Protokół z XX sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XX/21
z XX Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 11 maja 2021 r.Sesja odbyła się w dniu 11 maja 2021r.
 - zdalnie
 

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Ocena bezpieczeństwa i stanu sanitarnego powiatu chełmińskiego za 2020 rok:
 - referuje: Dyrektor PSSE w Chełmnie,
 - dyskusja.
8. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie za 2020:
 - referuje : Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie,
 - dyskusja.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej:
 - referuje: Dyrektor PCPR w Chełmnie,
 - dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu chełmińskiego na lata 2021 - 2027:
 - referuje : Dyrektor PUP w Chełmnie,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania przez Powiat Chełmiński stypendium za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych studentom uczelni wyższej:
 - referuje : Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania przez Powiat Chełmiński stypendium studentom uczelni wyższej kształcącym się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego:
 - referuje : Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2035:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
15. Podjęcie uchwały w sprawie petycji:
 - referuje : Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Starostę Chełmińskiego:
 - referuje : Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
17. Wolne wnioski.
18. Informacje.
19. Zakończenie.Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad XIX sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 17 radnych, co stanowi 100 % obecności /lista obecności stanowi załączniki nr 1 do protokołu/. Zaproszeni goście: Wicestarosta Chełmiński - pan Wojciech Bińczyk, Skarbnik Powiatu - Janina Siemiątkowska, Sekretarz Powiatu - pan Tadeusz Derebecki, Pani Mirosława Domaradzka - PPIS, Pani Ewa Wirosławska - Dyrektor PCPR w Chełmnie, Pan Dariusz Dziura - Z - ca Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie oraz Pan Sławomir Cieślicki - Dyrektor PUP w Chełmnie


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków stwierdził, że porządek obrad XX sesji został przyjęty .


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokół z XIX sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz stwierdził, że protokół został przyjęty.
 

Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Starosta
przekazał, że Zarząd Powiatu w omawianym okresie obradował na 7 posiedzeniach. Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 15 uchwał w sprawie:
1) Projekt uchwały Zarządu Powiatu Chełmińskiego w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży z Powiatu Chełmińskiego w zakresie wędkarstwa amatorskiego wraz z przygotowaniem bazy szkoleniowej” przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, z pominięciem otwartego konkursu ofert,
2) Projekt uchwały Zarządu Powiatu Chełmińskiego w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. ”Ekologiczno – wędkarskie szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w Szkółce Wędkarskiej działającej przy Kole Miejskim Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmnie” przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, Koło Miejskie PZW w Chełmnie, z pominięciem otwartego konkursu ofert,
3) projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Powiatem Chełmińskim, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia,
4) projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności kulturalnej promującej Powiat Chełmiński – CZŁOWIEK KULTURY,
5) projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie,
6) projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021,
7) projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia Regulaminu szczegółowego określającego zasady rekrutacji i udziału w stażach zawodowych w ramach projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego”, realizowanego w latach 2020-2022 dla uczniów w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie powiatu chełmińskiego,
8) Projekt uchwały w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie Pani Aleksandrze Helenie Głowackiej,
9) Projekt uchwały w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie Pani Dorocie Żulewskiej,
10) Projekt uchwały w sprawie w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie Panu Jackowi Mirosławowi Kordowskiemu zmieniający uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019,
11) projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych pn. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r.”,
12) projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej Uchwałę Nr 264/2017 Zarządu Powiatu Chełmińskiego w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
13) projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2021”,
14) projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia Regulaminu szczegółowego określającego zasady rekrutacji i udziału w stażach i praktykach zawodowych w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II”, realizowanego w latach 2020-2022 dla uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu chełmińskiego,
15) zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok.

