO nr 1 w Chełmnie,
6) Projekt uchwały Zarządu Powiatu Chełmińskiego zmieniającej uchwałę Zarządu Powiatu Chełmińskiego w sprawie przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora ZSO nr 1 w Chełmnie,
7) Projekt uchwały Zarządu Powiatu Chełmińskiego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r. - II edycja”,
8) Projekt uchwały Zarządu Powiatu Chełmińskiego zmieniającej uchwale w sprawie budżetu na rok 2021,
9) Projekt uchwały Zarządu Powiatu Chełmińskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZSO nr 1 w Chełmnie,
10) Projekt uchwały Zarządu Powiatu Chełmińskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZSO nr 1 w Chełmnie Panu Piotrowi Markowi Orłowiczowi,
11) Projekt uchwały Zarządu Powiatu Chełmińskiego zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zarząd Powiatu przygotował projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - zatwierdził sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZOZ za I kwartał 2021 r.,
 - zatwierdził Arkusz organizacyjny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie na rok szkolny 2020/2021,
 - podpisał umowę z ZOZ na przekazanie dotacji z budżetu powiatu na „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko - pomorskim,
 - udzielił dotacji dla spółek wodnych wg następującego podziału:
 - - Gminna Spółka Wodna Stolno - 2000 zł.,
 - - Gminna Spółka Wodna Papowo - Biskupie - 2100 zł.,
 - - Gminna Spółka Wodna Kijewo Królewskie - 2200 zł.,
 - - Spółka Wodna Gołoty - 900 zł.,
 - - Spółka Wodna Osnowo - Watorowo - 2000 zł.,
 - - Spółka Wodna Szymborno - 1400 zł.,
 - - Spółka Wodna Unisław - 1400 zł.,
 - zaakceptował umowę z podwykonawcą firmą „Altom Fabryka Okien” na realizację zadania „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”,
 - zaakceptował umowę z podwykonawcą firmą „Vobacom” na realizację zadania „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”,
 - podpisał umowę dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie z przeznaczeniem na zakup komputerów, lodówki, umywalki przenośnej, i materiałów do punktu szczepień na kwote tys. zł.,
 - zatwierdził aktualizację harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia budowy ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim,
 - zatwierdził Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2020 r.,
 - zatwierdził Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020”,
 - wyraził zgodę na rozbiórkę budynku byłego chloratora ścieków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 - zatwierdził wstępny arkusz organizacyjny ZSO nr w1 w Chełmnie na rok szkolny 2021/2022,
 - zatwierdził wstępny arkusz organizacyjny ZS nr 2 w Chełmnie na rok szkolny 2021/2022,
 - zatwierdził aneks nr 8 do arkusza organizacyjnego SOSW w Chełmnie na rok szkolny 2020/2021,
 - podpisał umowę na realizację zadania publicznego pn. „Ekologiczno - wędkarskie szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w Szkółce Wędkarskiej działającej przy Kole Miejskim PZW w Chełmnie,
 - podpisał umowę na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży z Powiatu Chełmińskiego w zakresie wędkarstwa amatorskiego wraz z przygotowaniem bazy szkoleniowej”,
 - podpisał umowy na pełnienie nadzoru pedagogicznego nad stażem dla uczniów w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II".
 - wyraził zgodę na zorganizowanie 6 - miesięcznego stażu oraz zatrudnienie po jego odbyciu na okres 1 miesiąca w ZSO nr w Chełmnie,
 - zatwierdził informację o Wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok,
 - zatwierdził Raport o stanie powiatu chełmińskiego w 2020 roku,
 - wyraził zgodę na umożliwienia organizacji powiatowych zawodów sportowych,
 - zatwierdził Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. : „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”,
 - zatwierdził Aneks nr 3 do umowy partnerskiej zawartej w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”,
 - podpisał Umowę z Gminą Chełmno na dofinansowanie zadań w zakresie dróg publicznych realizowanych na terenie Gminy Chełmno,
 - podpisał Umowę z zakładem Drogowo - Budowlanym Rogowo Sp. z.o.o. sp. komandytowa na wykonawstwo remontu drogi powiatowej Wabcz - Linowiec,
 - podpisał Umowę z p. Maciejem Stachowiczem MAKADAM , Grudziądz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej Wabcz - Linowiec”,
 - zatwierdził Wstępny arkusz organizacyjny SOSW w Chełmnie na rok szkolny 2021/2022,
 - zatwierdził Wstępny arkusz organizacyjny ZS CKZ w Grubnie na rok szkolny 2021/2022,
 - zaakceptował zmianę harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia dot. robót budowlanych polegających na rozbudowie dróg powiatowych o budowę ścieżki pieszo - rowerowej relacji Chełmno - Unisław”,
 - podpisał umowy z gminami : Kijewo Królewskie, Lisewo oraz Papowo Biskupie na realizację inwestycji drogowych w ramach „Zadań wspólnych na drogach powiatowych”,
 - zaakceptował umowę z podwykonawcą firmą ASSA ABLOY na wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej w ramach projektu „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego”,
 - zwarł Porozumienie z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie przejecie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących kwalifikacji wojskowej w 2021 r.,
 - zatwierdził Aneks nr 1 do umowy z dnia 22.04.2021 r. zawartej z firmą Sun&More Sp.o.o. w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie w powiecie chełmińskim - II”,
 - zatwierdził Aneks nr 1 do umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim dotyczącej przeprowadzania szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego”,
 - zatwierdził skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020,
 - zatwierdził Aneks nr 1 do umowy z Panią Mariolą Wiśniewską „INFO - BIZ” Profesjonalna Edukacja w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II”,
 - rozstrzygnął konkurs „Człowiek kultury” - 3 równorzędne nagrody po 2000 brutto dla : Jadwigi Maj, Michała Rajewskiego oraz Sławomira Wyrosławskiego,
 - Wsparł finansowo i objął patronatem Ultramaraton Rowerowy Robinsonada.