Zarząd Powiatu przygotował projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - zatwierdził arkusz organizacyjny Poradni Psychologiczno – pedagogicznej w Chełmnie na rok szkolny 2020/2021,
 - podpisał umowę z ZOZ w Chełmnie na przekazanie dotacji na sfinansowanie 50% kosztów „programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim”,
 - zatwierdził sprawozdanie z wykonania planu finansowego zobowiązań i należności ZOZ w Chełmnie za I kwartał 2021,
 - udzieli pełnomocnictwa dla pana Piotra Orłowicza – Dyrektora ZSO nr 1 w Chełmnie do ubiegania się o grant,
 - podpisał porozumienie z powiatem nowodworskim w sprawie przyjęcia dziecka do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dla dziewcząt w Pniewitem,
 - podpisał Umowę ze stowarzyszeniem Ludzie – Ludziom na zorganizowanie obozu wypoczynkowo – terapeutycznego Gentle Teaching,
 - podpisał Umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko –pomorskim”,
 - zatwierdził Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego,
 - zatwierdził sprawozdanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2020 rok,
 - przyznał nagrody finansowych z okazji Światowego Dnia Zdrowia oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia,
 - podpisał aneks nr 1 do umowy z Marcinem Meger dot. budowy ścieżki rowerowej Chełmno-Unisław i Chełmno-Mniszek,
 - zatwierdził aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego części nr 3 przedsięwzięcia inwestycyjnego dot. zaprojektowania i wykonania ścieżki rowerowej na odcinku Dorposz Szlachecki -Kijewo Królewskie,
 - zatwierdził aneks nr 7 do umowy zawartej z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym Sp. z o.o. w Koszalinie dot. digitalizacji dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu chełmińskiego,
 - podpisał umowę z Polskim Związkiem Działkowców w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: Warsztaty edukacyjne na fermie pszczół z tablicami poglądowymi,
 - przyznał nagród finansowych dla funkcjonariuszy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie i dla druhów i druhen OSP z terenu powiatu chełmińskiego,
 - zatwierdził aneks nr 1 do umowy z firmą ALFA PROJEKT sp. z o.o. z Torunia w sprawie opracowania studium wykonalności projektu „Poprawa efektywności energetycznej centrum usług społecznych”,
 - zaakceptował projektu umowy z podwykonawcą umowy dot. „Budowy siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”,
 - zatwierdził aneks nr 3 do arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie na rok szkolny 2020/2021,
 - zatwierdził aneks nr 5 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie,
 - podpisał umowę z Powiatem Świeckim w sprawie zasad prowadzenia grupy międzyszkolnej nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, sposobu przekazania i rozliczenia dotacji.
 - rozstrzygnął konkursu ofert organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r.”,
 - zatwierdził Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok,
 - zatwierdził zmiany harmonogramu część 2 przedsięwzięcia inwestycyjnego dot. budowy ścieżki rowerowej,
 - zaakceptował umowę z podwykonawcą robót związanych z częścią 3 przedsięwzięcia inwestycyjnego dot. budowy ścieżki rowerowej,
 - podpisał umowę z Powiatem Świeckim w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.


Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

 
Ad. 7.
Ocena bezpieczeństwa i stanu sanitarnego powiatu chełmińskiego za 2020 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Mirosławę Domaradzką - o zreferowanie tematu.

Pani Dyrektor - omówiła informację /załącznik nr 4 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 8.
Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie za 2020.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Dariusza Dziurę - o zreferowanie tematu.

Pan Z - ca Komendanta Policji - przedstawił informację na powyższy temat /załącznik nr 4 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 9.
Ocena zasobów pomocy społecznej.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - poprosił panią Ewę Wirosławską - o zreferowanie tematu.

Pani Dyrektor - omówiła informację /załącznik nr 4 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punku w porządku obrad.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu chełmińskiego na lata 2021 - 2027.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Sławomira Cieślickiego - o zreferowanie tematu.

Pan Dyrektor - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu chełmińskiego na lata 2021 - 2027znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 7 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XX/144/2021 w sprawie przyjęcia Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu chełmińskiego na lata 2021 - 2027/załącznik nr 9 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania przez Powiat Chełmiński stypendium za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych studentom uczelni wyższej.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - o zreferowanie tematu.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania przez Powiat Chełmiński stypendium za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych studentom uczelni wyższej znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 7 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XX/145/2021 w sprawie zasad przyznawania przez Powiat Chełmiński stypendium za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych studentom uczelni wyższej/załącznik nr 9 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania przez Powiat Chełmiński stypendium studentom uczelni wyższej kształcącym się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - o zreferowanie tematu.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania przez Powiat Chełmiński stypendium studentom uczelni wyższej kształcącym się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 7 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła uchwałę Nr XX/146/2021 w sprawie zasad przyznawania przez Powiat Chełmiński stypendium studentom uczelni wyższej kształcącym się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego /załącznik nr 9 do protokołu/.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 39 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 40 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XX/147/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok /załącznik nr 41 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2035.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2035 znajdujący się na druku nr 5/załącznik nr 42 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 43 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XX/148/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2035 /załącznik nr 44 do protokołu/.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie petycji.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- omówił i uzasadnił projekt uchwały znajdujący się na druku nr 6/załącznik nr 42 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XX/149/2021 w sprawie petycji /załącznik nr 44 do protokołu/.


Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Starostę Chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie skargi na Starostę znajdujący się na druku nr 7/załącznik nr 42 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Zdzisława Gamańskiego. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XX/150/2021 w sprawie skargi na Starostę Chełmińskiego /załącznik nr 44 do protokołu/.


Ad. 17.
Wolne wnioski.


Nie zgłoszono.


Ad. 18.
Informacje.


Nie było.


Ad. 19.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XX sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.
 

Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (7 stycznia 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (7 stycznia 2022, 12:52:00)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276