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.


Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - powiedział, że do dnia dzisiejszego do Biura nie wpłynęły żadne zapytania ani interpelację, następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2020.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Marzannę Ossowską - Dyrektora ZOZ w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2020 znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 5 do protokołu/

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXI/151/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2020 /załącznik nr 6 do protokołu/.


Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Marzannę Ossowską - Dyrektora ZOZ w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 7 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/ . Po czym otworzył dyskusję w temacie.

Radny Dariusz Jach - zapytał panią Dyrektor czy posiada chociażby przybliżone dane jaki efekt finansowy przynosi ze sobą podniesienie płacy minimalnej od 1 stycznia 2022 dla budżetu szpitala?

Pani Dyrektor - przekazała, że w tej chwili szpital jest na etapie wyliczania skutków finansowych, które przynosi ustawa o minimalnym wynagrodzeniu.
Stwierdziła, że licząc tak bardzo szybko, to jest przyrost wielkości około 250 tysięcy miesięcznie.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXI/152/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie/załącznik nr 9 do protokołu/.


Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.


Radny Arkadiusz Stefaniak dołączył do posiedzenia.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - poprosił pana Wicestarostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Wicestarosta Chełmiński - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 10 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 11 do protokołu/ . Następnie otworzył dyskusję w temacie.
 
Radna Barbara Konieczna - zawnioskowała o zmianę zapisu paragrafu 4 ustęp 5, który mówi o częstotliwości, czyli okresie w jakim może się ubiegać podmiot o dodatki.
Zaproponowała aby okres co jaki wnioskodawca może otrzymać dotację skrócić z 3 lat do dwóch lat, i poprosiła Wysoką Radę o przychylenie się do wniosku.

Pan Starosta - przekazał, że , wprowadzając tą uchwałę wiele lat temu brano pod uwagę takie rozwiązania. Jednak środki są niewielkie, bo z reguły po 100 000 przeznaczamy, a zainteresowanie jest dość duże, dlatego uważamy, że 3 letni okres jest tu zasadny. Tym bardziej, że procesu inwestycyjnego nie zaczyna się co drugi rok

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - w związku z brakiem innych dyskutantów poddał wniosek radnej Barbary Koniecznej o zmianę w paragrafie 4 punktu 5, gdzie będzie zamienienie 3 lata 2 latami pod głosowanie.

Wynikiem głosów 13 głosów przeciw wnioskowi, przy dwóch głosach za wnioskiem - radnej Barbary Koniecznej oraz radnego Arkadiusza Stefaniaka.

Rada Powiatu odrzuciła wniosek radnej Barbary Koniecznej.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków .

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów wstrzymujących się i dwóch głosach przeciw - radnej Barbary Koniecznej oraz radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła uchwałę Nr XXI/153/2021 w sprawie określenia zasad i trybu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /załącznik nr 12 do protokołu/.


Ad. 10.
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020”.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - o zreferowanie tematu.

Pan Wicestarosta - omówił sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020”/załącznik nr 13 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 14 do protokołu/. oraz wprowadziła do niego autopoprawkę / wg załącznika nr 15 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/154/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok /załącznik nr 17 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2035.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2035 znajdujący się na druku nr 5/załącznik nr 18 do protokołu/ oraz wprowadziła w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawkę / wg załącznika nr 19 do protokołu).

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/155/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2035 /załącznik nr 21 do protokołu/.


Ad. 13.
Raport o stanie Powiatu Chełmińskiego za 2020 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.

Pani Starosta - omówił raport /wg załącznika nr 22/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego znajdujący się na druku nr 6 /zał. nr 23 do protokołu/.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów wstrzymujących się i jednym głosie przeciw radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXI /156/2021 w sprawie udzielenia votum zaufania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 24 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2020 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik Powiatu o omówienie projektu uchwały wraz z załącznikami.

Skarbnik Powiatu - pani Janina Siemiątkowska - przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2020 rok zawarty na druku nr 7 / załącznik nr 25 do protokołu/ wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego za 2020 rok oraz wykazem mienia powiatu na dzień 31.12.2020

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - zapoznał radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za 2020 rok /załącznik nr 26 do protokołu/. Następnie poinformował, że pozostałe Komisje Rady Powiatu - Komisja Budżetu i Mienia, Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisja Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska - wydały pozytywne opinie do projektu uchwały /zgodnie z załącznikami nr 28 - 31/. Prowadzący obrady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2019 rok / załącznik nr 27 do protokołu/.

Prowadzący Obrady - pan Janusz Błażejewicz otworzył dyskusję w temacie. W związku z brakiem dyskutantów poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów wstrzymujących i jednym głosie przeciw radnego Arkadiusza Stefaniaka. Głosowanie było jawne i ustne.

Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXI/157/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu Chełmińskiego z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2020 rok /załącznik nr 32 do protokołu/.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Dariusza Jacha - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - pan Dariusz Jach - przedstawił wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za 2020 rok /załącznik nr 33 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - zapoznał radnych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 34 do protokołu/. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu zawarty na druku nr 8/załącznik nr 35 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - otworzył dyskusję. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów wstrzymujących i jednym głosie przeciw radnego Arkadiusza Stefaniaka. Głosowanie było jawne i ustne.

Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXI/158/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 36 do protokołu/.


Ad. 16.
Wolne wnioski.


Nie zgłoszono.


Ad. 17.
Informacje.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- pogratulował Staroście i Zarządowi Powiatu uzyskania absolutorium.


Ad. 18.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.

Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (20 stycznia 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (20 stycznia 2022, 14:25:00)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 295